kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

18.1. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2022

které se koná dne 26. 1. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Rozpočet na rok 2022

  2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 až 2025

  3. Rozpočtové opatření č. 6

  4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce


14.9. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
viz Příloha
 
vyvěšeno na ÚD 14.9.2021
sejmuto z ÚD 31. 12. 2022

1.3. 2021 Nakládání s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 S., o vodách

Správní úřad Jaroměř odbor životního prostředí informuje zástupce obcí, že s ohledem na stávající situaci bude v roce 2021 provádět namátkové kontroly likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.
 
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony je v převážné většině účinný od 1. února 2021 (dále jen „vodní zákon“).
 
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jenvodoprávní úřad“) by rád zástupce obcí upozornil na jednu změnu, která se dotýká nejen investiční přípravy obcí, ale rovněž samotných obyvatel.
Vodní zákon ve svých úvodních ustanoveních konečně dává jasnou a konkrétní hierarchii nakládání s odpadními vodami a s vodami vzniklými dopadem atmosférických srážek, a to:
„Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.
Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby“.
 
V souvislosti s výše uvedeným však vodní zákon zakládá povinnost v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, tyto vypouštět pouze na základě vydaného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s ustanovením § 8 vodního zákona.
 
vyvěšeno na ÚD 1.3.2021

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net