kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

10.8. 2018 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 5.10. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 6.10. 2018 od 8:00 do 14:00

 

V Dolanech 8. 8. 2018                          Jiří Plšek,  starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.8. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 8. 10. 2018


 

10.8. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Návrh zadání Územního plánu Dolany
 
Návrh zadání Územního plánu Dolany bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Obecním úřadě Dolany, na Městském úřadu v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (doporučujeme využít úřední dny, tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny nejlépe po předchozí domluvě, kontaktní osoba P. Rydval, tel. 491 847 258) a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/verejna-vyhlaska-navrh-zadani-zemniho-planu-dolany-1718.html
 
vyvěšeno na ÚD 10. 8. 2018
sejmuto z ÚD 19. 9. 2018

ikona přílohy příloha:

10.8. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ  č. 50 /2018
výroky společného rozhodnutí,
v souladu s obecnými náležitostmi v ustanoveních § 68 a § 69 správního řádu, rozhodl následovně:
I. Vydává podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a s jejími obsahovými náležitostmi v § 18o odst. 2) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška 503/2006 Sb.),
 
povolení k odstranění staveb
 
• stáj pro dojnice (K 150) na poz. č. 79 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Svinišťany
a
• stáj pro dojnice (K 180) na poz. č. 80/1 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Svinišťany
 
vyvěšeno na ÚD 10.8.2018
sejmuto z ÚD 24.8.2018

6.8. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY

552 01 Dolany u Jaroměře

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstva obcí a senátu parlamentu ČR

ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro do Zastupitelstva obce a senátu parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obcí a senátu parlamentu ČR

ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 6. 8. 2018                  Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 8. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 9. 2018


1.8. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
 
Krabčice
79 / 1 /     1626m2    Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha
79 / 3 /     1297m2    Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha  
 
Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na  pracoviště v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění.
Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o užívání - viz příloha
 
Vyvěšeno na ÚD 1. 8. 2018
Sejmunto u ÚD 31. 8. 2018

25.7. 2018 ROZHODNUTÍ VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán dnes vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Ty platí až do odvolání a týkají se především dodržování zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě.
„Na základě návrhu krajského ředitele hasičského záchranného sboru jsem se po posouzení situace rozhodl vyhlásit pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek. Prosíme všechny občany, aby na území kraje nekouřili nebo nerozdělávali oheň v lese či ve volné přírodě. Tímto opatřením chceme omezit riziko vzniku větších materiálních škod,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který je odpovědný za oblast krizového řízení a fungování Integrovaného záchranného systému.
 
Na celém území Královéhradeckého kraje je až do odvolání zakázáno:
 
kouření v lese
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese či ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa
rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve volné přírodě
táboření v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese a ve volné přírodě
spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net