Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

24.4. 2024 Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
 

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice (dále jen „stavebník“) ze dne 01.12.2023 o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. KUKHK-5737/DS/2023-3 (VA) ze dne 31.03.2023 a žádosti ze dne 07.02.2024 o povolení změny termínu k dokončení této stavby označené jako

„I/33Dolany, oprava silnice“

obsahující stavební objekty:

SO 101–Komunikace 0,000 – 0,603 00 km

SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby

rozhodl ve společném řízení v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), takto:

  1. podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje platnost

výše uvedeného stavebního povolení do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí,

  1. podle ustanovení § 118 stavebního zákona povoluje

změnu termínu

k dokončení výše uvedené stavby do 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Více informací v příloze

17.4. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje KR-1-21
 
stanovuje
ochranné pásmo I. stupně
 
pro vodní zdroj vrtanou studnu KR-1-21, souřadnice S-JTSK X: 1023349,66, Y: 629610,02 na p.p.č.
230/8 v k.ú. Krabčice.

Ochranné pásmo I. stupně je vymezeno na pozemkových parcelách č. 230/8 a 230/9 v k.ú.
Krabčice, hydrogeologický rajon 4221 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, podle
geometrického plánu č. 118-2/2024, ověřeného dne 25.01.2024 Ing. Jiřím Fiedlerem. Geometrický
plán je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
 
Vyvěšeno dne : 17.4.204
Sejmuto dne : 3.5.2024

9.4. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti doručené dne 03. dubna 2024, pod sp.zn.ODSH-3779/2024-1, společností Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, 552 03 Dolany 57
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-29056-2/ČJ-2024-050506 ze dne 28. března 2024, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace dle grafické přílohy
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 10. 04. 2024 – 31. 03. 2025
 
Důvod: označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností

8.4. 2024 Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

 

Dle § 16 odst. 1C a f zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-2 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ve dnech 7. a 8. června 2024

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

 

Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 DolanyObecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Pro voliče z Čáslavek, Dolan, Krabčic a Sebuče

Volební okrsek č.2 SvinišťanySviništany čp.9, 552 04 /chaloupka/

Pro voliče z Svinišťan

V Dolanech 8. 4. 2024      Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 4. 2024

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 6. 2024


 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×