Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(11.8. 2015)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ, odbor životního prostředí
náměstí Československé armády čp. 16, PSČ 551 33
Čj. OŽP-3807-1/2015-Hř-L                                                                            Jaroměř 06.08.2015
Vyřizuje: Ing. Hana Hřivnová tel.: 491 847 154 e-mail: hrivnova@jaromer-josefov.cz
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”) ve veřejném zájmu podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
s účinností od 07.08.2015 do odvolání zakazuje odběry povrchových vod
z vodních toků, náhonů, melioracních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch. Zákaz se týká celého území obce s rozšířenou působností (ORP) Jaroměř, tj. území obcí Dolany, Hořenice, Heřmanice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Šestajovice, Vlkov, Velichovky, Velký Trebešov, Zaloňov.
Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena. Povolené odběry povrchových vod, které mají stanoven minimální zůstatkový průtok, nemohou být realizovány při poklesu průtoku pod tuto hodnotu.
Odůvodnění
Na správním území ORP Jaroměř byly v průběhu měsíce července 2015 občasně a v prvním srpnovém týdnu nepřetržitě na významných vodních tocích Labe a Úpa podkročeny průtoky Q355d., označované správcem povodí jako ukazatel sucha. Analogicky lze předpokládat, že situace je stejná
i   na ostatních nesledovaných drobných vodních tocích. Významné snížení hladiny lze sledovat i ve většině vodních nádrží ve správním obvodu ORP Jaroměř.
Výhled počasí podle ČHMÚ na měsíc srpen 2015 předpokládá období teplotně nadprůměrné, srážkově podprůměrné až průměrné. Srážky se budou v následujících třech týdnech postupně pohybovat kolem dlouhodobého průměru, avšak jejich rozložení na území ČR může být vzhledem k ročnímu období v důsledku srážek bouřkového charakteru nerovnoměrné s velkými lokálními rozdíly. V důsledku vysokých teplot a téměř bezesrážkového prvního týdne předpovědi (3.-9.8.) bude dále klesat vlhkost půdy a budou zesilovat problémy související s narůstajícím suchem.
 
Podle aktuální hydrologické předpovědi ČHMÚ hladiny sledovaných toků jsou i nadále převážně setrvalé nebo velmi zvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry Qm jsou průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji se pohybují od 10 do 50 % Qm. Předpokládá se, že situace na tocích se nebude výrazněji měnit, hladiny vodních toků zůstanou převážně setrvalé nebo velmi zvolna klesající.
Vzhledem k uplynulému srážkově podprůměrnému a teplotně nadprůměrnému období, s přihlédnutím k hydrologické předpovědi a dlouhodobému výhledu počasí na srpen 2015 a s ohledem na aktuální extrémně nízké vodní stavy na vodních tocích na území ORP Jaroměř, zakázal správní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona odběry povrchových vod z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch. Tyto drobné odběry mohou v součtu negativně ovlivňovat průtoky ve vodních tocích a ekologické funkce vodních toků. Vzhledem k tomu, že snížené průtoky se vyskytují na celém správním obvodu, má zákaz platnost na celém území ORP Jaroměř. Zákaz se vztahuje na platná povolení k odběrům povrchových vod vydaná za výše uvedeným účelem.
Zákaz povolených odběrů povrchových vod je plně v souladu s doporučením správce povodí, tj. Povodí Labe s.p. a jím vydanou „Zprávou o suchém období červenec 2015 v oblasti správního území Povodí Labe s.p.“, která byla doručena správnímu úřadu 10.07.2015. Správce povodí tímto dopisem doporučil zvážit omezení popř. zákaz povolených nakládání s vodami.
Odběry povrchových vod jsou zakázány v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona ve veřejném zájmu (přechodný nedostatek vody) a bez náhrady. Vzhledem k mimořádnosti situace a nezbytnosti okamžitého zásahu správní úřad upustil od projednání s dotčenými subjekty v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje, tj. 07.08.2015. Opatření obecné povahy platí do odvolání; v případě zlepšení hydrologické situace bude bezodkladně novým opatřením obecné povahy zrušeno. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst.
2  správního řádu podat opravný prostředek.
otisk úředního razítka
Ing. Petr Filipec v.r. vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník
Obecní úřad Dolany, 552 02 Dolany u Jaroměře
Obecní úřad Heřmanice, 552 12 Heřmanice nad Labem
Obecní úřad Hořenice, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Chvalkovice, 552 04 Chvalkovice 130
Obecní úřad Jasenná, 552 22 Jasenná 197
Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř
Obecní úřad Nový Ples, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Rasošky, 552 21 Rasošky
Obecní úřad Rožnov, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Rychnovek, 552 25 Rychnovek
Obecní úřad Šestajovice, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Vlkov, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Velichovky, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Obecní úřad Velký Třebešov, 552 25 Velký Třebešov
Obecní úřad Zaloňov 551 01 Jaroměř
Na vědomí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Výše uvedené obecní úřady žádáme, aby zajistili vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení na úřední desce. Vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce minimálně po dobu 15 dní. Na vyhlášce musí být označen orgán, který ji vyvěsil, doba vyvěšení a sejmutí a podpis oprávněné osoby (starosty). Po tomto označení musí být neprodleně vrácena správnímu úřadu.
Dále žádáme obecní úřady, aby vyrozuměli občany a právnické osoby o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, informační letáky).
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×