Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

(13.3. 2020)
O přijetí krizového opatření
 
 
Vláda
I. zakazuje
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,
 
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod.
a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
 
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných
v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů
některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební
a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;
 
II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března
2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.
 
74
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 201
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.
Vláda
I. zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito
školami,
 
2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické
výuce a praxi,
 
3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,
 
4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích
zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 
5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty
škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 
II. ruší mimořádné opatření obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN,
uplynutím dne 12. března 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×