kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

25.6. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Obec dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr o bezúplatnym převodu ¼ pozemků, na Obec Heřmanice. Jedná se pozemky:

p.č.p. 196/2 o výměře 2827m2 ostatní plocha – hřbitov v KÚ Heřmanice a p.č.p. 194/2 o výměře 201m2 trvalý travní porost – cesta u hřbitova v KÚ Heřmanice. Zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 340 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání dne 23. 36. 2020, usnesením č. 4.

Vyvěšeno dne: 25. 6. 2020

Sejmuto dne: 10. 7. 2020

 


19.6. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s věcnou a místní příslušností správního orgánu ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle § 115 stavebního zákona a §18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: „I/33 Jaroměř – obchvat“
SO 010 Příprava území
SO 121 Přeložka silnice III/307 5 
SO 122 Přeložka silnice III/307 1
SO 123 Přeložka silnice I/33 v km 4,300 (budoucí silnice II. tř.)
SO 124 Přeložka silnice I/33 v km 6,400 (budoucí silnice II. tř.)
SO 125 Přeložka polní cesty v km 5,160
SO 151 Polní cesta km 1,150 – 3,670
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 221 Nadjezd III/307 5 v km 3,670
SO 222 Nadjezd polní cesty v km 5,160
SO 801 Vegetační úpravy.
 
Vyvěšeno 19.6.2020
Sejmuto 8.7.2020

15.6. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2020,

které se koná dne 23.6. 2020 /úterý/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 16:00 hod.

Program jednání

 1. Schválení závěrečného účtu 2019 Obce Dolany

 2. Rozpočtové opatření č.2

 3. Záměr s pozemky

  • č.196/2 ostatní plocha – hřbitov v KÚ Heřmanice

  • č. 192/4 trvalý travní porost – cesta u hřbitova v KÚ Heřmanice

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 15. 6. 2020 Jiří Plšek, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 23 .6. 2020 


11.5. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. II/2020,
které se koná dne 18. 5. 2020 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání

1. Schválení realizátora na akci „Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany a Čáslavky – obec Dolany“
2. Zařazení obce do území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.
3. Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 2031 v KÚ Dolany pro TJ Dolany z.s.
4. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ČR – UPZSVM - p. č. 27/4 v k. ú. Čáslavky a p. č. 84/7 v k. ú. Svinišťany.
5. Účetní závěrka obce za rok 2019
6. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ
7. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za splnění zvláště významných úkolů obce při realizaci projektů v roce 2019.
8. Žádosti o finanční příspěvky na rok 2020
9. Vyjádření k dopisu p. Hanuše
10. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 11. 5. 2020 Jiří Plšek, starosta obce 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11 5. 2020 v 16:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 18 5.. 2020 v 17:00 hod


 
                                     

29.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci: Valbek spol. s r. o., IČO: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, (dále jen "stavebník"), podal dne 2. 12. 2019 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„I/33 JAROMĚŘ-OBCHVAT“
 
obsahující stavební objekty:
SO 010 Příprava území
SO 101 Hlavní trasa I/33
SO 111 MÚK Dolany
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most přes Labe a inundační území v km 0,564 – 1,018
SO 202 Most přes vodoteč a údolí v km 5,705 – 5,830
SO 301 Odvodnění komunikace km 0,200 – 0,800
SO 302 DUN pro SO 301
SO 303 Odvodnění komunikace km 0,800 – 2,200
SO 304 DUN pro SO 303
SO 801 Vegetační úpravy
 

Vyvěšeno dne: 29.4. 2020

 

Sejmuto dne: 1. 6. 202029.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené správnímu úřadu dne 02.12.2019
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
uděluje povolení ke stavbě
„I/33 Jaroměř – obchvat, SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200, SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800, SO 307 Přeložka systematické drenáže“.
Umístění stavby na pozemcích:
SO 305 - p.p.č.č. 199/2, 199/3, 199/12, 229/2 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 4283/1, 4283/8 k.ú. Jaroměř
SO 306 – p.p.č. 235/5, 235/7, 235/17, 313/26 k.ú. Svinišťany
SO 307 – p.p.č. 138/3, 138/4, 139/27, 139/33, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/49, 139/51, 139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/74, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 229/23, 229/35, 229/36, 196/42, 229/14, 196/40, 196/41 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 2124, 2125, 2127, 2128, 2132, 2133, 2138, 2144, 2147, 2148, 2152, 2154, 2157, 2158, 2167, 2122/2, 2123/2, 2142/1, 2142/2, 2725/43, 2725/55, 2725/64, 2202/2, 2202/1, 2205/2, 2725/73, 2206/2, 2725/72, 2207/2, 2208/2, 2209/2 v k.ú. Dolany u Jaroměře, p.p.č. 3441/1, 3441/2, 3442/1, 3442/2, 3444, 3496/1, 4281/2, 4312, 4467/1, 3442/4, 3443/1, 3443/2, 4467/2, 3496/5, 4281/3 v k.ú. Jaroměř.
 

Vyvěšeno: 29. 4. 2020

Datum sejmutí: 15. 5. 2020


14.4. 2020 Záměr

fotovypůjčit část pozemku pro TJ Dolany z.s.

Obec Dolany zveřejňuje, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2032 v k.ú. Dolany o výměře 3 313 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Vyvěšeno dne: 14.4. 2020

Sejmuto dne: 30.4. 2020


8.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
oznamuje zahájení stavebního řízení
ve věci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat“
SO 010 Příprava území
SO 121 Přeložka silnice III/307 5
SO 122 Přeložka silnice III/307 1
SO 123 Přeložka silnice I/33 v km 4,300 (budoucí silnice II. tř.),,,,
SO 124 Přeložka silnice I/33 v km 6,400 (budoucí silnice II. tř.)
SO 125 Přeložka polní cesty v km 5,160 SO 151 Polní cesta km 1,150 – 3,670
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 221 Nadjezd III/307 5 v km 3,670
SO 222 Nadjezd polní cesty v km 5,160
SO 801 Vegetační úpravy všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 zastoupené na základě plné moci spol. Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230 doručené dne 3.12.2019.

6.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
I.
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
1.1. se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
1.2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku; .............

18.3. 2020 NAŘÍZENÍ

hejtman Královéhradeckého kraje
nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty)

na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren,

 
a to na období od 18. 03. 2020 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.
 
vyvěšeno dne: 18. 3. 2020

17.3. 2020 UZAVŘENÍ POŠTY V DOLANECH

fotoNa základě nařízení od ČP-
 
Z důvodu vzniklé situace v České republice bude pobočka Pošty Dolany uzavřena od 18. 3. 2020 - do konce měsíce března.
 
Oznámené zásilky budou uloženy
na poště Česká Skalic
 
děkujeme za pochopení Česká pošta

14.3. 2020 Mimořádné opatření MV

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,

a to v období od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.


14.3. 2020 Informace Ministerstva zemědělství

1. Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy;
2. Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
3. Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát, že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) – aby se zabránilo týrání zvířat, tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat. 


13.3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu

!!!! Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů. !!!
 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

13.3. 2020 Informace pro cestující

fotoVážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím vlády, díky kterému došlo k uzavření základních a středních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od pondělí 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy.
Autobusové jízdní řády budou omezeny v rozsahu do 10%. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“. O dalších případných krocích Vás budeme dále informovat.

5.3. 2020 OOP-přechodná úprava, silnice II/307 Velký Třebešov

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy
východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, kterou zastupuje
společnost Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO: 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov,
o z n a m u j e, že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-19628/ČJ-2020-050506 ze dne
24. února 2020
přechodnou úpravu provozu
na silnici I/33 při obci Velký Třebešov v místě křižovatky silnic I/33 a II/307; dále v navazujícím
úseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze.
 
Vyvěšeno: 5. 3. 2020
Datum sejmutí: 23. 3. 2020


26.2. 2020 O Z N Á M E N Í

 fotoDoporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek
Více v příloze ..

26.2. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva a oznámení o shromáždění podkladů
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) oznamuje všem známým účastníkům řízení, že shromáždil podklady nutné pro vydání rozhodnutí ve věci stavby
„I/33 Jaroměř – obchvat,
SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200,
SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800,
SO 307 Přeložka systematické drenáže“,
všem známým účastníkům řízení. Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené dne 02.12.2019 správnímu úřadu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu u správního úřadu vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 800 do 1200 hod. a od 1300 do 1700 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že se před vydáním rozhodnutí mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Předpokládaný termín vydání rozhodnutí je 18.03.2020.
 
Vyvěšeno na ÚD 26.2.2020
Sejmuto z ÚD 13.3.2020

15.1. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2020

které se koná dne 22. 1. 2020 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Rozpočet na rok 2020 

 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023

 3. Rozpočtové opatření č. 9

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 15. 1. 2020 Jiří Plšek, starosta obce


14.1. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního- stavebního řízení
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále
jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona, podle ustanovení § 47 správního řádu a podle ustanovení § 112 stavebního zákona
oznamuje
zahájení vodoprávního - stavebního řízení
ve věci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat, SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200, SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800, SO 307 Přeložka systematické drenáže“, všem známým účastníkům řízení. Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti Ředitelství silnicba dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené dne 02.12.2019 správnímu úřadu.
Umístění stavby na pozemcích:
SO 305 - p.p.č.č. 199/2, 199/3 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 4283/1 k.ú. Jaroměř
SO 306 – p.p.č. 235/5, 235/7 k.ú. Svinišťany
SO 307 – p.p.č. 138/1, 138/2, 139/27, 139/33, 139/35, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/49, 139/51, 139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/74, 196/1, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 196/25, 196/34 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2132, 2133, 2138, 2142, 2144, 2147, 2148, 2152, 2154, 2157, 2158, 2167, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 v k.ú. Dolany u Jaroměře, p.p.č. 3441, 3442/1, 3442/2, 3443, 3444, 3496/1, 4281/2, 4281/2, 4312 v k.ú. Jaroměř.

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net