kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

6.5. 2019 Volby do Evropského parlamentu

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00

v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00

 

 

V Dolanech 6. 5. 2019                   Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 5. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 27. 5. 2019


25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 903388/19/2700-11460-608125 
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
je na všech územních pracovištích ( s výjimkou Územního pracoviště
v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
na Územním pracovišti v Nové Pace
ve dnech pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
oznámení o zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí 10/2016 o umístění stavby
 
o umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury silnice I/33 Jaroměř, obchvat, v rozsahu změny s řešením stavebních objektů v k. ú. Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov
 
Vyvěšeno: 25. 4. 2019
Datum sejmutí: 28. 5. 2019
 
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti-10-2016-o-umisteni-stavby-2116.html?kshowback=

3.4. 2019 Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
 
opatření obecné povahy,
 
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
 
Zveřejněno: 3.4.2019 - 27.12.2021

1.4. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2019

které se koná dne 8. 4. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Žádosti o finanční příspěvky

  2. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 1. 4. 2019 Jiří Plšek, starosta obce


29.3. 2019 volby do Evropského parlamentu

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY

552 01 Dolany u Jaroměře

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 16 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ve dnech 24. a 25. května 2019

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 29. 3. 2019 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.3.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 25. 4. 2019


16.3. 2019 Svoz nebezpečných a objemných odpadů

fotoSvoz nebezpečných a objemných odpadů
SOBOTA 16. března 2018
 
Stanoviště:
 
ČÁSLAVKY náves 8,00 - 8,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 8,25 - 8,40 hodin
     (křižovatka ve vsi u kontajnérů)
KRABČICE náves 8,50 - 9,05 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 9,15 - 9,30 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 9,40 - 9,55 hodin

11.2. 2019 O Z N Á M E N Í

 

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2019

které se koná dne 18. 2. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Kontrola usnesení ZO

  2. Schválení realizátora OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

  3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 11. 2. 2019 Jiří Plšek, starosta obce


8.2. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení
žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne
2. 3. 2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci Ing.
Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO:
86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "stavebník“ a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
„I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice“
 
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Oprava silnice v úseku km 24,544 – 30,400
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 190 – Trvalé dopravní značení
(dále jen "stavba").
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Obec Dolany, katastrální územ: Svinišťany
Obec Velký Třebešov, katastrální území Velký Třebešov
Obec Říkov, katastrální území Říkov
Obec Česká Skalice, katastrální území Česká Skalice, Spyta

8.2. 2019 Opravné rozhodnutí - I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice

Opravné rozhodnutí - I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice


1.2. 2019 O Z N Á M E N Í

Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice 120l) pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018. Dotovaná cena obcí

Měsíční 500 Kč.

Čtrnáctidení 1000 Kč.

Kombinovaný 1500 Kč.

Známka 2018 platí do konce února 2019. Po tomto datu musí být vylepena známka nová.

Známky na rok 2019 lze zakoupit na OU Dolany vždy v úřední dny

v pondělí a středu 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod

To znamená že, popelnici se známkou 2018 Vám vyvezou naposledy 26. 2. 2019, pokud máte čtrnáctidenní svoz tak 19. 2. 2018 a pokud máte měsíční svoz tak 5. 2. 2018.

Svozový den zůstává úterý od 6:00 do 22:00 hod, nejlépe je dávat popelnici ven v pondělí večer.


 

30.1. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

aktualizováno!

Název zakázky :

OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel:

Název zadavatele: Obec Dolany

IČ: 00272612

Kontaktní adresa zadavatele: Dolany 32, 552 01 Dolany

Statutární zástupce zadavatele: Jiří Plšek, starosta obce

Telefon: 491 813 657, mobil: 734 483 373

E-mail: obec@dolany-na.cz

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek : 30.1.2019

Lhůta pro podání nabídek: 11. 2. 2019 do 16:00 hod

Termín zahájení prací: 1.5 - 30. 6. 2019

Doba realizace : max 2 týdny od předání staveniště

Místo pro podání nabídek: OÚ Dolany, na adresu Obec Dolany, Dolany 32, PSČ 552 01, nejpozději 11.02.2019 do 16:00 hodin. Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené jeho razítkem a zřetelně označené nápisem:

NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

Kontaktní osoba zadavatele : Jiří Plšek

vyvěšeno dne 30.1.2019

sejmuto dne 11. 2. 2019 v 16:00 hod


 

15.1. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2019,

které se koná dne 22. 1. 2019 /úterý/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 16:00 hod.

Program jednání

  1. Shcválení rozpočtu na rok 2019

  2. Rozpočtové opatření č. 10

  3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 15. 1. 2018 Jiří Plšek, starosta obce


3.1. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu podatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Správy Hradec Králové, se sídlem
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, v zastoupení společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČO
47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, o z n a m u j e, že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-27952/ČJ-2018-050506 ze dne
22. října 2018,
místní úpravu provozu
na silnicích I/14, I/33 a I/37 v okrese Náchod, a to umístěním trvalého dopravního značení,
upravujícího směr a způsob jízdy v uvedeném úseku, dle grafického znázornění v příloze
návrhu
vyvěšeno na UD 3.1.2019
sejmuto z UD 18.1.2019

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net