kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

10.8. 2018 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 5.10. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 6.10. 2018 od 8:00 do 14:00

 

V Dolanech 8. 8. 2018                          Jiří Plšek,  starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.8. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 8. 10. 2018


 

10.8. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Návrh zadání Územního plánu Dolany
 
Návrh zadání Územního plánu Dolany bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Obecním úřadě Dolany, na Městském úřadu v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (doporučujeme využít úřední dny, tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny nejlépe po předchozí domluvě, kontaktní osoba P. Rydval, tel. 491 847 258) a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/verejna-vyhlaska-navrh-zadani-zemniho-planu-dolany-1718.html
 
vyvěšeno na ÚD 10. 8. 2018
sejmuto z ÚD 19. 9. 2018

ikona přílohy příloha:

10.8. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ  č. 50 /2018
výroky společného rozhodnutí,
v souladu s obecnými náležitostmi v ustanoveních § 68 a § 69 správního řádu, rozhodl následovně:
I. Vydává podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a s jejími obsahovými náležitostmi v § 18o odst. 2) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška 503/2006 Sb.),
 
povolení k odstranění staveb
 
• stáj pro dojnice (K 150) na poz. č. 79 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Svinišťany
a
• stáj pro dojnice (K 180) na poz. č. 80/1 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Svinišťany
 
vyvěšeno na ÚD 10.8.2018
sejmuto z ÚD 24.8.2018

6.8. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY

552 01 Dolany u Jaroměře

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstva obcí a senátu parlamentu ČR

ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro do Zastupitelstva obce a senátu parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obcí a senátu parlamentu ČR

ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 6. 8. 2018                  Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 8. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 9. 2018


1.8. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
 
Krabčice
79 / 1 /     1626m2    Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha
79 / 3 /     1297m2    Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha  
 
Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na  pracoviště v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění.
Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o užívání - viz příloha
 
Vyvěšeno na ÚD 1. 8. 2018
Sejmunto u ÚD 31. 8. 2018

25.7. 2018 ROZHODNUTÍ VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán dnes vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Ty platí až do odvolání a týkají se především dodržování zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě.
„Na základě návrhu krajského ředitele hasičského záchranného sboru jsem se po posouzení situace rozhodl vyhlásit pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek. Prosíme všechny občany, aby na území kraje nekouřili nebo nerozdělávali oheň v lese či ve volné přírodě. Tímto opatřením chceme omezit riziko vzniku větších materiálních škod,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který je odpovědný za oblast krizového řízení a fungování Integrovaného záchranného systému.
 
Na celém území Královéhradeckého kraje je až do odvolání zakázáno:
 
kouření v lese
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese či ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa
rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve volné přírodě
táboření v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese a ve volné přírodě
spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí

ikona přílohy příloha:

11.7. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17, 500 02 Hradec Králové
Územní pracoviště v Jaroměři
Nám. Československé armády 49, 551 01 Jaroměř
 
Shora uvedený správce daně v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)
oznamuje, že písemnost č.j.: 646804/182706-00460-604277
adresované příjemci: Olga Džurmanová
Liptovský Peter 248,
03301 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
nar. 24.9.1961
jsou uloženy na adrese:
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jaroměři,
Nám. Československé armády 49, 551 01 Jaroměř

25.6. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále i jen „vodní
zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe,
státní podnik, se sídlem V. Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO:70890005,
I. s t a n o v u j e
podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok
Běluňka v ř. km 0,00 až 10,00, na území obcí Dolany,
Heřmanice a Chvalkovice v k.ú.
Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad
Labem, Chvalkovice v Čechách., s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let
(zkráceně označováno Q5, Q20, Q100) a to v rozsahu dle mapových podkladů
zpracovaných 2018 (aktualizace původního návrhu z roku 2008) Povodím Labe, státní
podnik, a následně dále v roce 2018 znovu upravených, tentokrát na základě připomínek
především obce Chvalkovice k prvnímu návrhu opatření obecné povahy. Výše uvedené
mapové podklady jsou nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy.
 

18.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2018,

které se koná dne 25. 6. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

 1. Kontrola usnesení III/2018

 2. Návrh zadání – ÚP Dolany

 3. Rozpočtové opatření č.3

 4. Směrnice GDPR

 5. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 6. 2018 Jiří Plšek, starosta obce


8.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: v katastrálním území Dolany.

p.č. 2335/2 o výměře 1084 m² pro výstavbu RD.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 25. června 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. II/2018 konaného dne 5. 3. 2018, usnesením č.14.

Jiří Plšek

starosta obce

Vyvěšeno: 8. 6. 2018

Sejmuto: 25. 6. 2018


 

8.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: v katastrálním území Krabčice.

p.č. 108/6 o výměře 27 m² oddělený od pozemku 108/1.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 25. června 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. II/2018 konaného dne 5. 3. 2018, usnesením č.15.

Jiří Plšek

starosta obce

Vyvěšeno: 8. 6. 2018

Sejmuto: 25. 6. 2018


 

6.6. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
 
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY, výzva účastníkům
 
Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, Dolany č.p. 57, 552 03 Česká Skalice (dále jen "žadatel") podalo dne 18.04.2018 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Stáje pro chov dojnic Svinišťany na pozemcích st.p.č. 79, 80/1, 302 a p.p.č. 82/1, 82/13, 82/14, 217/6 v katastrálním území Sviništany a dne 25.04.2018 žádost o povolení odstranění stavby stájí pro chov dojnic na pozemcích st.p.č. 80/1 a 79 v katastrálním území Svinišťany.
Stavební úřad dne 28.05.2018 v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu Usnesením č. 32/2018 pod č.j. PDMUJA 17747/2018 rozhodl o spojení společného územního a stavebního řízení s řízením o odstranění stavby – výstavba dvou stájí pro chov dojnic a odstranění dvou stávajících stájí pro dojnice (K 150 a K 180) ve stávající farmě Svinišťany na pozemcích st.p.č. 79, 80/1, 302 a p.p.č. 82/1, 82/13, 82/14, 217/6 v katastrálním území Svinišťany (dále jen „společné řízení“). Toto usnesení nabylo právní moci poznamenáním do spisu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení spolu s řízením o odstranění stavby
 
vyvěšeno na ÚD 6. 6. 2018
sejmuto z ÚD 21. 6. 2018

6.6. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 
Opatření obecní povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti doručené dne 4.6. 2018, pod sp.zn.ODSH-3838/2018-Re, panem Karlem Hunešem, 17.12.1990, Zájezd 14, 552 03 Česká Skalice
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-52605/ČJ-2018-050506 ze dne 4.6. 2018, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu
Dopravní značení viz 1 x schválená situace na místních komunikacích v k.ii. Dolany u Jaroměře z důvodu provedení kanalizační přípojky k novostavbě RD viz situace
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
 
vyvěšeno na ÚD 6. 6. 2018
sejmuto z ÚD 21. 6. 2018

5.6. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, k podnětu obce Dolany, IČO: 00272612, se sídlem Dolany 32, 552 01 Dolany v zastoupení společností Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČO: 46504303, se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov,
o z n a m u j e,
že stanoví po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-23626/ČJ-2018-050506 ze dne 19. března 2018 přechodnou úpravu provozu na silnici I/33 v obci Dolany, dle grafického znázornění v příloze
 
vyvěšeno na ÚD 5. 6. 2018
sejmuto z ÚD 21. 6. 2018

21.5. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2018,

které se koná dne 28. 5. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2018

 2. Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Dolany

 3. Schválení účetní závěrky Obce Dolany

 4. Rozpočtové opatření č.1 a č.2

 5. Výběr dodavatele bouracích prací č.p. 34, 35 a 80

 6. Dolany v Dolanech

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21. 5. 2018 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 5. 2018 v 14:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 28. 5. 2018 v 17:00 hod


17.5. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/307 5 v k.ú. Dolany u Jaroměře z důvodu zřízení bezpečnostního – manipulačního prostoru v rámci stavby „Demolice objektů čp. 34 a čp. 35 a čp. 80“
vyvěšeno na ÚD: 17.5. 2018
sejmuto z ÚD : 4.6.2018

14.5. 2018 Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.
Nově Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá nový návrh. Úpravy se týkají rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Běluňka. Zainteresovaní mohou opětovně kpředmětnému návrhu vznášet připomínky vtermínu stanoveném vnávrhu opatření obecné povahy, který je součástí příloh.
Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až 10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem čj. 10334/ZP/2009. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.
K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka v ř. km 0, 00 až 10,00.
 
vyvěšeno na ÚD 14.5.2018
sejmuto z ÚD 30.5.2018

14.5. 2018 Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.
Nově Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá nový návrh. Úpravy se týkají rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Běluňka. Zainteresovaní mohou opětovně kpředmětnému návrhu vznášet připomínky vtermínu stanoveném vnávrhu opatření obecné povahy, který je součástí příloh.
Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až 10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem čj. 10334/ZP/2009. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.
K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka v ř. km 0, 00 až 10,00.
 
vyvěšeno na ÚD 14.5.2018
sejmuto z ÚD 30.5.2018

2.5. 2018 Porovnání ceny vodného a stočného za 2017 DSO Jaroměřsko

Porovnání ceny vodného a stočného za 2017 DSO Jaroměřsko
 
vyvěšeno na UD 2. 5. 2018
sejmuto z UD 4. 6. 2018

2.5. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
 
Čáslavky
126 / 38 / 4m2 Katastr nemovitostí - pozemkové vodní plocha 
127 / 34 / 8m2 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost
Svinišťany
275 / 3 / 38m2 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost 
301 / 3 /  586m2 Katastr nemovitostí - pozemkové vodní plocha
Krabčice
30 / 3 /  141m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
49 / 2 /  78m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
53 / 1 / 189m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
79 / 1 /  626m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
79 / 3 /  1297m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
169 / 15 /  21m2 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda 
184 / 1 /  31m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha
 
Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na naše pracoviště v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění.
Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o užívání - viz příloha
 
Vyvěšeno na ÚD 2. 5. 2018
Sejmunto u ÚD 4. 6. 2018

27.4. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny Svinišťany
 
Vyvěšeno na ÚD 27. 4. 2018
Sejmuto z ÚD 29. 5. 2018

9.3. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
Návrh opatření obecné povahy
 
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Běluňka 0,00 – 10,00
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění,
obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn. PVZ/18/7222/Mf/3 doručenou 15. 2. 2018),
jakožto správce významného vodního toku Běluňka o stanovení rozsahu záplavového území
a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, ř. km 0,00
– 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice v k.ú. Malá Bukovina u
Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice
v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až
10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem
čj.10334/ZP/2009.
Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu v souladu
s platnou legislativou. V grafické části návrhu na změnu záplavového území a vymezení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, zpracovaného 2018
(aktualizovaného původního návrhu z roku 2008) Povodím Labe, státní podnik, je vymezeno
záplavové území s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně
označováno Q5, Q20, Q100). Součástí žádosti o stanovení záplavového území a vymezení
aktivní zóny je mapový podklad.

26.2. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany 

č. II/2018,

které se koná dne 5. 3. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení ZO

 2. Schválení pořízení nového Územního plánu Obce Dolany

 3. Nabídka k prodeji pozemku 330/4 v KÚ Dolany

 4. Žádost o finanční příspěvek pro DS Dolany

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 26. 2. 2018 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 2. 2018 v 10:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 3. 2018 v 17:00 hod


16.2. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecních pozemků: v katastrálním území Dolany.

p.č. 336/2 o výměře 58 m² zastavěná plocha, p.č. 338/2 o výměře 71m2 zastavěná plocha, p.č. 339/2 o výměře 32m2 zastavěná plocha, p.č. 340/4 o výměře 37m2 ostatní plocha, p.č. 340/5 o výměře 74 m2 ostatní plocha, p.č. 340/7 o výměře 57 m2 ostatní plocha, p.č. 340/9 o výměře 138m2 ostatní plocha.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi těchto pozemků mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 5. března 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. III/2016 konaného dne 4. 4. 2016, usnesením č.5.

Vyvěšeno: 16. 2. 2018

Sejmuto: 5. 3. 2018


 

13.2. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
N á v r h    z p r á v y
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2
písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo dne 4. prosince 2017 o pořízení
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude
pořizovat a projednávat souběžně s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
 
Vyvěšeno na UD 13. 2. 2018
sejmuto  z UD 1. 3. 2018

ikona přílohy příloha:

26.1. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme
Veřejnou vyhláškou uložení písemností pro poplatníka:
Miroslav Nepokoj, nar. 04. 07. 1987
trvale bytem: Dolany 32, 552 03 Česká Skalice
Uložené písemnosti: č. j.: 22192/2017/MiJ
Písemnosti jsou uloženy po dobu vyvěšení Veřejné vyhlášky (tj. po dobu 15 dnů)
v kanceláři ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A, 2. patro, kancelář č. 278,ve dnech pondělí a středa 8,00 hod. – 11,30 hod a 12,30 hod. – 17,00 hod., úterý a čtvrtek 8,00hod. – 11,30 hod. a 12,30 hod. – 15,00 hod., pátek 8,00 hod. – 11,30 hod. a 12,30 hod. – 13,30 hod.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (ustanovení § 49 ods.3 daňového řádu).
 
Vyvěšeno na ÚD dne: 26.1.2018
Sejmuto z ÚD dne: 12.2.2018

18.1. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2018

které se koná dne 29. 1. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

1. Schválení rozpočtu 2018

2. Rozpočtové opatření č. 10

3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 1. 2018  -- Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 1. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 1. 2018


16.1. 2018 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby prezidenta České republiky II. kolo

proběhnou ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Dle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. 3 Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 26.1. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 27.1. 2018 od 8:00 do 14:00

V Dolanech 16. 1. 2017 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 11. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 1. 2018


12.1. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018

Rekapitulace
Plán 2018
Druh v tisíci Kč
PŘÍJMY CELKEM 13 696
v tom: 1. Daňové příjmy 9 931
2. Nedaňové příjmy 748
3. Ostatní příjmy 3 017
   
VÝDAJE CELKEM 15 696
   
Saldo: (příjmy mínus výdaje) -2 000Zveřejnění rozpočtu ve smyslu §11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění :
Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem z minulých let    
Vyvěšeno na ÚD a v elektronické podobě na webových stránkách obce umožňující dálkový přístup.     
http://www.dolany-na.cz/index.php?right=deska_rozpocty&lan=cs&classid=27
 
Vyvěšeno na ÚD 12.1.2018
Sejmuto z ÚD 29.1.2018

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net