Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Územní plán Dolany - výzva

(22.9. 2010)

Územní plán Dolany - výzva

Dle rozhodnutí zastupitelstva obce Dolany, jako pořizovatele územně plánovací dokumentace, schválilo pořízení nového územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Územní plán je závazný pro rozhodování v území – zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a dalších rozhodnutí.
Územní plán řeší využití území (tj. určení jakým způsobem bude území využito, pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Způsob využití území obsažený v územním plánu v některých případech může také ovlivnit cenu pozemků.
Záměr
výstavby, přístavby nebo změny užívání stavby, kterou občan zamýšlí provést, musí být vždy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (Územním plánem).
Je ve vlastním zájmu každého z nás, abychom znali územní plán především v „našem“ zájmovém území nebo v území našich zamýšlených záměrů a jako občané se aktivně zajímali o záměry v něm navrhované.
Obecní úřad Dolany, upozorňuje širokou veřejnost, především vlastníky nemovitostí, že mohou své
požadavky písemnou formou uplatnit již ve fázi přípravných prací k pořízení nového územního plánu a to v termínu do 30.01.2011. K později uplatněným požadavkům už nebude možné přihlížet.


Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×