kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

15.1. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2019,

které se koná dne 22. 1. 2019 /úterý/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 16:00 hod.

Program jednání

  1. Shcválení rozpočtu na rok 2019

  2. Rozpočtové opatření č. 10

  3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 15. 1. 2018 Jiří Plšek, starosta obce


3.1. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu podatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Správy Hradec Králové, se sídlem
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, v zastoupení společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČO
47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, o z n a m u j e, že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-27952/ČJ-2018-050506 ze dne
22. října 2018,
místní úpravu provozu
na silnicích I/14, I/33 a I/37 v okrese Náchod, a to umístěním trvalého dopravního značení,
upravujícího směr a způsob jízdy v uvedeném úseku, dle grafického znázornění v příloze
návrhu
vyvěšeno na UD 3.1.2019
sejmuto z UD 18.1.2019

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net