kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

9.3. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
Návrh opatření obecné povahy
 
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Běluňka 0,00 – 10,00
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění,
obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn. PVZ/18/7222/Mf/3 doručenou 15. 2. 2018),
jakožto správce významného vodního toku Běluňka o stanovení rozsahu záplavového území
a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, ř. km 0,00
– 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice v k.ú. Malá Bukovina u
Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice
v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až
10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem
čj.10334/ZP/2009.
Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu v souladu
s platnou legislativou. V grafické části návrhu na změnu záplavového území a vymezení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka, zpracovaného 2018
(aktualizovaného původního návrhu z roku 2008) Povodím Labe, státní podnik, je vymezeno
záplavové území s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně
označováno Q5, Q20, Q100). Součástí žádosti o stanovení záplavového území a vymezení
aktivní zóny je mapový podklad.

26.2. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany 

č. II/2018,

které se koná dne 5. 3. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

  1. Kontrola usnesení ZO

  2. Schválení pořízení nového Územního plánu Obce Dolany

  3. Nabídka k prodeji pozemku 330/4 v KÚ Dolany

  4. Žádost o finanční příspěvek pro DS Dolany

  5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 26. 2. 2018 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 2. 2018 v 10:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 3. 2018 v 17:00 hod


16.2. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecních pozemků: v katastrálním území Dolany.

p.č. 336/2 o výměře 58 m² zastavěná plocha, p.č. 338/2 o výměře 71m2 zastavěná plocha, p.č. 339/2 o výměře 32m2 zastavěná plocha, p.č. 340/4 o výměře 37m2 ostatní plocha, p.č. 340/5 o výměře 74 m2 ostatní plocha, p.č. 340/7 o výměře 57 m2 ostatní plocha, p.č. 340/9 o výměře 138m2 ostatní plocha.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi těchto pozemků mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 3. února 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. III/2016 konaného dne 4. 4. 2016, usnesením č.5.

Vyvěšeno: 16. 2. 2018

Sejmuto: 5. 3. 2018


 

13.2. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
N á v r h    z p r á v y
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2
písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo dne 4. prosince 2017 o pořízení
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude
pořizovat a projednávat souběžně s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
 
Vyvěšeno na UD 13. 2. 2018
sejmuto  z UD 1. 3. 2018

ikona přílohy příloha:

26.1. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme
Veřejnou vyhláškou uložení písemností pro poplatníka:
Miroslav Nepokoj, nar. 04. 07. 1987
trvale bytem: Dolany 32, 552 03 Česká Skalice
Uložené písemnosti: č. j.: 22192/2017/MiJ
Písemnosti jsou uloženy po dobu vyvěšení Veřejné vyhlášky (tj. po dobu 15 dnů)
v kanceláři ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A, 2. patro, kancelář č. 278,ve dnech pondělí a středa 8,00 hod. – 11,30 hod a 12,30 hod. – 17,00 hod., úterý a čtvrtek 8,00hod. – 11,30 hod. a 12,30 hod. – 15,00 hod., pátek 8,00 hod. – 11,30 hod. a 12,30 hod. – 13,30 hod.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (ustanovení § 49 ods.3 daňového řádu).
 
Vyvěšeno na ÚD dne: 26.1.2018
Sejmuto z ÚD dne: 12.2.2018

18.1. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2018

které se koná dne 29. 1. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

1. Schválení rozpočtu 2018

2. Rozpočtové opatření č. 10

3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 1. 2018  -- Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 1. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 1. 2018


16.1. 2018 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby prezidenta České republiky II. kolo

proběhnou ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Dle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. 3 Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 26.1. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 27.1. 2018 od 8:00 do 14:00

V Dolanech 16. 1. 2017 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 11. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 1. 2018


12.1. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018

Rekapitulace
Plán 2018
Druh v tisíci Kč
PŘÍJMY CELKEM 13 696
v tom: 1. Daňové příjmy 9 931
2. Nedaňové příjmy 748
3. Ostatní příjmy 3 017
   
VÝDAJE CELKEM 15 696
   
Saldo: (příjmy mínus výdaje) -2 000Zveřejnění rozpočtu ve smyslu §11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění :
Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem z minulých let    
Vyvěšeno na ÚD a v elektronické podobě na webových stránkách obce umožňující dálkový přístup.     
http://www.dolany-na.cz/index.php?right=deska_rozpocty&lan=cs&classid=27
 
Vyvěšeno na ÚD 12.1.2018
Sejmuto z ÚD 29.1.2018

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net