Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

17.6. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2024,

které se koná dne 24. 6. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

  1. Účetní závěrka obce za rok 2023

  2. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ za rok 2023

  3. Závěrečný účet obce Dolany za rok 2023

  4. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 17. 6. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

12.6. 2024 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 55b za použití ustanovení § 52 stavebního zákona
 
oznamuje

konání veřejného projednání
návrhu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č.3 Územního plánu Velký Třebešov pořizovaného zkráceným postupem pořizování
 
které se uskuteční dne 25.07.2024 v 10:00 hodin na Městském úřadě v Jaroměři, nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř, ve velké zasedací místnosti, II. patro, dveře č. 218.
 
Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
 
doručuje
 
návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č. 3 Územního plánu Velký Třebešov veřejnou vyhláškou.
Návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č. 3 Územního plánu Velký Třebešov bude vystaven k nahlédnutí od 11.06.2024 do 25.07.2024 na Obecním úřadě Velký Třebešov a na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě s kontaktní osobou, kterou je Ondřej Hlušička, tel. 491 847 253) a dále také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese na adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-konani verejneho-projednani-zmena-c-3-uzemniho-planu-velky-trebesov-5082.html?kshow=22 

7.6. 2024 Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-55161-2/Čj-2024-0500DP ze dne 04.06.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14 v obci Nové Město nad Metují, část Vrchoviny, z důvodu rekonstrukce okružní křižovatky v místě křížení se silnicí III/28521 (úplná uzavírka pozemní komunikace I/14) a na silnicích I/11, I/14, I/31 a I/33 na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, z důvodu značení objízdných tras, dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném

fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

platnost úpravy:od 08.07.2024 do 31.08.2024–úplná uzavírka

důvod: rekonstrukce okružní křižovatky na pozemní komunikaci I/14, v místě křížení se silnicí III/28521, v obci Nové Město nad Metují, část Vrchoviny – úplná uzavírka pozemní komunikace I/14 a značení objízdných tras

osoba (organizace) odpovědnáza stavbu:

EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, Daniel Krsek, tel. 604295428

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, Ing. Tomáš Bydžovský, tel. 731602267

Více informací v přílohách

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×