Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

22.12. 2014 Prodej obecního pozemku

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: p.č. 181/6 o výměře 2 146 m², druh pozemku: ovocný sad v katastrálním území Krabčice. Pozemek je schváleným územním plánem obce určen k výstavbě rodinného domu. Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 9. ledna 2015. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání VIII/2014 konaného dne 1. 12. 2014, usnesením č. 8.

19.12. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř IČO 75082233, (dále jen "žadatel") podal dne 21.11.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - Čisté Labe z Jaroměřska, Dolany - Čáslavky - Jaroměř, splašková kanalizace – SO 05 Gravitační stoky Dolany, SO 08 změna trasy výtlaku V2B, SO 06 změna umístění ČS2 Dolany, SO 07 změna trasy přípojky NN pro ČS2 Dolany, SO 09 napojovací body (pro čp. 4 a 5) na pozemcích p.p.č. 2284 (ostatní plocha), 2303 (ostatní plocha), 2304 (vodní plocha), 2302 (ostatní plocha), 2316 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolany u Jaroměře,

na pozemcích p.p.č. 134/49 (orná půda), 134/39 (orná půda), 134/30 (orná půda), 134/28 (orná půda), 134/27 (orná půda), 134/26 (orná půda), 134/25 (orná půda), 48/6 (ostatní plocha), 48/7 (ostatní plocha), 48/8 (ostatní plocha), 48/9 (ostatní plocha), 48/10 (ostatní plocha), 48/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Čáslavky.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Více v příloze

17.12. 2014 ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

PONDĚLÍ A ÚTERÝ 22. a 23. 12 2014 DOVOLENÁ

STŘEDA AŽ PÁTEK 24. až 26. 12. 2014 VÁNOČNÍ SVÁTKY
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA 29. a 31. 12. 2014 DOVOLENÁ
ČTVRTEK 1.1.2015 SVÁTEK
PÁTEK 2.1.2015 DOVOLENÁ
PONDĚLÍ 5.1.2015 ÚŘEDNÍ DEN

V NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 734 483 373

1.12. 2014 DSO Jaroměřsko a návrh rozpočtu pro rok 2015

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko - Návrh rozpočtu pro rok 2015
PŘÍJMY CELKEM ........................ 154 925 400,- Kč
VÝDAJE CELKEM ....................... 154 925 400,- Kč
 
více v příloze:

24.11. 2014 O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany č. VIII/2014
které se koná dne 1. prosince 2014 /pondělí/
Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod
Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO VII/2014 ze dne 15.9. 2014
2. Rozpočtové provizorium na rok 2015
3. Rozpočtové opatření č.6 až 8
4. Inventury 2014
5. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 14JPO03-0038
6. Prodej parcely č.181/6 v KÚ Krabčice.
7. Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce v KÚ Dolany
8. Žádosti:
Žádost p. Michala Zemánka o opravu místní komunikace 10c na p.č. 26/1 v KÚ Čáslavky
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanské poradny v Jaroměři
9. Různé
 
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 24. 11. 2014 - Jiří Plšek, starosta obce

27.10. 2014 INFORMACE

O konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolany
 
Obecní úřad Dolany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany, které svolávám v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Dolany – zasedací místnost obecního úřadu, Dolany č.p. 32
Doba konání: čtvrtek 6. listopadu 2014 od 17:00
Navržený  program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
       (§ 71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
      (§ 72 zákona o   obcích)
6) Diskuse
 
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
V obci Dolany, dne 24. října 2014
.............................................
Jiří Plšek
dosavadní starosta obce Dolany

27.10. 2014 údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 1.10.2014 v k.ú. Čáslavky.
více v příloze:

13.10. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Dle § 47 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Zveřejňuji Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolany.
V příloze tohoto oznámení:

8.10. 2014 V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu

Příloha
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“)
oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území
Dolany u Jaroměře obce Dolany.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), katastrální úřad
v y h l a š u j e
platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Dolany u Jaroměře obce
Dolany dnem 8. 10. 2014.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený
katastrální operát.

17.9. 2014 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany
Volby do zastupitelstva obce
Starosta Obce Dolany dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstva Obce Dolany se uskuteční
v pátek 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 11.10.2014 od 8.00 hodin do 14.00hodin
 
Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan, Čáslavek a Sebuče
Volební místnost - Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany Svinišťan
Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 / domeček /

Volební okrsek č.3 Krabčice – pro občany Krabčic
Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

17.9. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1./2014,

Obec Dolany

Obecně závazná vyhláška č. 1./2014,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání VII/2014 dne 15.9.2014 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

8.9. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. VII/2014
které se koná dne 15. září 2014 /pondělí/
Místo zasedání : chaloupka Svinišťany čp.9
Zahájení: 17:15 hod
Program jednání
1. Kontrola usnesení ZO VI/2014 ze dne 23. 6. 2014
2. Rozpočtové opatření č.3 a 4
3. Zřízení věcného břemene - Krabčice nn připojení p.č. 7/1
4. Kontrola předčistících zařízení v obci Svinišťany
5. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Různé
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 8. 9. 2014 Jiří Plšek, starosta obce
 

2.9. 2014 Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
Hrašeho 11, 547 01 Náchod
tel.: 491407855 fax: 495801631 e-mail: kp.nachod@cuzk.cz
V Náchodě dne 1.9.2014
Číslo jednací: PUP-3/2008-605
V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I
Obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
v y h l a š u j e
platnost obnoveného katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav na části katastrálního území Dolany u Jaroměře obce Dolany dnem 1.9.2014.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se tímto dnem stává neplatným dosavadní operát katastru nemovitostí a závazným operátem katastru nemovitostí se stává obnovený soubor opisných a geodetických informací.

Ing. Jiří Habr, v.r.
ředitel katastrálního pracoviště

18.8. 2014 R O Z H O D N U T Í

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod
R O Z H O D N U T Í
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Náchod (dále jen „pobočka“) ze dne 1. 4. 2014 č.j. SPU 100311/2014 byl podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolany u Jaroměře,
zpracovaný jménem firmy GEOPROGRES, spol. s r.o., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice pod č. zakázky 10042 Ing. Martinem Mezihorákem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 5. 2014.
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod jako právní nástupce Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Náchod
rozhodl
podle ust. § 11 odst. 8 cit. zákona o
1. výměně nebo přechodu vlastnických práv,
2. zrušení věcného břemene tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí (LV č. 8,
338, 578, 589, 590, 693, 749)
3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto:

6.8. 2014 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

V příloze Vám zasíláme nabídku k propachtování/ pronájmu pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad v k.ú. Dolany u Jaroměře, Krabčice, Svinišťany
Více v příloze:

4.8. 2014 OZNÁMENÍ

Příloha
O dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Dolany podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-19/2013-605 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Dolany, zasedací místnost,
v období od 8.9.2014 do 19.9.2014,
vždy v pondělí a středu od 8 do 11 hod. a od 13 do 17 hod.,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitá lní katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Dolany u Jaroměře - zastavěná část obce Dolany.
Dne 15.9.2014 od 8 do 16 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu,
v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

25.7. 2014 Nedostatečné označení v KN

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o první aktualizaci těchto údajů v k.ú. Čáslavky. Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce.
 
Tabulka s dopisem v příloze

24.7. 2014 OZNÁMENÍ

aktualizováno!

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona veřejné projednání o

Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Dolany

Veřejné projednání se uskuteční

v pátek dne 5.9.2014 v 9,30 hodin

na Městském úřadu v Jaroměři, nám. Československé armády 16, v malé zasedací místnosti.

18.7. 2014 Informace k volbám do ZO

Obecní úřad Dolany

starosta

552 01 Dolany

 

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí,

které proběhnou ve dnech 10. 10. 2014 – 11. 10. 2014

Oznamuji

 1. Počet volených členů zastupitelstva – 9 členů

/ stanovení dle § 68 odst. 4, zákona č.128/2000Sb., o obcích /

 

 1. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů / dle § 15 písm g, z.č. 491/2001 Sb.,/

nezávislý kandidát : počet podpisů na petici - 27

sdružení nezávislých kandidátů : počet podpisů na petici - 46

Kandidátní listiny projednává a registruje Městský úřad Jaroměř, Náměstí Československé armády 16, Jaroměř. Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Jaroměř nejpozději do 05. srpna 2014 do 16:00 hod. na výše uvedenou adresu.

Kandidátní listiny se předávají určeným zaměstnancům registračního úřadu, kterými jsou:
Ing. Jiří Kotland (vedoucí Odboru organizačního a vnitřních věcí, 491 847 240),
Jan Hofman (referent Odboru organizačního a vnitřních věcí na úseku ev. obyvatel, 491 847 246),
Jitka Sucháňová, DiS. (referentka Odboru org. a vnitřních věcí na úseku přestupků, 491 847 244),
Ing. Aneta Kašparová (referentka Odboru org. a vnitřních věcí na úseku přestupků, 491 847 248).

 

 1. Volební obvod Dolany

  - Stanovení počtu a sídla volebních okrsků / § 26 z.č. 491/2001 Sb.,/

Volební okrsek č.1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp.32,552 01

č.2 Svinišťany – čp.9 Svinišťany – chaloupka

č.3 Krabčice – čp.1 Krabčice – chalupa MS Dolany

 

 1. Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise takto:

  / dle § 15 písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., /

okrsek č.1 : Dolany – 6 členů /zapisovatel + 5/

okrsek č. 2 : Svinišťany – 4 členové /zapisovatel + 3/

okrsek č.3 : Krabčice - 4 členové /zapisovatel + 3/

 

V Dolanech dne : 18. 7. 2014 Starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 7. 2014


Sejmuto z úřední desky dne: 10. 10. 2014

17.6. 2014 R O Z H O D N U T Í

OBECNÍ ÚŘAD Dolany

Dolany čp. 32

552 01 D o l a n y

Podle § 3, odst.1, zák.č.13/1997 Sb. v platném znění

Veřejnou vyhláškou

Podle § 25,odst.1 a § 144,odst.6 Správního řádu v platném znění

Obecní úřad v Dolanech, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

r o z h o d l,

ve správním řízení o návrhu obce Dolany,

o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie

místních komunikací,

viz příloha včetně schematických map

16.6. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany č. VI/2014

které se koná dne 23. června 2014 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení ZO V/2014 ze dne 28. 5. 2014

 2. Schválení účetní závěrky Obce Dolany za rok 2013

 3. Schválení závěrečného účtu Obce Dolany za rok 2013

 4. Rozpočtové opatření č.2

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 16. 6. 2014 Jiří Plšek, starosta obce

4.6. 2014 N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

aktualizováno!
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále též i „Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tuto
z m ě n u
mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS č.j. SVS/2013/004656-H ze dne 21.1. 2013 ve znění Nařízení SVS č.j. SVS/2013/029037-H ze dne 10.5.2013, č.j. SVS/2013/036960-H ze dne 4.6.2013, č.j. SVS/2013/051767-H ze dne 13.8.2013 a č.j. SVS/2014/028827-H ze dne 15.4.2014 při výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu

(1) V oddílu II článku 5 se za odst. (5) doplňuje nový odstavec (6), který zní:
(6) Ohniskem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu se dále vymezuje stanoviště včelstev, ve kterém byl prokázán původce nákazy v jednom novém ohnisku nákazy v Hradci Králové - Třebši (katastrální území č. 647047), Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj zde nařídila svým rozhodnutím dne 28.5.2014 mimořádná veterinární opatření.“
více v příloze:

29.5. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

oznamuje záměr, že k l. 7. 2014 pronajme pozemky v KÚ Krabčice: p.č. 153/35 o celkové výměře 8035 m² a p.č. 153/6 celkové výměře 158 m². Zájemci o pronájem tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 20. června 2014. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání dne 3. 3. 2014, usnesením č. 9.

27.5. 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme závěrečný účet-hospodaření obce Dolany. Závěrečný účet bude projednán na ZO dne 23. 6. 2014. Do materiálů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Dolany, 552 01 Dolany čp. 32. Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na e-mailové adrese
obec@dolany-na.cz nebo při jeho projednávání na ZO.

26.5. 2014 Závěrečný účet DSO Jaroměřsko 2013

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem
128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme závěrečný účet-hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2013.
Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 13.6.2014
Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na e-mailové adrese
kucerova@dsojaromersko.cz nebo při jeho projednávání na jednání valné hromady.

21.5. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2014,

které se koná dne 28. 5. 2014 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:00 hod.

Program jednání

1. Kontrola usnesení

2. Zpráva o hospodaření PO ZŠ a MŠ

3. Žádost o podporu studia pro Bc. A. Pokornou

4. Rozpočtové opatření č. 1

5. Pronájem pozemku v KÚ Krabčice

6. Mandát pro hlasování v DSO

7. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 21. 5. 2014 Jiří Plšek, starosta obce

14.5. 2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Příloha

Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537
01 Chrudim, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě ze
dne 20.08.2012, č.j.: 22EXE 1852/2012-12, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného
rozhodnutí českého telekomunikačního úřadu vydaného Český telekomunikační úřad, odbor pro
východočeskou oblast dne 08.02.2012, č.j.: ČTÚ-117 718/2011-636/IV. vyř. - DoM , k uspokojení
pohledávky oprávněné: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681, práv. zast. advokátem JUDr. Jiří Vlasák, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 73456837 proti povinnému: Hanáková Kateřina, bytem Palackého 221, Jaroměř, PSČ: 551 01, dat. nar.: 08.07.1982 ve výši 2414.5,-Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které v průběhu řízení vzniknou, o z n amuje
k o n á n í d r a ž e b n í h o r o ku
I. Čas a místo dražby
Dražba movitých věcí se uskuteční dne 11.06.2014 v 09:00 hodin na adrese Čáslavky 35, Dolany,

14.5. 2014 O Z N Á M E N Í

POZVÁNKA

NA SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

o plánované výstavbě kanalizace Dolany a Čáslavky

v rámci projektu „Čisté Labe z Jaroměřska

které se ukuteční dne 19. května 2014 /pondělí/

Místo jednání : KD Dolany od 19:00 hod

Program jednání

 1. Seznámení se stavem projektu „Čisté Labe z Jaroměřska I“

 2. Aktuální stav projektu „Čisté Labe z Jaroměřska II a III“

 3. Diskuse

 4. Seznámení s realizační dokumentací plánované kanalizace.


Jednání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce a zástupce firem, kterých se projekt dotýká.

Jednání se mimo jiné zúčastní zástupci DSO Jaroměřsko, realizátora stavby,

a projektanta.

Mapové podklady v příloze !!!

12.5. 2014 ZRUŠENO

aktualizováno!
SE NEKONÁ!!! 

MIMOŘÁDNÉ

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2014

které se mělo konat dne 19.5.2014 v Sokolovně Dolany

SE NEKONÁ!!! 

V Dolanech 14. 5. 2014 Jiří Plšek, starosta obce

7.5. 2014 Č.j. 158 EX 919/13-49

Příloha
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov, pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Náchodě dne 24.07.2013 pod č.j. 25EXE 1498/2013-16, k uspokojení pohledávky oprávněného:
Město Pec pod Sněžkou, se sídlem Pec pod Sněžkou 230, IČ: 00278181, práv. zast.
advokátem Mgr. Ladislav Beránek, se sídlem Palackého 508, Trutnov,
proti povinnému: Bouda Míla s.r.o. v likvidaci, se sídlem Dolany 8, Dolany, IČ: 27547299
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 16.681,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, oznamuje, že se bude konat dražba sepsaných movitých věcí povinného
I. Den konání dražby : 10. června 2014 od 08:10 hodin
II. Místo konání dražby : Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov 3
III. Seznam dražených věcí: viz příloha

30.4. 2014 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 768661/14/2700-14400-605566,
hromadný předpisný seznam čj. 768662/14/2700-14400-605566,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz .
L.S.

25.4. 2014 První zasedání okrskových volebních komisí

Dle zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, svolávám:

První zasedání okrskových volebních komisí

pro volbu do Evropského parlamentu,

které se uskuteční ve středu 30. 4. 2014 od 16:30 na obecním úřadě v Dolanech.

Program: informace k volbám, složení slibu, losování předsedů a místopředsedů komisí

!!! Přineste s sebou občanské průkazy !!!

Pozn: Tuto pozvánku obdrží též náhradníci OVK, kteří se prvního zasedání nemusí zúčastnit.

Termín školení předsedů a zapisovatelů se bude konat ve středu 14. 5. 2014 od 13:00 hod ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři

16.4. 2014 výběrového řízení č. HNA/14/2014 - 4. kolo

Česká republika -
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HNA/14/2014 - 4. kolo
na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:
pozemek:
parcela č. 3258/1 o výměře 5 661 m2
oddělený geometrickým plánem č. 2376-42/2013 ze dne 11.3.2013 vypracovaným geodetickou kanceláří Geodezie Náchod, s.r.o., Hrašeho 15, 547 01 Náchod z pozemku parcela č. 3258/1, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemédělský půdní fond o výměře 6 495 m2, zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území Jaroměř a obec Jaroměř v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trvalých porostů.
více v příloze:

14.4. 2014 Ukončení MVO

Příloha
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj vyhlásila dne 25.3.2014 Ukončení mimořádných veterinárních opatření (dále jen MVO) při výskytu nebezpečné nákazy – varroázy včel č.j.: SVS/2014/022185-H. Toto ukončení MVO je platné od 25.3.2014 a je vyvěšeno na elektronické úřední desce Státní veterinární správy České republiky na adrese: www.svscr.cz .

8.4. 2014 Usnesení o Dražbě

Příloha
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
dražebního serveru:
http://drazby.exekutorbrno.cz/
Zahájení elektronického dražebního jednání dne 05.06.2014 v 09:00:00 hod.
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.
Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší
podání. Konec elektronické dražby dne 05.06.2014 v 09:30:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby
a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru.
II. Předmětem dražby je id. 1/3 následující nemovité věci

který zpracoval znalec Ing. František Řezníček, Jiráskovo nám. 212, Trutnov dne 06.05.2013 jako jeden celek.)
III. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 120.000,- Kč (slovy jedenostodvacettisíc korun českých) a byla určena usnesením soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 137Ex 7141/11-71 ze dne 07.06.2013 na základě posudku znalce Ing. František Řezníček, Jiráskovo nám. 212, Trutnov ze dne 06.05.2013, pod č.j. 3049-65/2013, jehož předmětem bylo ocenění nemovité věci a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesáttisíc korun českých).

7.4. 2014 OZNÁMENÍ

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Dolany.
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Dolany,
bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Obecním úřadě Dolany, elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.jaromer-josefov.cz – úřední deska od 8.4.2014 do 9.5.2014 a na Městském úřadu Jaroměř, odbor výstavby – úřad územního plánování, nám.
ČSA 3, 551 33 Jaroměř. Doporučujeme využít zejména úřední dny tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° hod. a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny po předchozí domluvě na telefonním čísle 491 847 258, kontaktní osoba Pavel Rydval.
Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

7.4. 2014 Volby do EP

Informace o počtu a sídle

volebních okrsků

Ve smyslu zákona č. 62/2003 Sb. §16 písm. f, o volbách do Evropského parlamentu o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 takto :

Okrsek č.1 Dolany - Dolany č.p 32 : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany - Svinišťany č.p 9 : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice - Krabčice č.p 1 : 4 členové / zapisovatel + 3 /

7.4. 2014 R O Z H O D N U T Í

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Náchod (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
podle ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolany u Jaroměře zpracovaný jménem firmy GEOPROGRES, spol. s r.o., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. zakázky 10042 Ing. Martinem Mezihorákem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav se schvaluje.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68 správního řádu.
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí, která je jeho součástí.
......
Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit a to až do zápisu rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv do katastru nemovitostí.
Více v příloze

31.3. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2014

které se koná dne 7. dubna 2014 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO III/2014 ze dne 3. 3. 2014

 2. Převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu

 3. Dodatek VS 8/2011 (organizační struktura obce)

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 31. 3. 2014 - Jiří Plšek, starosta obce

24.3. 2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Ve smyslu zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

20.3. 2014 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.


Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.


Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.


Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite- identifikovani-vlastnici-2140-0-85/,

v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

24.2. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2014

které se koná dne 3. března 2014 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:30 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2014 ze dne 3. 2. 2014

 2. Pasport místních komunikací

 3. Pasport místních dopravního značení

 4. Hodnocení projektů dotačního programu obce na rok 2014 (finanční příspěvky)

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 24. 2. 2014 Jiří Plšek, starosta obce

19.2. 2014 U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00
Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j. 25EXE202/2013-9, ze dne 11.2.2013, které vydal Okresní soud v Náchodě, kterým byla
nařízena exekuce na základě výkaz nedoplatků č.j. 6441200466, který vydal VZP dne 17.04.2012 a
vykonatelným dne 16.05.2012 k uspokojení pohledávky oprávněného: VZP ČR, Orlická 4/2020, 13000,
Praha 3, IČ 41197518
ve výši ............................................................................................................................ 13 023,00 Kč s příslušenstvím
pokuta,penále................................................................................................................ 13 332,00 Kč
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce proti povinnému:
SIMONA ZÍTKOVÁ, HUSOVA 378, 55101, JAROMĚŘ, nar.24.04.1963 rozhodl takto:
Více v příloze:

4.2. 2014 Finanční příspěvky

aktualizováno!
!!! Vyhlášen program na poskytnutí finančního příspěvku pro veřejně prospěšné projekty na rok 2014 místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany !!!
Obec Dolany vypsala dotační program pro rok 2014 pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany. Nutno žádost odevzdat na předepsaném formulářy a rozpočtem do 3. 3.2014 do 17 hodin na OU Dolany
Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování. Vyúčtovat do 31.1.2015

3.2. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: p.č. 7/1 o výměře 729 m², druh pozemku: orná půda v katastrálním území Krabčice. Pozemek je schváleným územním plánem obce určen k výstavbě rodinného domu. Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 14. února 2014. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání dne 13. 1. 2014, usnesením č. 3.

27.1. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. II/2014

které se koná dne 3. února 2014 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO I/2014 ze dne 13. 1. 2014

 2. Rozpočtové opatření č. 9/2013

 3. Schválení rozpočtu na rok 2014

 4. Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2014 (finanční příspěvky)

 5. Různé


Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 27. 1. 2014   Jiří Plšek, starosta obce

14.1. 2014 návrh rozpočtu Obce Dolany pro rok 2014

Rekapitulace
Plán 2014
Druh
PŘÍJMY CELKEM 8 322
v tom: 1. Daňové příjmy 7 264
2. Nedaňové příjmy 578
4. Ostatní příjmy 480


VÝDAJE CELKEM 9 930


Saldo: (příjmy mínus výdaje) -1 608
schodek rozpočtu bude kryt z přebytků z minulích let

Podrobnosti dle jednotlivých paragrafů v příloze

6.1. 2014 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. I/2014

které se koná dne 13. ledna 2014 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO IX/2013 ze dne 2. 12. 2013

 2. Plán akcí na rok 2014 – příprava podkladů pro zozpočet na 2014

 3. Odměny členů ZO dle novely nařízení vlády č. 37/2003

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 6. 1. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×