Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

22.12. 2010

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

Náchod, dne 20.12.2010

adresát:

Ladislav Růžička

14.8.1986
Dolany 32
55201 Dolany

Kdo zásilku odevzdal k podání: Okresní soud v Náchodě

Doručovaná písemnost : 56 EC259/2010-13 EPR + N lh. 25/11


Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) soudu zastižen a protože zásilku (písemnost) soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka (písemnost) soudu uložena dne: 20.12.2010

Uloženou zásilku lze vyzvednout ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne, kdy byla uložena.


Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti


jméno a příjmení doručovatele: Josef Prouza          Datum: 22.12.2010

21.12. 2010 finanční příspěvky na rok 2011 místním spolkům

Vyhlášen program pro finanční příspěvky na rok 2011 místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.

Obec Dolany vypisuje dotační program pro rok 2011 pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany. Nutno žádost odevzdat do 26.2.2011
Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování

Nezapomeňte na vyučtování finančních podpor za rok 2010 do konce ledna 2011 !!!!


17.12. 2010

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

Ladislav Růžička
14.8.1986
Svinišťany 43
55204 Dolany

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, Vám oznamujeme uložení písemnosti:
Rozhodnutí:
1 č.j. 16096/2010-126400-021 ze dne 10.11.2010
Vzhledem k tomu, že se výše uvedenou písemnost nepodařilo doručit, je uložena na výše uvedeném
celním úřadě, na oddělení právní podpory a správy příjmů, číslo kanceláře 27, kde je k vyzvednutí
v době pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 6:30-21:15.
Písemnosti lze vyzvednout ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení; poslední den této
lhůty se považuje za den doručení.
plk. Ing. Jiří Petera
ředitel
Celní úřad

10.12. 2010

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 20. prosince 2010 / pondělí /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání
 1. Kontrola usnesení ZO I/2010 ze dne 25.11. 2010

 2. Inventury 2010

 3. Změna Vyhlášky I/2003 o místních poplatcích

 4. Změna Vyhlášky I/2008 o místní poplatku za provozovaný VHP

 5. Rozpočtové provizorium obce od 1.1,2010

 6. Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2011

 7. Smlouva o školní docházce v ZŠ zřízené městem Jaroměř

 8. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce

 9. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 10.12.2010                                     Jiří Plšek, starosta obce


9.12. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 95/10
Pan Jaroslav Procházka a paní Olga Procházková, (dále jen „stavebník„) podali dne 31.08.2010 u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vrtaná studna a oplocení na pozemcích p.p.č. 254/1 – trvalý travní porost a 253/2 - ostatní plocha v k.ú. Krabčice, dle výpisu z KN.

30.11. 2010

OZNÉMENÍ
o veřejném projednání návrhu
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Které proběhne v úterý dne 1. února 2011 v 9:00 hodin

ve společenském centru Aldis, Eliščino nábřeží 375

500 02 Hradec Králové.

viz příloha a odkaz:

23.11. 2010

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
V souladu s ust. § 15 odst. 3 zák. č. 95/1991 Sb., v platném znění, v příloze zasíláme seznam pozemků, u kterých není možno doložit vlastnické právo státu listinnými doklady.
jedná se pozemek p.č. 42/2 v KÚ Krabčice viz příloha:

16.11. 2010

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 25. listopadu 2010 / čtvrtek /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání
 1. Kontrola usnesení ZO XXII/2010 ze dne 11.10. 2010

 2. Volba členů finančního a kontrolního výboru

 3. Rozpočtové opatření č.3

 4. Vyhlášení inventarizace majetku obce a PO ZŠ Dolany

 5. Určení cen výpisů z Czech Pointu

 6. žádosti o finanční příspěvky: Nona Nové Město nad Metují, AURA CANIS,

 7. Žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje

 8. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 16.11.2010                            Jiří Plšek, starosta obce

1.11. 2010

aktualizováno!

INFORMACE

O ZRUŠENÍ

konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolany

z důvodu nevystavení osvědčení o zvolení novým zastupitelům registračním úřadem v Jaroměři

KTERÉ BYLO SVOLÁNO NA 1.11.2010,

v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

V obci Dolany, dne 1. listopadu 2010

.............................................

Jiří Plšek

dosavadní starosta obce Dolany

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.11.2010 v 11:30 hod

1.11. 2010

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolany

Obecní úřad Dolany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany, které svolávám v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:


Obec Dolany – zasedací místnost obecního úřadu

Doba konání:


pondělí 8. listopadu 2010 od 17:00

26.10. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Paní Monika Helbichová, bytem Čáslavky 22, Dolany (552 01), podala dne 30.08.2010 u zdejšího stavebního úřadu žádost o zjednodušené územní řízení pro stavbu:
Rodinný dům o 1 b.j. a žumpa na pozemku p.p.č. 211/2 v k.ú. Čáslavky u Jaroměře, vedeném jako zahrada, dle výpisu z KN.

22.10. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 84/2010
rozhodnutí o změně využití území
- změna druhu pozemku
pro účel
- změna druhu pozemku p.p.č. 197/7 (orná půda) a p.p.č. 197/8 (orná půda) katastrální
území Krabčice do druhu - trvalý travní porost.

21.10. 2010

aktualizováno!

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolany

Obecní úřad Dolany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany, které svolávám v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:


Obec Dolany – zasedací místnost obecního úřadu

Doba konání:


pondělí 1. listopadu 2010 od 17:00

11.10. 2010

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 11. října 2010 / pondělí / Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání


 1. Kontrola usnesení ZO XXI/2010 ze dne 4.8. 2010
 2. Rozpočtové opatření č.2
 3. Oprava márnice na hřbitově
 4. Žádost ZŠ Dolany - nákup LCD monitorů - pořízení majetku z peněz z EU
 5.  Různé
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 1.10.2010                                          Jiří Plšek, starosta obce


8.10. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í
o zahájení územního řízení
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání:
č t v r t e k 1 1 . 1 1 . 2 0 1 0 v 9 . 0 0 h o d .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
se schůzkou na odboru výstavby MěÚ Jaroměř, nám. ČSA 3

Vrtaná studna a oplocení
na pozemcích p.p.č. 254/1 – trvalý travní porost
a 253/2 - ostatní plocha v k.ú. Krabčice, dle výpisu z KN.

6.10. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
o umístění stavby Silnice I/33 Jaroměř, obchvat v délce úseku 6554 m napojením na stávající obchvat České Skalice ve Velkém Třebešově, se 3 mostními objekty, mimoúrovňovou křižovatkou-MÚK-a přeložkami silnic III. třídy
velkému p o č t u  ú č a s t n í k ů  ř í z e n í
jejichž postavení vymezují ustanovení
v § 85 odstavec (2) písmeno a) až c) stavebního zákona

a) vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám,
b) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
v e ř e j n o u  v y h l á š k o u oznamuje
z a h á j e n í  ú z e m n í h o  ř í z e n í  o  u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejné ústní jednání územního řízení se koná
v p á t e k   1 2 . l i s t o p a d u   2 0 1 0
v jednací síni budovy čp. 32 Obecního úřadu Dolany, s možností účasti
o d  1 0 . 0 0 h o d   n e b o   o d  1 3 h o d .

1.10. 2010

Územní plán Dolany - výzva

Dle rozhodnutí zastupitelstva obce Dolany, jako pořizovatele územně plánovací dokumentace, schválilo pořízení nového územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Územní plán je závazný pro rozhodování v území – zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a dalších rozhodnutí.
Územní plán řeší využití území (tj. určení jakým způsobem bude území využito, pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Způsob využití území obsažený v územním plánu v některých případech může také ovlivnit cenu pozemků.
Záměr
výstavby, přístavby nebo změny užívání stavby, kterou občan zamýšlí provést, musí být vždy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (Územním plánem).
Je ve vlastním zájmu každého z nás, abychom znali územní plán především v „našem“ zájmovém území nebo v území našich zamýšlených záměrů a jako občané se aktivně zajímali o záměry v něm navrhované.
Obecní úřad Dolany, upozorňuje širokou veřejnost, především vlastníky nemovitostí, že mohou své
požadavky písemnou formou uplatnit již ve fázi přípravných prací k pořízení nového územního plánu a to v termínu do 30.01.2011. K později uplatněným požadavkům už nebude možné přihlížet.


10.9. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01

Jaroměř podala dne 3. 9. 2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území

(změna druhu pozemku) - pozemek p.p.č. 197/7 (orná půda) a p.p.č. 197/8 (orná půda)

katastrální území Krabčice na trvalý travní porost.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona

(mimo obce Chvalkovice a Velký Třebešov), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1

stavebního zákona, zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné

ústní jednání na den

čtvrtek dne 14. října 2010 v 9. 30 hod.

se schůzkou pozvaných v Jaroměři na Městském úřadě v kanceláři odboru výstavby, náměstí ČSA 16

viz příloha:


16.8. 2010

aktualizováno!

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstev obcí

ve dnech 15. a 16. října 2010

Dle § 15 c písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 28.5.2010 -29.5.2010 takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstev obcí

ve dnech 15. a 16. října 2010

Dle § 15 c písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 / domeček /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 16.8.2010                                               Jiří Plšek, starosta


 

4.8. 2010

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 4. srpna 2010 / středa /

Místo zasedání : klubovna SOKOLOVNY v Dolanech

Zahájení: 17:30 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO XX/2010 ze dne 31.5. 2010

 2. Hřiště u MŠ v Dolanech

 3. Opravy místních komunikací

 4. Volby do ZO

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21.7.2010                                      Jiří Plšek, starosta obce

2.8. 2010

OZNÁMENÍ

Městský úřad Jaroměř, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zahájení projednávání

návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO Dolany

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Dolany, bude vystaveno k nahlédnutí od 9. 8. 2010 do 9. 9. 2010 na :

• úřední desce a elektronické úřední desce obce Dolany

• úřední desce Městského úřadu Jaroměř a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.jaromer-josefov.cz – úřední deska

• na Městském úřadu Jaroměř, odbor investic a regionálního rozvoje – úřad územního plánování, kancelář č. 13, II. patro, nám. ČSA 16, Jaroměř a to zejména v úřední dny tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny po předchozí domluvě na telefonním čísle 491 847 174, kontaktní osoba Pavel Rydval

9.7. 2010

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

STANISLAV JUST

14.6.1976

Dolany 62

55201 Dolany

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

předpisů, Vám oznamujeme uložení písemnosti:

25.6. 2010

Nařízení obce č. 2/2010

RM Jaroměře schválila vydat podle ustanovení §25 odst. 2 zákona 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením §11 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), toto:

nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Viz příloha:


10.6. 2010

Příloha
Veřejná vyhláška - Pozvánka
na středu 23.6. 2010 v 16:00 hod do KD Dolany
na úvodní jednání o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Dolany
kompletní pozvánka v příloze

1.6. 2010

Výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Kraj: Královecký kraj  , Okres: Náchod  Obec: Dolany  ,Okrsek: 1,2,3

Voliči v seznamu: 516, Vydané obálky: 341, Odevzdané obálky: 341

Platné hlasy: 338 , Volební účast v % : 66,09, % planých hlasů: 99,12

ČÍSLO NÁZEV CELKEM v %
26 Občanská demokratická strana 71 21,00%
4 Věci veřejné 61 18,04%
15 TOP 09 63 18,63%
9 Česká strana sociálně domokratická 57 16,86%
6 Komunistická strana Čech a Moravy 45 13,31%
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 18 5,32%
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11 3,25%
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 1,47%
25 Strana svobodných občanů 2 0,59%
18 Volte Pr.Blok www. cibulka. net 1 0,29%
14 STOP 1 0,29%
16 EVROPSKÝ STŘED 1 0,29%
23 Česká pirátská strana 1 0,29%
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,29%

Pokud chcete podrobný rozpis dle okrsků tak klikněte na přílohu

31.5. 2010

aktualizováno!
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Paní Klára Riegerová, bytem Čáslavky 46, Dolany (552 01),
(dále jako „stavebník„) podala dne 25.05.2010 u zdejšího
stavebního úřadu žádost o zjednodušené územní řízení pro
stavbu:
Rodinný dům o 1 b.j. včetně přípojek sítí a žumpy na pozemcích
p.p.č. 139/87 - zahrada, 139/72 - orná půda a 201/8 - ostatní
plocha v k.ú. Čáslavky, dle výpisu z KN.
ú z e m n í  r o z h o d n u t í
o umístění stavby - rodinný dům o 1 b.j. včetně přípojek sítí a
žumpy na pozemcích p.p.č. 139/87 - zahrada, 139/72 - orná půda a
201/8 - ostatní plocha v k.ú. Čáslavky, dle výpisu z KN.

28.5. 2010

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI
Jedná se nabídku nestátním fyzickým a právnickým osobám na odkoupení pozemkové parcely č. 79/4 v k.ú. Krabčice. viz příloha

26.5. 2010

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI

podle § 7 zákona č. 95/1999 sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prodeji půdy), uveřejněná pozemkovým fondem čr dne 28. 5. 2010

18.5. 2010

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
s t a n o v í
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Náchod, vydaném pod č.j. KRPH-1022-383/ČJ-2009-050507 ze dne 23.10.2009 místní úpravu provozu na přeložce silnice I/33 v délce 6 220 m a stávající silnici I/33 (E 67) u obce Česká Skalice, a to umístěním trvalého dopravního značení upravujícího směr a způsob jízdy a úpravu přednosti v jízdě v uvedeném úseku za níže uvedených podmínek a dle grafického znázornění v příloze návrhu,

17.5. 2010

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 31. května 2010 / pondělí /

 

Místo zasedání : zasedací místnost obecního úřadu v Dolanech

Zahájení: 17:30 hod

 

 

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO XIX/2010 ze dne 19.4.2010

 2. Žádosti na změnu ÚP Dolany

 3. Pronájem části pozemku p.č. 312/2 a p.č. 158/1 na realizaci dětských hřišť

 4. X. ročník Dolany v Dolanech

 5. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 17.5.2010 Jiří Plšek, starosta obce


12.5. 2010

Závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2009

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2009. Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 11.06.2010.

4.5. 2010

Oznámení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k přepravě, chytání, držení zvláště chráněných živočichů v kategorii kriticky ohrožený – raků říčních a o udělení souhlasu podle ust. § 54 odst. 3 zákona k následnému vypuštění zvláště chráněného živočicha z povoleného chovu do volné přírody – oznámení ve smyslu ust. § 44 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

3.5. 2010

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové

odbor Odloučené pracoviště Náchod

oznamuje vyhlášení

výběrového řízení č. HNA/81/2010 – 3. kolo

na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to :

 • garáže č. e. 8, část obce Josefov, postavené na pozemku parcela č. 417/10
  a pozemku parcela č. 417/10 o výměře 26 m
  2, v katastrálním území Josefov
  u Jaroměře a obci Jaroměř.

19.4. 2010

VYHLÁŠKA FÚ o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

6.4. 2010

Nabídka nepotřebného majetku státu organizačním složkám a státním institucím - parcela č. 79/4, 872 m2 - vodní plocha v KÚ Krabčice

1.4. 2010

Příloha
Veřejná vyhláška
Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ v kat. území Dolany u Jaroměře. viz příloha

1.4. 2010

Veřejná vyhláška
Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek) v kat. území Dolany u Jaroměře. viz příloha
Tento návrh je vyložen k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů od 6.4. 2010 na Obecním úřadě v Dolanech

15.3. 2010

Ve smyslu § 14 c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 28.5.2010 -29.5.2010 takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /


V Dolanech 15.3.2010       Kočica Bohuslav, místostarosta

15.3. 2010

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 28.května 2010 - 29.května 2010

Dle § 14 c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 / domeček /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany


V Dolanech 15.3.2010     Kočica Bohuslav, místostarosta


1.3. 2010

Věc: Posuzování vlivŮ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů — předání stanoviska podle §10g

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme. že koncepce „Regionální inovační strategie
Královéhradeckého kraje
“ byla podrobena posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/200 1 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví. vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných
celků, veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydal příslušný úřad stanovisko, které
Vám v příloze zasíláme.

23.2. 2010

U s n e s e n í

Obecní úřad Dolany rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, se paní Petře Chmelíkové ustanovuje opatrovníkem pan Jiří P l š e k.


18.2. 2010

Závěrečný účet obce Dolany za rok 2009

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Závěrečný účet hospodaření roku 2009 bude schvalovat zastupitelstvo po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění hospodaření obce a po seznámení se závěrečnou zprávou auditora.

  Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolanech.

8.2. 2010

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dolany č. XVIII. ze dne 1.2.2010,obec Dolany vyhlašuje dotační program na rok 2010. Projekty se musí podat do 12.3 2010.

2.2. 2010

V příloze zveřejňuji návrh rozpočtu na rok 2010 ve smyslu §11 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění :

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na jednání zastupitelstva před jeho schválením.

2.2. 2010

Žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Oznámení o uložení písemnosti - Jan Ládr - Svinišťany 1

1.2. 2010

Příloha

Výzva k podání nabídky

Stavba přístavby Sokolovny v Dolanech


Zadavatel obec Dolany, Vás vyzývá k podání nabídky zhotovení díla „Vytvoření zázemí pro Divadelní soubor Dolany“ přístavba sokolovny na st.p.č.313, k.ú. Dolany u Jaroměře

Zadavatel:

Obec Dolany

Dolany 32, 552 01

IČO: 27 26 12

Zastoupený: Jiřím Plškem, starostou obce

Tel: 491 813 657

mobil: 734 483 373

email: obec.dolany@dolany-na.cz

Termín podání nabídek: do 22.2. 2010 do 14:00 hod na OÚ Dolany

Místo plnění: st.p.č.313, k.ú. Dolany u Jaroměře, sokolovna

Doba plnění : celá stavba musí být dokončena do konce června 2010

Stručný popis : Bude vybudována přístavba k sokolovně na pozemku st. p.č.313 k.ú. Dolany u Jaroměře. Po povrchových úpravách budou postupně vybudovány: základové pásy, výztuže podkladní desky, inženýrské rozvody pod základovou deskou, podkladní deska, hrubá stavba včetně střechy, rozvody vnitřní instalace, omítky, obklady. Vznikne sklad kulis, rekvizit a kostýmů.


14.1. 2010

Veřejná vyhláška
Návrh stanovení místní úpravy provozu

na přeložce silnice I/33 v délce 6 220 m a stávající silnici I/33 (E 67) u obce Česká
Skalice, a to umístěním trvalého dopravního značení upravujícího směr a způsob jízdy a
úpravu přednosti v jízdě v uvedeném úseku za níže uvedených podmínek a dle
grafického znázornění v příloze návrhu,
více na: http://www.dolany-na.cz/index.php?right=deska_vyhlasky&lan=cs&classid=20
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×