kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

9.3. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy
 
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Běluňka 0,00 – 10,00
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění,
obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn. PVZ/18/7222/Mf/3 doručenou 15. 2. 2018),
jakožto správce významného vodního toku Běluňka o stanovení rozsahu záplavového území
a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, ř. km 0,00
– 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice v k.ú. Malá Bukovina u
Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice
v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až
10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem
čj.10334/ZP/2009.
Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu v souladu
s platnou legislativou. V grafické části návrhu na změnu záplavového území a vymezení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, zpracovaného 2018
(aktualizovaného původního návrhu z roku 2008) Povodím Labe, státní podnik, je vymezeno
záplavové území s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně
označováno Q5, Q20, Q100). Součástí žádosti o stanovení záplavového území a vymezení
aktivní zóny je mapový podklad.

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net