Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

21.12. 2011 PF 2011

PF 2012

12.12. 2011 USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ

Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitosti
I.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Zahájení elektronické dražby: dne 1.2.2012 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 1.2.2012 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
II.
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti/spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
LV 42
KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Náchod
Okres: Náchod
Obec: Dolany
Kod k.ú.: 628425 Krabčice
Podíl: 1/2
Spoluvlastníci:
1/2 Petr Škarytka
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
153/25 (KN) 5448 trvalý travní porost
197/4 (KN) 82551 orná půda
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí a jejich příslušenství činí částku 650.000,- Kč.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši poloviny výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku 325.000, - Kč.

2.12. 2011 DSOJ návrh rozpočtu 2012

Dobrovolný svazek Jaroměřsko
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012
Vyrovnaný rozpočet ve výši - 56 590 590,-
viz příloha:

29.11. 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 115/2011 - Dojírna Svinišťany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 115/2011

Dne 21. 9. 2011 podalo Zemědělské družstvo Dolany, Dolany čp. 57, 552 01 Dolany IČ 00126365 (dále
jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – stavba dojírny v areálu Zemědělského družstva Dolany - ve Svinišťanech na pozemku st.p.č. 79, p.p.č. 82/1, 217/6 katastrální území Svinišťany.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í s  t a v b y

- dojírny v areálu Zemědělského družstva Dolany - ve Svinišťanech na pozemku st.p.č. 79, p.p.č.
82/1, 217/6 katastrální území Svinišťany.

29.11. 2011 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

X. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 7. prosince 2011 /středa/

Místo zasedání : OU Dolany Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO IX/2011 ze dne 31.10. 2011
2. Změna územního plánu č.1 zapracování nových změn
3. Rozpočtové opatření č.7
4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 29. 11. 2011          Jiří Plšek, starosta obce

14.11. 2011 VYHLÁŠKA

Okresní soud v Náchodě rozhodl Mgr. Randusovou Lubislavou, notářkou se sídlem v Jaroměři, s notářskou kanceláří v Jaroměři, Náměstí ČSA 49, PSČ 551 01, pověřenou tímto soudem k provedení úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, ve věci likvidace dědictví po Milanu Fikejzovi bytem Dolany, Čáslavky 51, který zemřel dne 3.10.2009, takto:
N a b í z í  k  p r o d e j i  MOVITÝCH VĚCÍ A NEMOVITOSTÍ viz přílohy:

Uvedené nemovitosti budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou. Žádost o odkoupení nemovitostí je možné zaslat do notářské kanceláře Mgr. Lubislavy Randusové v Jaroměři, Náměstí ČSA 49, do 21.12.2011.

Žádost musí obsahovat označení zájemce – kupujícího a potvrzení o tom, že zájemce se dostaví v den, který je stanoven pro otvírání bálek (viz níže), ke kterému donese v písemné podobě svou nabídku kupní ceny. Je rovněž vhodné uvést telefonní číslo zájemce. Otevírání obálek bude provedeno za účasti všech zájemců dne 22.12.2011 v 9.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Lubislavy Randusové, v Jaroměři, Nám. ČSA 49.

21.10. 2011 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany které se koná dne 31. října 2011 /pondělí /

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VIII/2011 ze dne 26.9. 2011

 2. Rozpočtové opatření č. 6/2011

 3. Cena nájmu hrobového místa

 4. Oprava kanalizace ve Svinišťanech

 5. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21. 10. 2011 Jiří Plšek, starosta obce

14.10. 2011

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Zemědělské družstvo Dolany, Dolany čp. 57, 552 01 Dolany IČ 00126365 (dále jen "žadatel") podalo dne
21. 9. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - stavba dojírny v areálu
Zemědělského družstva ve Svinišťanech na pozemku st.p.č. 79, p.p.č. 82/1, 217/6 katastrální území
Svinišťany.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

10.10. 2011

Ve středu 12. 10. 2011 bude OÚ Dolany z technických důvodů UZAVŘEN.

16.9. 2011

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany


které se koná dne 26. září 2011 /pondělí /


Místo zasedání : chaloupka Svinišťany

Zahájení: 17:00 hod


Program jednání


 1. seznámení s úpravou chaloupky ve Svinišťanech a možností využití prostoru parcely č. 7/2 v KÚ Svinišťany

 2. kontrola usnesení ZO VII/2011 ze dne 27.6. 2011

 3. rozpočtové opatření č.3,4,5,/2011

 4. výměna starého vybavení v PO ZŠ a MŠ Dolany

 5. žádost o odkup pozemků p.č 18 a 19 v KÚ Krabčice

 6. oprava MK – sjezd k č.p. 2 Čáslavky

 7. oprava chodníku ve Svinišťanech p.č. 84/3

 8. čištění kanalizace ve Svinišťanech

 9. DSO Jaroměřsko – stav žádosti Čisté Labe z Jaroměřska a kanalizace Dolany, Čáslavky

 10. žádosti o finanční podporu Nona N.M. n/Met a Hospic Č.K.

 11. různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 16. 9. 2011 Jiří Plšek, starosta obce


12.9. 2011

USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Náchodě dne 4.8.2010, č.j. 22EXE1520/2010-15, kterým(i) byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 24.3.2010, č.j. 28903/10 vydal Mgr. Andrej Gundel (rozhodce) k uspokojení pohledávky oprávněného: CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 15000 Praha 5, IČO 25085689, zast. Mgr. Michaela Fuchsová, advokát, Karla Engliše 3208/5, 15000 Praha 5, IČO 63629372, proti povinnému: Ivana Kvíčerová, Chvalkovice 4, 55204 Chvalkovice, nar. 23.1.1964, v částce 21 629,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitosti

I.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Zahájení elektronické dražby: dne 19.10.2011 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

12.9. 2011

Veřejná Vyhláška
O vydání
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Viz příloha:
nebo je možné do zásad nahlédnout na internetových stránkách Královéhradeckého kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=46187

29.8. 2011

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSU

PROTI VZTEKLINĚ – rok 2 0 1 1

V  S O B O T U 10. Z Á Ř Í 2 0 1 1


Čáslavky - na návsi 8.00 – 8.30 hodin
Dolany – před zem. družstvem 8.30 – 9.00 hodin

Svinišťany – u rybníka 9.00 – 9.30 hodin

Sebuč – u Kultů čp. 14 9.30 ­­- 9.45 hodin

Krabčice – u zastávky 9.45 - 10.00 hodin

Vakcinace psů je povinná ze zákona a bude prováděna za úplatu 100 Kč přímo při úkonu.

Očkování se provádí u psů starších tří měsíců. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.


Vakcinaci provede MVDr. Kalhous,

15.8. 2011

Příloha
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2011
Výroková část:
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) ve zjednodušeném územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 a 95 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.06.2011 podal
Jiří Košťál, nar. 20.02.1967, Na Vrších č.p. 413, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř 1,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě  n í s t a v b y
infrastruktury - komunikace, vodovodu, kanalizace, plynovodu, prodloužení sítě elektronických
komunikací, rozvodu elektro, veřejného osvětlení na poz. st.p.č. 3507/4, 3507/3, 3507/2, 3507/15,
3507/14, 3506/12, 4283/3, 4283/2, 4283/4, 4283/1, 3501/18 v kat. ú. Jaroměř, p.p.č. 199/1 v kat. ú.
Čáslavky a dále změnu druhu pozemku p.p.č. 3501/31 – 3501/42 z orné půdy na zahradu v kat. ú.
Jaroměř.

8.8. 2011 Výzva o vyjádření k odvoláním proti územnímu rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA O VYJÁDŘENÍ K ODVOLÁNÍM
PROTI ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ č. 9/2011
podaným 30. března 2011 účastníky územního řízení panem Bohumilem
Lemberkem, panem Ing. Pavlem Ottem, panem Josefem Ottem, paní
Vlastou Lemberkovou.

viz přílohy nebo odkaz (klik na datum):

12.7. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
k odstranění nedostatků žádosti o územní rozhodnutí
Dne 27. 4. 2011 podala společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551
01 Jaroměř (dále jen "stavebník") žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu - "Provozní objekty
pro chov raka říčního" - dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní přípojka, kanalizační
přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační sít' na pozemcích p.p.č. 204/2, 204/1, 203/1, 204/8,
202/1, 79/15, 79/4, 79/8, příjezdová komunikace stávající po pozemcích p.p.č. 112/3, 20211, 112/1
katastrální území Krabčice
více v příloze

12.7. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ č. 29/2011
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř (dále jen
"stavebník") dne 27.04.2011 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – „Provozní
objekty pro chov raka říčního“ – dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní přípojka,
kanalizační přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační síť na pozemcích p.p.č. 204/2, 204/1,
203/1, 204/8, 202/1, 79/15, 79/4, 79/8, příjezdová komunikace stávající po pozemcích p.p.č. 112/3, 202/1,
112/1 katastrální území Krabčice.

12.7. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
k odstranění nedostatků žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení
Dne 7. 3. 2011 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IVPodmokly,
405 02 Děčín 2 (dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby: Krabčice, p.č. 204/2, TRIO + Janeček - kNN - Výstavba kabelového vedení NN
(číslo stavby IV-12-2007169) na pozemcích p.p.č. 79/4, 78, 204/1, 204/2 katastrální území Krabčice.

12.7. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ č. 30/2011
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2(dále jen "žadatel") podal dne 07.03.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,
stavebního povolení a spojeného řízení - Krabčice, p.č. 204/2, TRIO + Janeček - kNN - Výstavba
kabelového vedení NN (číslo stavby IV-12-2007169) na pozemcích p.p.č. 79/4, 78, 204/1, 204/2
katastrální území Krabčice.

20.6. 2011

!!!!! Oprava živičného krytu ve Svinišťanech od 20.06.2011 do 10.07.2011.
Jedná se částečnou uzavírku silnice I/33 (po polovinách šířky vozovky) mezi obcemi Dolany, místní část Svinišťany a křižovatkou nové a původní sil. I/11 směr Velký Třebešov, v km cca 24,200 – 24,600, z důvodu provádění opravy živičného krytu komunikace (frézování stávající obrusné vrstvy, sanace poruch, pokládka nové obrusnévrstvy)

20.6. 2011

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 27. června 2011 /pondělí /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. kontrola usnesení ZO VI/2011 ze dne 16.5. 2011

 2. jmenování ředitelky PO MŠ a ZŠ Dolany

 3. změna úvazku účetní pro obec Dolany

 4. rozpočtové opatření č.2/2011

 5. dětská hřiště „Děti dětem“

 6. oprava místních komunikací

 7. pojištění obce

 8. různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 20. 6. 2011                           Jiří Plšek, starosta obce

18.5. 2011

Oznámení Českého statistického úřadu o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vážení občané,

snahou Českého statistického úřadu (ČSÚ) je dosáhnout co nejvyšší návratnosti
vyplněných sčítacích formulářů. ČSÚ se proto obrací na osoby, kterým byly sčítací formuláře
doručeny, ale dosud je z jakýchkoliv důvodů neodevzdaly, aby tak učinily nyní v rámci
došetřování.
Toto došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů provedou výhradně sčítací
komisaři Českého statistického úřadu. Sčítací komisaři ve dnech 19. až 30. května 2011
osobně navštíví vybrané domácnosti, které převzaly sčítací formuláře, ale Českému
statistickému úřadu nebyl za danou domácnost doručen žádný z předaných formulářů.
V případě, že původní sčítací formuláře byly ztraceny nebo znehodnoceny, vydá sčítací
komisař nové formuláře a požádá o jejich vyplnění. K vyplnění poskytne potřebné informace,
vysvětlení a pomoc. Tito komisaři se prokáží navštívené domácnosti služebním průkazem
sčítacího komisaře, občanským průkazem a pověřením k provedení došetřování v rámci
SLDB 2011.

12.5. 2011

Závěrečný účet

- hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2010

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2010. Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 31.05.2011.

Případné dotazy, upřesnění je možno provést na e-mailové adrese maksymovova@jaromer-josefov.cz nebo přímo na jednání valné hromady.

Viz příloha:

4.5. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01Jaroměř podala dne 27. 4. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - „Provozní objekty pro chov raka říčního“ – dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační síť na pozemcích p.p.č. 204/2, 204/1, 203/1, 204/8, 202/1, 79/15, 79/4, 79/8, příjezdová komunikace po pozemcích p.p.č. 112/3, 202/1, 112/1 katastrální území Krabčice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: projektová dokumentace k územnímu řízení řeší zřízení dvou staveb, které budou sloužit jako provozní objekty k již vybudovaným nádržím pro chov raka říčního. Umístění staveb je navrženo na pozemku stavebníka p.p.č. 204/2 podél příjezdové komunikace k chovnému areálu. Domy budou přízemní, nepodsklepené, bez podkroví, se sedlovou střechou s polovalbami. Domy budou napojeny na veřejný rozvod elektrické energie a telekomunikačních
sítí. Zdrojem pitné i užitkové vody bude navrhovaná studna. Splaškové odpadní vody budou čištěny v biologickém septiku s dočištěním v zemním pískovém filtru a vypouštěny do sousedícího vodního toku Běluňka. Studna – bude vrtaná, projektovaná hloubka vrtu je 30,00 m, do hloubky cca 15,00 m bude plná pažnice PVC 140/4,1 mm, 15,0 – 28,0 m pod terénem bude perforovaná s obsypem inertní kamenné drtě frakce 4 – 8 mm. Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obce Chvalkovice a Velký Třebešov), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den úterý dne 7. června 2011 v 10.00 hod. se schůzkou pozvaných v Dolanech v kanceláři Obecního úřadu.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Více v příloze:

4.5. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ S MÍSTNÍM OHLEDÁNÍM

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
v zastoupení na základě plné moci společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podala dne 07.03.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního řízení a o
spojení řízení pro stavbu:
Krabčice, p.č. 204/2, TRIO + Janeček - kNN - Výstavba kabelového vedení NN (číslo stavby IV-12-
2007169) na pozemcích p.p.č. 79/4, 78, 204/1, 204/2 katastrální území Krabčice
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov), usnesením ze dne 29. 4. 2011 pod
č.j. VÝST-3106/2011-4-Va-20/2011, rozhodl podle ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení
výše uvedeného územního a stavebního řízení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.
Stavba obsahuje: Pro zajištění dodávky el. energie pro nový odběr v Krabčicích bude nutné přeložit
stávající vrchní vedení a vybudovat nové vrchní a kabelové vedení. Přeložení bude provedeno posunutím
sloupu č. 15G na parcelu č. 79/4 a jeho výměnou za nový sloup J10, 5/6. Dále bude provedeno nahrazení
stávajícího vrchního vedení AlFe novým závěsným kabelem 1-AES-4x50 mm2 mezi sloupy č. 54G a 8G.
Nové vrchní vedení bude provedeno kabelem 1-AES-4x50 mm2 na nový sloup J10, 5/6, který bude
postaven u plotu čp. 20. Z tohoto sloupu bude proveden svod do rozpojovací skříně SV100/NSV1. Z této skříně bude vyveden kabel 1-AYKY-J4x50 mm2, který povede podél plotu směrem k cestě a dál podél ní. Ukončen bude v pilíři SS200/NKE2P, který bude osazen na parcele č. 204/2. Délka vrchního vedení nn je cca 120 m, délka kabelového vedení nn je cca 99 m. Výkop kabelového vedení bude proveden v travnaté ploše. Demontáž bude prováděna na pozemcích p.p.č. 80/2 a 112/3 v katastrálním území Krabčice. Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 109 odst. 1 stavebního zákona doručením tohoto oznámení doporučeně do vlastních rukou na doručenku a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s místním ohledáním, které se uskuteční dne
úterý 7. června 2011 v 9.30 hodin
se schůzkou pozvaných v Dolanech v kanceláři Obecního úřadu

27.4. 2011

Závěrečný účet obce Dolany za rok 2010

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

                                                       OBSAH PŘÍLOH
 • rozpočtový výhled obce na období 2010-2013 schválený zastupitelstvem

 • schválený rozpočet obce na rok 2010 – vyrovnaný ve výši 5.900.000,- Kč

 • Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol dle z.č. 320/2001 Sb.

                     / kontrolní a finanční výbor dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích /

 • Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje-tabulkové přehledy

                                     /potvrzení vratek dotací/

 • výkaz plnění rozpočtu- sestava Fin 2-12 M se stavem k 31.12.2010

 • rozvaha účetní jednotky /aktiva, pasiva /

 • výkaz zisku a ztráty

 • rozpočtové opatření č.1 –č.5

 • sumární přehledy z inventury majetku obce za rok 2010

 • hospodaření příspěvkové organizace

 • přehled poskytnutých příspěvků a dotací

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolany za rok 2010 provedená pracovnicemi ekonomického odboru, oddělením kontroly obcí a analýz ze dne : 23.8.2010 a 2.2.2011

Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolanech.

V příloze textu závěrečného účtu najdete mimo jiné plnění rozpočtu za rok 2010

18.4. 2011

Obec Dolany vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky:

Základní a Mateřská škola Dolany

Předpoklady pro výkon funkce: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (u vysokoškolského vzdělání diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

 • čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezeni,

 • strukturovaný životopis,

 • koncepce rozvoje školy (max. 2 strany stroj opisu),

 • výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,

 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu školy, na níž se konkurs vyhlašuje (ne starší 2 měsíců).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 9.5. 2011 na adresu Obecní úřad 552 01 Dolany.

Obálku označte "konkurz".

6.4. 2011

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 14. dubna 2011 /čtvrtek /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Volba komise pro otvírání obálek a výběr zpracovatele ÚPD změna č.1

 2. VŘ na zpracovatele ÚPD změna č.1

 3. Kontrola usnesení ZO IV/2010 ze dne 14.3. 2011

 4. Závěrečný účet

 5. Finanční příspěvek TJ Dolany na údržbu hřiště

 6. Návrh znaku a vlajky obce

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 6. 4. 2011

Jiří Plšek, starosta obce

31.3. 2011

Zveřejňujeme nabídku PF ČR, pozemků určených k prodeji dle §7 zákona č.95/1999 Sb v k.ú. Krabčice. Nabídka je vyhlášena od   4.4.2011 do  4.5.2011. Podmínky a nabídka v příloze.

11.3. 2011

PRACOVIŠTĚ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

KRAJSKÉ PRACOVIŠTĚ

Oddělení sčítání Hradec Králové

ČSÚ Hradec Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové
vedoucí oddělení: Ing. Petr Matoušek
tel.: 495 762 207, petr.matousek@scitani.cz


Detašované pracoviště za okres Náchod

ČSÚ Náchod, Českoskalická 1836, 547 01 Náchod

koordinátor: Ing. Markéta Krčmářová
tel.: 491 520 280,
marketa.krcmarova@scitani.cz

9.3. 2011

NAŘÍZENÍ KVSH č.02.2011_KÚ_VARROA
N A Ř Í Z E N Í
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.02/2011.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (dále i jen KVSH) jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v souladu s § 15 a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) téhož zákona tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje.

4.3. 2011

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 14. února 2011 / pondělí /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2010 ze dne 31.1. 2011

 2. Schválení rozpočtu 2011

 3. Dotace 2011

 4. Změna hranice KÚ

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 4.2.2011 Jiří Plšek, starosta obce

2.3. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 9/2011
Silnice I/33 Jaroměř, obchvat v délce úseku 6554 m napojením na stávající obchvat
České Skalice ve Velkém Třebešově,
se 3 mostními objekty, mimoúrovňovou křižovatkou a přeložkami silnic III. třídy, v katastrálním území Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov

25.2. 2011

Příloha
Pozemkový fond ČR
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
oznamuje: zamýšlený převod pozemků v KÚ Krabčice p.č. 184/1 a 53/1
a vyzývá: k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby a to nejpozději do 25.5.2011
viz příloha

2.2. 2011

Dražební vyhlášku
I.
Dražební jednání se koná dne 22.3.2011 v 10:00 hodin v budově Exekutorského úřadu Přerov, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Komenského 38 Přerov.
II.
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
LV 42, KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, Okres: Náchod
Obec: Dolany
Kod k.ú.: 628425 Krabčice
Podíl: 1/2
Spoluvlastníci:
1/2 Petr Škarytka
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
153/25 (KN) 5448 trvalý travní porost
197/4 (KN) 82551 orná půda
III.
Výsledná cena draženého podílu a jeho příslušenství činí částku 650.000,- Kč.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku 433.333, - Kč.

1.2. 2011

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLANY
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání odsouhlasilo další důležitý dokument obce. Strategický plán na období 2011-2014 obce Dolany byl zpracován dle obecných principů tvorby strategických rozvojových dokumentů a je jedním ze základních předpokladů pro přístup k financování projektů ze zdrojů České republiky a z fondů Evropské Unie. Strategie by se měla stát jedním z hlavních dokumentů pro rozvoj území jejichž cílem je zlepšení ekonomického, sociálního, společenského i environmentálního prostředí. Součástí úspěšného strategického plánu by se mělo stát trvalé a systematické hodnocení změn vstupních podmínek i dosažných výsledků. Nutno zdůraznit, že proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území a má-li se stát opravdu zdařilým, je nutná nejen ochota i úsilí přijmout tento dokument jako rozvojový plán území, ale neustále jej zdokonalovat a aktualizovat tak, aby nebyl pouze ideou, ale reálným a systematickým plánem i v dlouhodobém horizontu.
Jiří Plšek

21.1. 2011

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 31. ledna 2010 / pondělí /

Místo zasedání : obecní úřad Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO I/2010 ze dne 20.12. 2010

 2. Rozpočet 2011

 3. Ceny komunálního odpadu

 4. Smlouva s Městskou knihovnou Jaroměř

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21.1.2011                 Jiří Plšek, starosta obce

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×