Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

27.12. 2012 Volby prezidenta České republiky

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby prezidenta České republiky

proběhnou ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Dle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01


Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /


Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/


Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 11.1. 2013 od 14:00 do 22:00

v sobotu 12.1. 2013 od 8:00 do 14:00

18.12. 2012 Opatření obecné povahy - ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE DOLANY
Zastupitelstvo Obce Dolany příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona usnesením číslo: č.2 XVI/2012 ze zasedání dne 17.12.2012
VYDÁVÁ
tuto Změnu č. 1 územního plánu obce Dolany, kterou se mění závazná část územního plánu obce Dolany, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Dolany č. 3/2005 schválenou usnesením zastupitelstva obce č. VI/2005 dne 19.12.2005, která byla vydána opatřením obecné povahy
Soubor změn navazuje na stávající platný územní plán obce Dolany. Závazná část územního plánu obce Dolany se mění takto:
Viz příloha:

17.12. 2012 OZNÁMENÍ

Příloha
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 27429035 v zastoupení na základě
plné moci společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807 (dále jen
"žadatel") podali dne 21. 11. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kabelové
vedení NN Krabčice
, p.č. 204/2, TRIO+Janeček - kNN (číslo stavby IV-12-2007169) na pozemcích
p.p.č. 78 (zahrada), 79/39 (vodní plocha), 204/1 (trvalý travní porost), 204/2 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Krabčice
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
čtvrtek 24. ledna 2013 v 9.30 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Dolanech
viz příloha:

17.12. 2012 OZNÁMENÍ

Příloha
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř IČ 25283049
(dále jen "žadatel") podali dne 21. 11. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Provozní objekty pro chov raka říčního“ – dva stavební objekty, studna, biologický septik,
přípojka kanalizační, vodovodní, venkovní kanalizace, telekomunikační síť
na pozemcích p.p.č.
79/39 (vodní plocha), 78 (zahrada), 204/1 (trvalý travní porost), 204/2 (trvalý travní porost), 203/1
(trvalý travní porost), 202/1 (ostatní plocha), 79/15 (vodní plocha) v katastrálním území Krabčice
(příjezdová komunikace po stávajících pozemcích p.p.č. 112/3, 201, 202/1 katastrální území Krabčice).
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
čtvrtek 24. ledna 2013 v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Dolanech
viz příloha

12.12. 2012 První zasedání okrskových volebních komisí

Dle § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění, svolávám:

První zasedání okrskových volebních komisí

pro volbu prezidenta České republiky,

které se uskuteční ve středu 19. prosince 2012 od 16:00 na obecním úřadě v Dolanech

V Dolanech : 12. 12. 2012 Plšek Jiří, starosta obce

10.12. 2012 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XVI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 17. prosince 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XV/2012 ze dne 5. 11. 2012
2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2013
3. Rozpočtové opatření č.7 a 8
4. Příspěvek na sekačku pro TJ Dolany
5. Účelový dar obci
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 10. 12. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

3.12. 2012 Návrh rozpočtu DSOJ pro rok 2013

Návrh rozpočtu DSOJ pro rok 2013
Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko
nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
IČ 75082233
Příjmy : 128 332 350,00
Výdaje: 128 332 350,00
Ostatní - Viz příloha:

19.11. 2012 návrh zadání Změny č. 2 územního plánu obce Dolany

OZNÁMENÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zahájení projednávání
návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu obce Dolany
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu obce Dolany bude vystaveno od 19.11.2012 do 19.12.2012 na úřední a elektronické úřední desce obce Dolany a na úřední desce a elektronické úřední desce města Jaroměř. Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu obce Dolany bude vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dolanech a na Městském úřadu v Jaroměři, odbor výstavby – úřad územního plánování, nám. ČSA 3, 551 33 Jaroměř. Doporučujeme zejména v úřední dny tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny po předchozí domluvě na telefonním čísle 491 847 258, kontaktní osoba Pavel Rydval.

více v příloze:

16.11. 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2012

Příloha
ROZHODNUTÍ O VÝJIMCE A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání
území a žádost o vydání rozhodnutí umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 22.10.2012 podala
Jiřina Ciprová, nar. 31.01.1951, Dolany - Svinišťany 63, 552 01 Dolany u Jaroměře
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Povoluje podle § 67 správního řádu, v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 až 6 stavebního zákona a §
26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OPVÚ)
výjimku
z ustanovení § 25 odst. 5 OPVÚ pro umístění stavby přístavba vstupu u rodinného domu čp. 63 v obci Dolany, místní části Svinišťany, na pozemku ppč. 25/2 – zahrada v katastrálním území Svinišťany,
situované ve vzdálenosti 1,50 m od hranici uvedeného pozemku s pozemkem ppč. 25/1.
Pro povolení výjimky se stanovují následující podmínky:
1. Stavba přístavby vstupu bude na pozemku pozemková parcela číslo 25/2 umístěna
v jihovýchodním rohu stávajícího rodinného domu ve vzdálenosti 1,50 m od pozemku ppč. 25/1
v katastrálním území Svinišťany.
Námitky účastníků řízení o výjimce nebyly ve společném řízení uplatněny.

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Novostavba přístavby vstupu a garáže u rodinného domu s číslem popisným 63 v obci Dolany, místní
části Svinišťany, na pozemku pozemková parcela číslo 25/2 – zahrada, na pozemku stavební parcela
číslo 25/3 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Svinišťany (dále jen "stavba").

12.11. 2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky
ve dnech 11. a 12. ledna 2013;
případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volbu prezidenta České republiky takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /
Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /
Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /


* * *


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany
pro volbu prezidenta České republiky
ve dnech 11. a 12. ledna 2013;
případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS DolanyV Dolanech 12.11.2012 Jiří Plšek, starostaVyvěšeno na úřední a el. desce dne: 12.11. 2012
Sejmuto z úřední a el. desky dne: 12. 1. 2013

25.10. 2012 veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Dolany

aktualizováno!
OZNÁMENÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Dolany. Veřejné projednání spojené s odborným výkladem se uskuteční
ve čtvrtek dne 13.12.2012 v 10,00 hodin
na Městském úřadu v Jaroměři, nám. ČSA 3 (před kostelem), v zasedací místnosti stavebního úřadu, II. patro (naproti schodišti). Návrh změny č. 1 územního plánu obce Dolany bude vystaven k nahlédnutí od 13.11.2012 do 13.12.2012 na Obecním úřadu Dolany, dále na Městském úřadu v Jaroměři, odbor výstavby, oddělení úřadu územního plánování, nám. ČSA 3, 551 01 Jaroměř (doporučujeme využít úřední dny, tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod.(doporučujeme využít úřední dny, tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny po předchozí domluvě, kontaktní osoba P. Rydval, tel. 491 847 258) a v elektronické podobě na webových stránkách obce Dolany www.dolany-na.cz a města www.jaromer-josefov.cz .

25.10. 2012 XV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 5. listopadu 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XIV/2012 ze dne 1. 10. 2012
2. Informace o schválení projektu „Čisté Labe z Jaroměřska II a III“ - kanalizace Dolany a Čáslavky
3. Rozpočtový výhled 2013 - 2015
4. Plnění rozpočtu 2012
5. Rozpočtové opatření č.6
6. Inventury 2012
7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 25. 10. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

24.10. 2012 Výskyt metylalkoholu v Meziměstí

aktualizováno!
metylVážení spoluobčané,
protože se metylalkohol vyskytuje už i na broumovsku, informuji o následujícím:

Policie ČR a vedení města VARUJE občany Meziměstí a okolí před výskytem metylalkoholu v Meziměstí

Na území města Meziměstí byla zaznamenána otrava metylalkoholem, která je oficiálně potvrzena na základě krevních testů. Tento metylalkohol se vyskytuje v lahvích s alkoholem zakoupených v Meziměstí – Starostíně. Jedná se o lahve s označením Jemná vodka – distributor VAPA Drink a lahve označené Tuzemský také od distributora VAPA Drink. Pokud máte láhve s tímto označením od distributora VAPA Drink, v žádném případě alkohol z těchto lahví nekonzumujte, umístěte jej mimo dosah dětí a vyčkejte dalších pokynů Policie a města Meziměstí. Tato informace je zveřejněna také na stránkách města Meziměstí.

  rumvodkadatumkolek

11.10. 2012 Srážka u Svinišťan

Novou knihou o bitvě, která se odehrála u Svinišťan a jeho blízkém okolí, se uzavírá trilogie o bitvách prusko - rakouské války z roku 1866. V knize je také popsána historie obce Svinišťany. Za finanční podpory OÚ Dolany ji vydal Komitét pro udržování památek války roku 1866 z Hradce Králové, sepsal ji Zdeněk Jánský.
 Pro zájemce je tato publikace ke koupi za 160 Kč na OÚ Dolany a v potravinách ve Svinišťanech.
 

6.10. 2012 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR

proběhnou:
v pátek
12.10. 2012 od 14:00 do 22:00

v sobotu
13.10. 2012 od 8:00 do 14:00


Dle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci:


Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče
Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan
Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic
Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

Volební místnosti budou otevřeny:

5.10. 2012 NÁLEZ PSA !!!!

pes V obci Heřmanice byl ohlášen nález psa :                                                pes německý ovčák Obecní úřad Heřmanice, tel.491813270, 724094620
V obci Heřmanice byl ohlášen nález psa :                                                pes německý ovčák Obecní úřad Heřmanice, tel.491813270, 724094620


24.9. 2012 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XIV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 1. října 2012 /pondělí/

Místo zasedání : Chaloupka Svinišťany
Zahájení: 17:30 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XVIII/2012 ze dne 3. 9. 2012
2. Informace o stavu projektu „Čisté Labe z Jaroměřska II a III“ - kanalizace Dolany a Čáslavky
3. Informace o uzavírání smluv na stočné v obci Svinišťany
4. Volby do zastupitelstva kraje a Senátu ČR
5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 24. 9. 2012       Jiří Plšek, starosta obce

27.8. 2012 XVIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 3. září 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XVII/2012 ze dne 23. 6. 2012
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od státu (UZSVM) p.č. 180 v k.ú. Krabčice.
3. Žádost o bezúplatný převodu pozemků od státu (UZSVM) p.č. 251/6 a 251/14 v k.ú. Svinišťany.
4. Investiční dotace do DSO za dopracování dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení na kanalizaci v Dolanech a v Čáslavkách
5. Znak a vlajka obce
6. Rozpočtové opatření č.3, č.4 a č.5
7. Akce a opravy
    Odvodnění místní komunikace v Dolanech
    Chodník Svinišťany
8. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 27. 8. 2012            Jiří Plšek, starosta obce

13.8. 2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany
Volby do Zastupitelstva kraje a senátu parlamentu ČR

ve dnech 12. a 13. října 2012

Dle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a dle § 14c písm. f) zákona č. 24711995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci o počtu a sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany


Dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro Volby do Zastupitelstva kraje a senátu parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /
Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

V Dolanech 13.8.2012                              Jiří Plšek, starosta

19.6. 2012 XVII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XVII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 27. června 2012 /středa/

Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XVI/2012 ze dne 28. 5. 2012
2. Smlouva o výpůjčce pozemku od státu (UZSVM) p.č. 8 v k.ú. Svinišťany
3. Výběr odpovědného zástupce dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro kanalizační systém a KČOV Svinišťany
4. Akce a opravy
Veřejné osvětlení
Chodníky
Místní komunikace
Chaloupka Svišťany a okolí
5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech: 19. 5. 2012        Jiří Plšek, starosta obce

13.6. 2012 MěÚ Jaroměř

Příloha
USNESENÍ č. 27/2012
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Dne 7. 3. 2011 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín
v zastoupení na základě plné moci společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
(dále jen „stavebník“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení -
Krabčice, p.č. 204/2, TRIO + Janeček – kNN – výstavba kabelového vedení NN (číslo stavby IV-12-
2007169) na pozemcích p.p.č. 79/4, 78, 204/1, 204/2 katastrální území Krabčice.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1, písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č.
191/2008 Sb. (dále „stavební zákon“), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo
obce Chvalkovice a Velký Třebešov), podle ustanovení v § 66 odstavec 1 písmeno b) správního řádu
zastavuje

13.6. 2012 MěÚ Jaroměř

Příloha
USNESENÍ č. 26/2012
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Dne 27. 4. 2011 podala společnost Velkoobchod TRIO s.r.o., Palackého 161, Jakubské
Předměstí, 551 01 Jaroměř (dále jen „stavebník“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby - „Provozní objekty pro chov raka říčního – dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní
přípojka, kanalizační přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační síť na pozemcích p.p.č.
204/2, 204/1, 203/1, 204/8, 202/1, 79/15, 79/4, 79/8, příjezdová komunikace stávající po pozemcích p.p.č.
112/3, 202/1, 112/1 katastrální území Krabčice.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1, písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č.
191/2008 Sb. (dále „stavební zákon“), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo
obce Chvalkovice a Velký Třebešov), podle ustanovení v § 66 odstavec 1 písmeno b) správního řádu
zastavuje

25.5. 2012 Závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2011

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 128/2000 Sb., o obcích, 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky, všechny ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2011. Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 29.06.2012.
Případné dotazy, upřesnění je možno provést na e-mailové adrese maksymovova@jaromer-josefov.cz nebo přímo na jednání valné hromady.

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko hospodařil v roce 2011 dle schváleného rozpočtu ze dne 22.12.2010.

Rozpočet DSO Jaroměřsko v roce 2011

Schválený rozpočet
Příjmy po konsolidaci

30 303 260,00 Kč
Výdaje po konsolidaci

30 822 690,00 Kč
Financování

519 430,00 Kč


Rozpočet byl upravován.
K 31.12.2011 plnění schváleného rozpočtu po konsolidaci:


Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění
%
Příjmy
30 303 260,00
31 069 060,00
1 569 225,78
5,05
Výdaje
30 822 690,00
71 603 320,00
1 262 446,00
1,76
Financování – schodek/přebytek
519 430,00

40 534 260,00

-306 779,78

Hospodaření DSO Jaroměřsko je promítnuto ve výkaze FIN 2-12, který je přílohou materiálu č. 1. DSO účtuje na paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace).

komentář k výkazu FIN 2-12

2321 - kanalizace
příjmy - Rozpočet 30 303 260,00 Kč, plnění 1 590 225,78 Kč
z toho: 163 790,00 Kč - členské příspěvky a dotace obcí dle stanov
1 405 160,00 Kč - investiční dotace od obcí
275,78 Kč - úroky
výdaje - Rozpočet 71 624 320,00 Kč, čerpání 607 796,00 Kč
z toho: 32 160,00 Kč - ostatní osobní výdaje
400,00 Kč - zákonné pojištění
2 100,00 Kč – služby pošt
23 914,00 Kč - služby peněžních ústavů
2 970,00 Kč – nákup ostatních služeb
1 200 902,00 Kč – budovy, haly a stavby

Do rozpočtu 2011 do příjmové části byla naplánovaná částka 2329 ve výši 29 500 010,- Kč plánovaná dotace SFŽP ve výdajích bylo uvažováno se zahájením čerpání schváleného úvěru na investiční náklady spojené se stavbou kanalizace. Tyto částky nebyly realizovány, smlouva se SFŽP do 31.12.2011 nebyla uzavřena a nebylo zahájeno čerpání z úvěru.

I. Majetek Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko:

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku - rozvaha: 9 978,20 Kč
účet 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 978,20 Kč


Hodnota dlouhodobého hmotného majetku – rozvaha: 16 735 976,42 Kč
účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 728 836,42 Kč
účet 052 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 7 140,00 Kč


II. Rozpis dotací rok 2010

neinvestiční dotace
investiční dotace
celkem
UZ
4121
dotace od obcí celkem
163 790,00
1 405 160,00
1 568 950,00


4122
dotace kraje celkem
-------------
---------------
-----------------

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí.
(§ 17/3 zákona 250/2000 Sb.)

DSO v roce 2011 nehospodařil s prostředky státu.
Finanční návratná výpomoc Krajského úřadu z roku 2007 byla v roce 2011 splacena.

Účet 452
Poskytovatel
Účel
Celková
částka
Období
Zůstatek
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Podpora projektů EU
980 000,- Kč
dle smlouvy
0

Účet 451
Poskytovatel
Účel
Celková
částka
Období
Zůstatek
ČSOB

úvěr
40 000 000,- Kč
nebylo zahájeno čerpání

IV. DSO nemá zřízeny fondy.

V. Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši 102 521,78 Kč.

Přílohy:
č. 1. výkaz FIN 2-12
č. 2. Rozvaha
č. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jaroměřsko za rok 2011

Přílohy jsou v příloze nebo k nahlédnutí u DSO Jaroměřsko na Městském úřadě, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř, odbor plánovací a finanční.


V Jaroměři 22.05.2012

zpracovala: Dagmar Maksymovová


Čestné prohlášení:
Závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2011, je ve stejném termínu zveřejněn na elektronické úřední desce města Jaroměře a na elektronických úředních deskách ve všech dotčených obcích.

18.5. 2012 XVI . Veřejné zasedání ZO

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XVI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 28. května 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XV/2011 ze dne 23. 4. 2012
2. Kalkulace ceny stočného na rok 2012
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Dotace pro obec stav žádostí:
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012.
5. Schválení realizátorů opravy a restaurátorských prací na kapli v Dolanech
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 5. 2012                 Jiří Plšek, starosta obce

14.5. 2012 Nabídka práce - brigáda

Sháníte práci? - práce vhodná pro studentky VŠ, maminky na RD nebo nezaměstnané hledající přivýdělek.
Více v příloze:
V případě zájmu o pozici zašlete IHNED Váš životopis na adresu manuela.miculkova@adecco.com
a do předmětu uveďte „Chvalkovice“, případně volejte na tel. 724 820 589.

14.5. 2012 Oznámení o výběrovém řízení

Oznámení o VŘ č. HNA/132/2012 – 1.kolo na prodej pozemku parcela č. 3258/1 v k.ú. Jaroměř

ÚZSVM OP Náchod
Raisova 2055
547 01 Náchod
tel. 491 457 279
E-mail: renata.vlckova@uzsvm.cz

26.4. 2012 PRODEJ MAJETKU STÁTU

V příloze zasíláme inzerát a oznámení o VŘ č. HNA/120/2012 –
1.kolo na prodej pozemku parcela č. 3259 v k.ú. Jaroměř

26.4. 2012 Obec Dolany vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky:

Základní a Mateřská škola Dolany

Předpoklady pro výkon funkce: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (u vysokoškolského vzdělání diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

 • čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,

 • strukturovaný životopis,

 • koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),

 • výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,

 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu školy, na níž se konkurs vyhlašuje (ne starší 2 měsíců).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16.5. 2011 na adresu : Obecní úřad 552 01 Dolany. Obálku označte „konkurz“.

16.4. 2012 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany
které se koná dne 23. dubna 2012 /pondělí/
Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XIV/2011 ze dne 26. 3. 2012
2. Závěrečný účet 2011
3. Změna katastrální hranice mezi k. ú. Dolany u Jaroměře a Střeziměřice v rámci KPÚ
4. Prodej pozemků p.č. 318, 317/4 a 317/5 v k.ú. Dolany.
5. Finanční příspěvky 2012
6. Schválení realizátora rekonstrukce přízemí v ZŠ Dolany
7. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 16. 4. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

11.4. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad v Jaroměři jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 16.4.2012 do dne 16.5.2012
zpřístuněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
více c příloze:

10.4. 2012 V e ř e j n á v y h l á š k a

R o z h o d n u t í

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o odvolání Bohumila Lemberka, bytem Dolany 4, 552 01 Dolany u Jaroměře ze dne 30. 3. 2011, o odvolání Vlasty Lemberkové, bytem Dolany 4, 552 01 Dolany u Jaroměře ze dne 30. 3. 2011, o odvolání Ing. Pavla Otty, bytem Dolany 3, 552 01 Dolany u Jaroměře a o odvolání Josefa Otty, bytem Dolany 13, 552 01 Dolany u Jaroměře ze dne 30. 3. 2011.

6.4. 2012 OZNÁMENÍ

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

oznamuje, že prodá obecní pozemky: p.č. 318 o výměře 510 m², p.č. 317/5 o výměře 305 m² a p.č. 317/4 o výměře 815 m² v katastrálním území Dolany. Bližší informace na OÚ Dolany.

Jiří Plšek
starosta obce

26.3. 2012 OZNÁMENÍ

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany
které se koná dne 23. dubna 2012 /pondělí/
Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:00 hod
Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO XIV/2011 ze dne 26. 3. 2012
2. Závěrečný účet 2011
3. Změna katastrální hranice mezi k. ú. Dolany u Jaroměře a Střeziměřice v rámci KPÚ
4. Prodej pozemků p.č. 318, 317/4 a 317/5 v k.ú. Dolany.
5. Finanční příspěvky 2012
6. Schválení realizátora rekonstrukce přízemí v ZŠ Dolany
7. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 16. 4. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

19.3. 2012 závěrečný účet obce dolany za rok 2011

Závěrečný účet obce Dolany za rok 2011

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


OBSAH PŘÍLOH


 • rozpočtový výhled obce na období 2012-2015 schválený zastupitelstvem

 • schválený rozpočet obce na rok 2011 – vyrovnaný ve výši 6.000.000,- Kč

 • Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol dle z.č. 320/2001 Sb.

/ kontrolní a finanční výbor dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích /

 • Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu - potvrzení vratek dotací /sčítání lidu/

 • výkaz plnění rozpočtu- sestava Fin 2-12 M se stavem k 31.12.2011

 • rozvaha účetní jednotky /aktiva, pasiva /

 • výkaz zisku a ztráty

 • rozpočtové opatření č.1 – č.9

 • protokol o provedení inventury majetku obce za rok 2011

 • hospodaření příspěvkové organizace

 • přehled poskytnutých finančních příspěvků a dotací obce za rok 2011

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolany za rok 2011 provedená pracovnicemi ekonomického odboru, oddělením kontroly obcí a analýz ze dne : 20.10.2011 a 6.2.2012

 • výpisy z BÚ k 31,12.2011

Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolanech a na www.dolany-na.cz

14.3. 2012 XIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 22. března 2012 /čtvrtek/

Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 15:00 hod

Program jednání

1. DSO - Aktuální stav žádostí – udělení plné moci pro jednání na VH
2. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 14. 3. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

8.3. 2012 předběžný rozpočet na rok 2012

Viz příloha:

7.3. 2012 NAŠEL SE PES

POZOR! POZOR! POZOR!
pes
v obci Rychnovek – místní část Zvole se
NAŠEL SE PES
Informace na tel.
491 810 558
(obecní úřad v Rychnovku)
nebo 724 186 810

5.3. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 15/2012 O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Příloha
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 15/2012
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 21. 12. 2011 podal Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, náměstí Československé armády čp. 16,
551 01 Jaroměř IČO 75082233 v zastoupení na základě plné moci společností VIS – Vodohospodářsko –
inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – "Čisté Labe z Jaroměřska, Dolany - Čáslavky -
Jaroměř - dokončení" splašková kanalizace (gravitační stoky) na pozemcích p.p.č. 24/1, 26/1, 60/1,
106/9, 106/14, 134/13, 34/2, 44, 47, 48/3, 61/11, 134/7, 24/5, 36/1, 60/3, 109/2, 24/3, 29/1, 34/1, 35/1,
134/9 v katastrálním území Čáslavky.

24.2. 2012 XII. zasedání ZO

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany
které se koná dne 5. března 2012 /pondělí/
Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO X/2011 ze dne 30.1. 2012
2. Návrh rozpočtu na rok 2012
3. ÚP č.1 zapracování změnu pozemku p.č.7/2 v KÚ Svinišťany
4. Smlouva Surpmo – změna č.1 ÚP Dolany – dodatek č.1
5. Finanční příspěvky na rok 2012
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 24. 2. 2012          Jiří Plšek, starosta obce

21.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VÝZVA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
k odstranění nedostatků žádosti o územní rozhodnutí – prodloužení lhůty
Dne 27. 4. 2011 podala společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551
01 Jaroměř (dále jen "stavebník") žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu – „Provozní objekty
pro chov raka říčního“ – dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní přípojka, kanalizační
přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační síť na pozemcích p.p.č. 204/2, 204/1, 203/1, 204/8,
202/1, 79/15, 79/4, 79/8
, příjezdová komunikace stávající po pozemcích p.p.č. 112/3, 202/1, 112/1
katastrální území Krabčice.

21.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ č. 6/2012


O PRODLOUŽENÍ LHŮTY V PŘERUŠENÉM ŘÍZENÍ
Společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř (dále jen
"stavebník") dne 27.04.2011 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – „Provozní
objekty pro chov raka říčního“ – dva objekty, studna, biologický septik, vodovodní přípojka,
kanalizační přípojka a venkovní kanalizace, telekomunikační síť na pozemcích p.p.č. 204/2, 204/1,
203/1, 204/8, 202/1, 79/15, 79/4, 79/8,
příjezdová komunikace stávající po pozemcích p.p.č. 112/3, 202/1,
112/1 katastrální území Krabčice.

6.2. 2012 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
o možnosti převzít písemnost č. j. 427/07/623/10
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Náchod příslušný podle ust. § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“), a o změně zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, a dle § 10 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), zahájil na požádání vlastníků půdy řízení o komplexní pozemkové úpravě (KPÚ) v katastrálním území Dolany a oznamuje, že:
Vlastník pozemků PK 270/1 a PK 270/3 v k.ú. Dolany u Jaroměře, který vstoupil do práv zemřelé Hildegardy Gundernatschové,
Vlastník pozemku JK 370 na LV 397 v k. ú. Dolany u Jaroměře, který vstoupil do práv zemřelého Josefa Krieglera,
Vlastník pozemku JK 243/4 na LV 277 v k. ú. Dolany u Jaroměře, který vstoupil do práv zemřelé Otýlie Ottové,
Vlastník pozemku JK 243/4 na LV 277 v k. ú. Dolany u Jaroměře, který vstoupil do práv zemřelého Antonína Otty,
Vlastník pozemků PK 372, PK 373, PK 374, PK 379 na LV 54 v k. ú. Dolany u Jaroměře, který vstoupil do práv zemřelého Václava Zeleného.
mají možnost převzít si písemnost ze dne 16.1.2012 , adresovanou do vlastních rukou a to v sídle Obecního úřadu Dolany, č. p. 32 v úřední hodiny .....
Adresát se

6.2. 2012 O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í
o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Dolany na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném obecním úřadě Dolany, podle § 8 odstavce 1 zákona č.139/2002 Sb. v jeho úplném znění (zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).
Soupis nároků vlastníků a mapa se zákresem vlastnických parcel vstupujících do komplexní pozemkové úpravy je vyložen k nahlédnutí po dobu 15 dnů od následujícího dne po dni vyvěšení tohoto oznámení na OÚ Dolany. Současně je také k nahlédnutí na Pozemkovém úřadě v Náchodě. Zároveň s vyložením se soupis nároků doručuje vlastníkům, jejichž pobyt je znám.
Vlastníci mohou uplatnit námitky k vystavenému soupisu nároků vlastníků do 2.3.2012 a to písemně u Pozemkového úřadu Náchod.

1.2. 2012 finanční příspěvky na rok 2012

Vyhlášen program pro finanční příspěvky na rok 2012 místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.

Obec Dolany vypsala dotační program pro rok 2012 pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany. Nutno žádost odevzdat do 29.2.2012 na OU Dolany
Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování

24.1. 2012 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, náměstí Československé armády čp. 16, 551 01 Jaroměř IČO
75082233 v zastoupení na základě plné moci společností VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby,
spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podala dne 21. 12. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Čisté Labe z Jaroměřska, Dolany - Čáslavky - Jaroměř - dokončení" splašková kanalizace (gravitační stoky) na pozemcích p.p.č. 24/1, 26/1, 60/1,
106/9, 106/14, 134/13, 34/2, 44, 47, 48/3, 61/11, 134/7, 24/5, 36/1, 60/3, 109/2, 24/3, 29/1, 34/1, 35/1, 134/9 v katastrálním území Čáslavky
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje: projektová dokumentace k územnímu řízení řeší doplnění již povolené stavby DolanyČáslavky, splašková kanalizace o další gravitační stoky. Nové stoky A2-1, A6, A6-1 budou napojeny na již vyprojektované kanalizační řady, které odvádějí splaškové odpadní vody do kanalizační sítě města Jaroměř zakončené městskou ČOV. Nově navržené stoky: A2-1 79 m PPU2, A6 270 m PPU2, A6-1 91 m
PPU2 a 40 m PE 100 řízení podvrt.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
čtvrtek 23. února 2012 v 9.30 hodin
se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Jaroměři, kanceláři odboru výstavby, náměstí ČSA 3
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřední dny: Po a St 8:00 -
12:00, 13:00 - 17:00).
ostat. v příloze:

23.1. 2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
XI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná dne 30. ledna 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO X/2011 ze dne 7.12. 2011
2. Rozpočtové provizórium od 1.1.2012
3. Veřejnoprávní smlouva s Jaroměří
4. Rozpočtové opatření č.9
5. Plán akcí a oprav 2012
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 23. 1. 2012 Jiří Plšek, starosta obce

2.1. 2012 Svoz komunálního odpadu v roce 2012

aktualizováno!
!!! Nové známky nutno zaplatit a nalepit na popelnice do 5. března 2012, do této doby platí známky staré !!!
Navrhované ceny na rok 2012, kterou odsouhlasilo ZO s 10% dotací od obce jsou:
kombinovaný svoz  41 x za rok 1.942,-Kč
čtrnáctidenní svoz   26 x za rok 1.268,-Kč
měsíční svoz           13 x za rok    652,-Kč
pytel PE včetně ceny za svoz 68,-Kč (ceny jsou včetně DPH)
Známky obdržíte na OÚ při platbě v hotovosti, nebo po převedení platby na účet č 8308510257/0100 při ptatbě uvádějte VS: 2012 a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Důvody od MP pro tuto navrhovanou úpravu ceny jsou následující:

S platností od 1. 1. 2012 se zvýšila sazba DPH z dosavadních 10 % na 14 %.
nárůst ceny PHM v letošním roce
nárůst ceny na skládce v důsledku omezení příjmu odpadů (vč. odpadů na TZS), orgány státní správy
zohlednění vývoje inflace v průběhu letošního roku

Svozový den zůstává ÚTERÝ od 6:00 hod (první svoz u všech svozů v roce 2012 bude proveden 3. ledna)
V nových cenách bude započten i svoz objemného odpadu a nebezpečných odpadů, který bude obcí zajištěn v měsíci dubnu.
Objemný odpad – odpad, který nelze s ohledem na své rozměry či  hmotnost odkládat do běžných svozových nádob (např. nábytek, zbytky dřevěných obalů, matrace, linolea, koberce)
V příloze najdete svozový kalendář pro rok 2012
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×