kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

23.3. 2017 O Z N Á M E N Í

 

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. II/2017

se koná dne 3. dubna 2017 / pondělí /

Místo zasedání : SVINIŠŤANY : č. p. 9 chaloupka

Zahájení : 17,15 hod

 

Program jednání

 

  1. Kontrola usnesení ZO I/2017 ze dne 1. března. 2017

  2. Schválení střednědobého výhledu pro Obec Dolany 2017 - 2023

  3. Schválení účetní závěrky PO – MŠ a ZŠ Dolany za rok 2016

  4. Schválení účetní závěrky Obce Dolany za rok 2016

  5. Smlouva na nákup pozemků 179 a 180 v KÚ Dolany

  6. Kronikář Obce Dolany

  7. Různé

 

V Dolanech 22. 3. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 3. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 3. 4. 2017


15.3. 2017 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí MěÚ Jaroměř

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 13
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o odvoláních, která podali dne
19. 4. 2016 Josef Ott, nar. 17. 2. 1968, bytem Dolany 13, 552 03 Dolany u Jaroměře, dne
19. 4. 2016 Ing. Pavel Ott, nar. 17. 1. 1965, bytem Dolany 3, 552 03 Dolany u Jaroměře a dne
19. 4. 2016 Vlasta Lemberková, nar. 22. 2. 1953, bytem Dolany 4, 552 03 Dolany u Jaroměře.
Předmětná odvolání byla podána proti územnímu rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř, odboru
výstavby 10/2016, spis.zn.: VÝST-4956/2010-Kt-10/2016, č.j.: PDMUJA 3036/2016 ze dne
18. 3. 2016, kterým bylo na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha podanou dne 13. 7. 2010 v zastoupení společností Valbek, spol.
s.r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1
stavebního zákona povoleno umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „silnice
I/33 Jaroměř, obchvat“ na pozemcích:
v katastrálním území Hořenice s číslem parcely 181, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 193,
198/1, 200/2, 203, 209, 210, 211, 452, v druhu orná půda, 201 v druhu trvalý travní porost,
468/1 v druhu vodní plocha,
v katastrálním území Heřmanice nad Labem s číslem parcely 201/3 v druhu ostatní plocha,
parcela 178 z pozemkového katastru, která je součástí pozemku s číslem parcely 179 v druhu
orná půda,
v katastrálním území Jaroměř s číslem parcely 3440/1, 3441, 3442/1, 3442/2, 3442/3, 3443,
3444, 3496/1 v druhu trvalý travní porost, 3496/2, 4312 v druhu vodní plocha, 3507/1, 3507/2,
3509/1, 3510 v druhu orná půda, 3507/3, 3508/1, 4281/2, 4283/1 v druhu ostatní plocha,
v katastrálním území Čáslavky s číslem parcely 138/1, 138/2, 140/2 v druhu ostatní plocha,
139/1, 139/27, 139/33, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/48, 139/49, 139/51,
139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/73, 139/74, 139/78, 139/80,
139/81, 139/83, 139/86, 196/1, 196/2, 196/17, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 196/25, 196/33,
196/34, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10 v druhu orná půda, 199/2
v druhu trvalý travní porost,
KUKHK-22828/UP/2016/Sv
2
v katastrálním území Dolany u Jaroměře s číslem parcely 296 v druhu zastavěná plocha
a nádvoří, 2030, 2106, 2109, 2112, 2121, 2142, 2202 v druhu ostatní plocha, 2027, 2028, 2034,
2037, 2040, 2043, 2046, 2049, 2051, 2054, 2056, 2059, 2062, 2064, 2067, 2069, 2070, 2074,
2075, 2076, 2079, 2083, 2091, 2092, 2093, 2096, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132,
2133, 2138, 2139, 2140, 2141, 2143, 2144, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155,
2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2166, 2167, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210
v druhu orná půda,
v katastrálním území Svinišťany s číslem parcely 84/1, 84/6, 84/11, 84/12, 108/1, 108/2, 108/4,
214/2, 214/3, 226/1, 226/2, 232/17, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 239/1, 241/2, 241/3, 241/5,
241/6, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 311/1, 311/4 v druhu ostatní plocha,
148/4, 248/1, 248/3, 248/4, 265/59, 311/10 v druhu trvalý travní porost, 265/49, 265/50, 265/51
v druhu vodní plocha, 224/7, 234, 244/1, 244/3, 245/1, 245/3, 245/5 v druhu lesní pozemek,
268/1, 268/2 v druhu zahrada, 269 v druhu zastavěná plocha a nádvoří se stavbou čp. 29, 147/7,
147/19, 147/24, 147/27, 209/8, 209/9, 209/10, 217/1, 217/13, 217/14, 217/15, 217/19, 217/22,
217/24, 217/25, 217/26, 217/27, 217/28, 217/29, 227/1, 227/2, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8,
232/7, 232/34, 232/36, 235/4, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 243, 267/1, 267/2,
271 v druhu orná půda,
v katastrálním území Velký Třebešov s číslem parcely 278/1 v druhu trvalý travní porost, 291/2
v druhu orná půda, 294/5, 488/1, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 556/1 v druhu ostatní
plocha,
s vymezením území na shora uvedených pozemcích v grafické příloze rozhodnutí
v katastrálních situačních výkresech C.4.1, C.4.2, C.4.3, a v dalších částech projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to zejména v situačním výkresu širších vztahů
C.1, v koordinačních situačních výkresech C.3.1, C.3.2, C.3.3.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování
a stavebního řádu, který je příslušným odvolacím orgánem podle § 89 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souvislosti
s § 178 odst. 2 správního řádu přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 89 odst. 2 správního
řádu a podle § 90 odst. 5 správního řádu odvolání, která podali dne 19. 4. 2016 Josef Ott,
nar. 17. 2. 1968, bytem Dolany 13, 552 03 Dolany u Jaroměře, dne 19. 4. 2016 Ing. Pavel Ott,
nar. 17. 1. 1965, bytem Dolany 3, 552 03 Dolany u Jaroměře a dne 19. 4. 2016 Vlasta
Lemberková, nar. 22. 2. 1953, bytem Dolany 4, 552 03 Dolany u Jaroměře.
zamítá
a rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř, odboru výstavby 10/2016, spis.zn.: VÝST-4956/2010-
Kt-10/2016, č.j.: PDMUJA 3036/2016 ze dne 18. 3. 2016
potvrzuje.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, je:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.
 
Vyvěšeno dne: 15. 3. 2017    Sejmuto dne:31.3. 2017

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net