kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

6.5. 2019 Volby do Evropského parlamentu

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00

v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00

 

 

V Dolanech 6. 5. 2019                   Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 5. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 27. 5. 2019


25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 903388/19/2700-11460-608125 
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
je na všech územních pracovištích ( s výjimkou Územního pracoviště
v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
na Územním pracovišti v Nové Pace
ve dnech pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
oznámení o zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí 10/2016 o umístění stavby
 
o umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury silnice I/33 Jaroměř, obchvat, v rozsahu změny s řešením stavebních objektů v k. ú. Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov
 
Vyvěšeno: 25. 4. 2019
Datum sejmutí: 28. 5. 2019
 
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti-10-2016-o-umisteni-stavby-2116.html?kshowback=

3.4. 2019 Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
 
opatření obecné povahy,
 
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
 
Zveřejněno: 3.4.2019 - 27.12.2021

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net