Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Období mimořádných klimatických podmínek

(4.8. 2015)
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Bc. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje
V Hradci Králové dne 03. srpna 2015
Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souladu s ustanovením § 3, čl.2 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje jako požáry v přírodním prostředí vyhlašuji:
 
Období mimořádných klimatických podmínek
 
Období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuji z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických podmínek je nutné k zajištění požární bezpečnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č.l Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání.
Příloha č. 1
k nařízení kraje č. 3/2002 Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek
V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:
1.   kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2.    rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3.    táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4.    odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5.    spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6.   jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7.    vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a)   zakazuje se:
1.   pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2.   při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z výfukového potrubí;
b)   nařizuje se:
1.   prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářa­dí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2.   zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti:
1.   zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpe­čuje podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,
2.   zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na katastrálním území obce po celou dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
3.   způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení období mimořádných klimatic­kých podmínek.

 
 
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×