Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(19.8. 2015)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTSKÝ ÚRAD JAROMER, odbor životního prostředí
náměstí Československé armády čp. 16, PSČ 551 33
Cj. OZP-3807-2/2015-Hř-L                                                                                    Jaroměř 19.08.2015
Vyřizuje: Ing. Hana Hřivnová tel.: 491 847 154 e-mail: hrivnova@jaromer-josefov.cz
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,
kterým se ruší opatření obecné povahy čj. 0ZP-3807-1/2015-Hř-L ze dne 06.08.2015
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”) podle ustanovení § 115a) vodního zákona
s účinností od 19.08.2015 ruší zákaz odběrů povrchových vod
z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch.
Odběry povrchových vod realizované prostřednictvím čerpadel nebo jiných technických zařízení jsou možné jen na základě povolení vodoprávního úřadu.
Povolené odběry povrchových vod z vodních toků, které mají stanoven minimální zůstatkový průtok, nemohou být realizovány při poklesu průtoku pod tuto hodnotu.
Odůvodnění
Dne 06.08.2015 vydal správní úřad opatření obecné povahy čj. 0ZP-3807-1/2015-Hř-L, kterým zakázal odběry povrchových vod z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch.
Omezení nebo zákaz povolených nakládání s vodami je umožněn správnímu úřadu podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona jen na dobu nezbytně nutnou. Vzhledem k mírnému zvýšení stavů vodních toků nad úroveň Q355d, k současné hydrometeorologické situaci a předpovědi
počasí na další dny, není podle názoru správního úřadu důvod k dalšímu omezování povolených odběrů povrchových vod a správní úřad novým opatřením obecné povahy předchozí opatření ruší.
Správní úřad upozorňuje, že bez ohledu na hydrologickou situaci není možný odběr povrchových vod (tj. vod z vodních toků, nádrží, apod. prostřednictvím čerpadel) bez povolení správního úřadu. Dále není možný již povolený odběr povrchových vod, pro který byl stanoven minimální zůstatkový průtok, při poklesu průtoku pod tuto stanovenou hodnotu.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje, tj. 19.08.2015. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
otisk úředního razítka
Ing. Hana Hřivnová v.r. zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Rozdělovník
Obecní úřad Dolany, 552 02 Dolany u Jaroměře
Obecní úřad Heřmanice, 552 12 Heřmanice nad Labem
Obecní úřad Hořenice, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Chvalkovice, 552 04 Chvalkovice 130
Obecní úřad Jasenná, 552 22 Jasenná 197
Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř
Obecní úřad Nový Ples, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Rasošky, 552 21 Rasošky
Obecní úřad Rožnov, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Rychnovek, 552 25 Rychnovek
Obecní úřad Šestajovice, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Vlkov, 551 01 Jaroměř
Obecní úřad Velichovky, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Obecní úřad Velký Třebešov, 552 25 Velký Třebešov
Obecní úřad Zaloňov 551 01 Jaroměř
Na vědomí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Výše uvedené obecní úřady žádáme, aby zajistili vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení na úřední desce. Vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce minimálně po dobu 15 dní. Na vyhlášce musí být označen orgán, který ji vyvěsil, doba vyvěšení a sejmutí a podpis oprávněné osoby (starosty). Po tomto označení musí být neprodleně vrácena správnímu úřadu.
Dále žádáme obecní úřady, aby vyrozuměli občany a právnické osoby o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, informační letáky).
Textové pole: Sejmuto dne:Vyvěšeno dne:
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×