Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

30.11. 2009

Subjekt: Zahájeni zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje"

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivu na ZP a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon") zasíláme internetový odkaz na IS SEA

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
kde je vystavena pod kódem MZP101K kopie oznámení koncepce  "Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje", zpracované podle přílohy c. 7 zákona a sdělujeme Vám, ze tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízeni podle § 10d zákona.

Kopii oznámeni je možné stáhnout zde http://eia.cenia.cz/sea/download.php?id=MZP101K&field=oznameni


V informačním systému SEA http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php lze rovněž pod kódem MZP101K nalézt úplné znění tohoto dopisu infOznam.pdf  http://eia.cenia.cz/sea/download.php?id=MZP101K&field=infOznam a toto případně vystavit na úřední desce obce.

S pozdravem


Ing. Jan Hejhal

odbor posuzováni vlivu na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 00 Praha 10

tel. +420 267 122 730

fax. +420 267 126 730

30.11. 2009

Dobrý den,

zasílám Vám informaci o zveřejnění návrhu koncepce „Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje - aktualizacevčetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP089K.

6.11. 2009

Návrh rozpočtu DSO Jaroměřsko pro rok 2010

Návrh rozpočtových příjmů Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neinvestiční dotace od obcí 163 540,-

Příjmy z úroků 100,-

--------------------------

Příjmy celkem 163 640,-


Návrh rozpočtových výdajů Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje za zaměstnance 32 160,-

Služby peněžních ústavů 4 000,-

Povinné pojistné 400,-

režijní náklady 5 000,-

údržba programu GORDIC 3 500,-

rezerva 118 580,-

-----------------------------

Výdaje celkem 163 640,-


22.10. 2009

Upozornění občanům Dolan

V souvislosti s tolik potřebnou opravou povrchu vozovky na průjezdu přes Dolany

/ výhledově i přes Svinišťany / bylo po několika variantách na částečnou uzavírku silnice I/33 na průtahu obcí vydáno rozhodnutí Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a to z důvodu zahájení oprav živičného povrchu silnice v závěru tohoto roku.

Investorem opravy je ŘSD, správa Hradec Králové a dodavatelem stavby firma SOVIS CZ, a.s. , kde osobou odpovědnou za dodržování podmínek rozhodnutí je p. Krátký – tel. 602 611 771.

Termín uzavírky : 26.10.2009 -20.12.2009

Stavba bude rozdělena do 3 etap takto :

  1. etapa – přípravné práce : 26.10.09 – 15.11.09

  2. etapa - frézování vozovky, sanace : 16.11.09 – 6.12.09

  3. etapa - pokládka živičných krytů : 7.12.09 – 20.12.09

Doprava bude vedena ve volných částech vozovky dopravními opatřeními takto :

  1. etapa – práce budou prováděny po úsecích max. 100 m, provoz bude řízen

proškolenými pracovníky, v mimopracovní době bude zabezpečena šíře

vozovky pro obousměrný provoz

  1. etapa - frézování- bude prováděno postupně s omezením jednoho jízdního pruhu

po úsecích v délce 100 m a ručním řízením dopravy, v mimopracovní

době bude zabezpečena šíře vozovky pro obousměrný provoz

sanace – po úsecích cca 300 m s uzavřením jednoho jízdního pruhu a

ručním řízením provozu v pracovní den minimálně do 18,00 hod,

v mimopracovní době světelnou signalizací

3. etapa - práce budou prováděny po úsecích v délce cca 450 m s uzavřením jednoho

jízdního pruhu a ručním řízením provozu v pracovní den minimálně do

18,00 hod, v mimopracovní době světelnou signalizací

Upozorňuji občany, kteří mají sjezdy od svých domů přímo na silnici I/33, že v době po bezprostředním položení živičného koberce bude po dobu cca 1 dne výjezd na komunikaci OMEZEN !! / osobní a nákladní automobily /

Ti občané, kteří jsou denně závislý na dopravě vlastním autem mohou v tyto dny využít k zaparkování místní komunikace obce .

Věřím, že přes určité komplikace, které oprava silnice občanům způsobí nový povrch

přispěje ke zlepšení stavu.


V Dolanech 22.10.2009 Kočica Bohuslav, starosta


12.6. 2009

V příloze přikládám:
předání závěru zjišťovacího řízení k prodloužení platnosti stanoviska podle § 7 zákona k záměru
„Silnice I/33 Jaroměř – obchvat“
a
Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr „Silnice I/33 Jaroměř – obchvat“ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Jiří Plšek místostarosta obce

8.6. 2009

Výsledek hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

5.6.2009- 6.6.2009

19.5. 2009

Upozorňujeme na zahájení zjišťovacího řízení záměru „Silnice I/33 Jaroměř – obchvat“ zařazeného v kategorii II, bod 9.1 přílohy č. 1 zákona, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska

24.3. 2009

V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech

5.června a 6. června 2009

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany takto :

Volební okrsek č. 1 – DOLANY - počet členů OVK 5 / zapisovatel + 4/

Volební okrsek č. 2 – SVINIŠŤANY – počet členů OVK 4/ zapisovatel + 3 /

Volební okrsek č. 3 – KRABČICE – počet členů OVK 4/ zapisovatel + 3 /


Současně ve smyslu ustanovení § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb.,

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

zveřejňuji


informaci o počtu a sídle volebních okrsků na území obce Dolany

Volební okrsek č. 1 – DOLANY : sídlo – Obecní úřad Dolany čp. 32, 552 01

Volební okrsek č. 2 – SVINIŠŤANY: sídlo – Svinišťany čp.9, 552 04

Volební okrsek č.3 – KRABČICE : sídlo – Krabčice čp.1, 552 04


Informace politickým stranám, politickým hnutím a koalicím

V Dolanech dne : 24.března 2009                                        Kočica Bohuslav, starosta

23.3. 2009

Vicehejtman Derner upozorňuje na lichváře

V poslední době se rozmohla nabídka firem, které nabízejí finanční pomoc lidem v nouzi. Tato pomoc se ale ukazuje jako lichvářská, protože tyto firmy mají nastavené smluvní podmínky tak, že člověk v krátké době přijde i o to, co by mu po řádné soudní exekuci zůstalo. Zásadní problém je v tom, že smlouvy o půjčce kromě úroků obsahují vysoké poplatky a sankce a jsou doplněny o tzv. rozhodčí doložku, která zneužívá toho, že se do těchto problémů dostávají lidé, kteří se nejsou schopni orientovat v základní ekonomické a právní problematice. V souvislosti s tím jsem dopisem vyzval poslance a senátory KDU-ČSL, aby podnikli kroky k úpravě současného nevyhovujícího zákona. Společnost by totiž měla lidi v těžké životní situaci přiměřeně chránit!

Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

http://www.derner.cz/

23.2. 2009

Svozový kalendář na rok 2009
Poplatek za svoz komunálního odpadu se bude vybírat až po rozeslání složenek od fi RUND.

Popelnice 110 a 120 lDruh svozu
Počet svozů za rok


Cena svozu

za 1 ks /rok

včetně DPH

v Kč

 

Dotace obce

10 %


Občan uhradíKombinovaný41


1972,-


197,-


1.775,- Kč


Poloviční


26

1.287,-


129,-


1.158,- Kč


Měsíční13

661,-


66,-


595,- Kč

Cena 1 ks svozového pytle : 56,-Kč / včetně DPH/ - možnost koupě na OÚ

21.1. 2009

Plnění rozpočtu obce Dolany za rok 2008

Skutečné příjmy a výdaje - viz příloha:

6.1. 2009

Příloha
Vyhlášení popisu věci
Policie ČR vyhlašuje popis ukradené věci:
Bourací kladivo zn. Bosh, typ. PBH 160R, zelené barvy, v plastovém kufru a příslušenstvím - 8 ks vrtáků a 3 ks vrtacích hlavic.
Více v příloze.

5.1. 2009

aktualizováno!

Vyhlášen program pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.

Obec Dolany vypisuje dotační program pro rok 2009 pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany. Nutno žádost odevzdat do 13.2.2009
Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×