Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

14.12. 2015 d r a ž e b n í v y h l á š k a

Exekutorský úřad Náchod, JUDr. Kamil Souček, soudní exekutor
sídlo: Masarykovo nám. 56, 547 01 Náchod, telefon: 491 422 020, ID datové schránky: 6zfg8zz
e-mail: podatelna@soucek-exekutor.cz, úřední deska: www.soucek-exekutor.cz
083 EX 620/14-30
U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám.
56, Náchod, pověřený Okresním soudem v Náchodě vedením exekuce podle exekučního titulu, jímž je platební výměr Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod ze dne 08.08.2013, č.j.
46004/130/9014/8.8.2013/605/MJ, k uspokojení pohledávky oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod, IČ 00006963, ve výši 81.660,- Kč, jakož i nákladů exekuce, proti povinnému: Lukáš Kotlár, Duškova 97, 551 02 Jaroměř Josefov, nar. 30.04.1993, vydává
d r a ž e b n í v y h l á š k u
1/ Dražební jednání se koná dne 25. února 2016 ve 14:00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 56, Náchod.
2/ Předmětem dražby jsou nemovité věci:
pozemek p. č. 203 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, v části obce Čáslavky, č. p. 45 –bydlení, pozemek p. č. 204 -zahrada, zaps. na listu vlastnictví č. 127, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Dolany, katastrální území Čáslavky, včetně všech součástí a příslušenství.
Příslušenstvím nemovitých věcí je:
vedlejší stavba - kolna, studna, venkovní úpravy (přípojky elektro, vody, kanalizace, septik,
zpevněné plochy, venkovní schody, oplocení, plotová vrata a vrátka apod.) a trvalé porosty.
3/ Pořadové číslo dražebního jednání: 1.
4/ Výsledná cena uvedených nemovitých věcí činí 1.350.000,- Kč.
5/ Nejnižší podání se stanoví ve výši 900.000,- Kč.
6/ Výše jistoty se určuje částkou 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet
exekutora u České spořitelny a. s., č. ú. 3236429309/0800, v. s. 62014, specifický symbol - rodné
číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout
jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet došla.
7/ Nebyla zjištěna věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě
nezaniknou.
8/ Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po
doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 občanského
soudního řádu; byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem
následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává
vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a
zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem
nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9/ Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
10/ Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní právo nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku 7. této dražební vyhlášky, nejde-li
o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu
exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem.
11/ Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst.
2 a 3 občanského soudního řádu. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihlíží.
12/ Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 občanského soudního řádu, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
13/ Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.
14/ Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že ho mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením
dražebního jednání.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Náchodě dne 07.12.2015
JUDr. Kamil Souček
soudní exekutor

30.11. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany č. VIII/2015
které se koná dne 7. prosince 2015 /pondělí/
Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod
 
Program jednání
1. Kontrola usnesení ZO VII/2015 ze dne 2. 11. 2015
2. Rozpočtové opatření č.7
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu KvHK na JPO
4. Rozpočtové provizórium na rok 2016
5. Různé
 
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
 
V Dolanech 30. 11. 2015 Jiří Plšek, starosta obce 

30.11. 2015 DSOJ návrh rozpočtu na rok 2016

DSO Jaroměřsko a návrh rozpočtu pro rok 2016
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko - Návrh rozpočtu pro rok 2016
PŘÍJMY CELKEM ........................ 7 641 466,- Kč
VÝDAJE CELKEM ....................... 7 641 466,- Kč

více v příloze:

25.11. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 
o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „stavební zákon“), pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. června 2014 schválené Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 –
listopad 2013), návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro
společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

12.11. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ A NOVÉM PROJEDNÁNÍ
ZAHÁJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ S ÚSTNÍM JEDNÁNÍM
ve čtvrtek 17.12.2015 od 9.30 hod
nařizuje veřjné ústní jednání ve velké zasedací místnosti budovy radnice č p. 16 Městského úřadu Jaroměř se vstupem z plochy náměstí československé
armády v Jaroměři,
pro pokračování v územním řízení a k novému projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístní veřejně prospěšné stavby a dopravní infrastruktury silnice,
I/33 Jarom, obchvat

26.10. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VII/2015

které se koná dne 2. listopadu 2015 /pondělí/

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VI/2015 ze dne 31. 8. 2015

 2. Rozpočtové opatření č. 5 a 6

 3. Plán inventur 2015

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 26. 10. 2015  Jiří Plšek, starosta obce

22.9. 2015 údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 1.8.2015 v k.ú. Čáslavky, Svinišťany,
Dolany u Jaroměře.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce.
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší
obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-
identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů,
bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

24.8. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2015

které se koná dne 31. srpna 2015 /pondělí/

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO V/2015 ze dne 1. 6. 2015

 2. Koupě pozemků LV č.318 v KÚ Dolany

 3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4

 4. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 24. 8. 2015 Jiří Plšek, starosta obce

19.8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), správní orgán věcí a místem příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), vykonávající působnost podle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov), po přezkoumání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 14.08.2015 podala společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., IČ 45538735, sídlo Bezručova 223, Cihelny, Jaroměř, PSČ 551 01 (dále těž „žadatel"), ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 a 6 správního řádu a § 87 odst. 3 stavebního zákona, podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje všem známým účastníkům řízení, kterými jsou podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
•               EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., sídlo Bezručova 223, Cihelny, Jaroměř, PSČ 551 01 -
-                 žadatel a současný vlastník pozemků číslo (dále jen „poz.") 3505/9, 3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/16 a 3505/19 v katastrálním území (dále jen „k. ú.") Jaroměř, kde má být stavební záměr uskutečněn,
podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obce, na jejichž území má být stavební záměr uskutečněn:
•               Město Jaroměř, sídlo nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01;
•               Obec Dolany, sídlo Dolany 32, PSČ 552 01,
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; kromě žadatele:
Petr Vokál a Gabriela Vokálová, oba trvalý pobyt nábřeží 17. listopadu 801, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ 551 01 - vlastníci poz. 3505/10 v k. ú. Jaroměř;
Ing. Dušan Dědek, MBA a Bc. Martina Dědková, oba trvalý pobyt Na Zavadilce 791, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ 551 01 - vlastníci poz. 3505/11 v k. ú. Jaroměř;
Petr Hejcman, trvalý pobyt V Hruštičkách 425, Jakubské Předměstí, Jaroměř, PSČ 551 01 - vlastník poz. 3506/11 v k. ú. Jaroměř;
Státní pozemkový úřad, sídlo Husinecká 1024/lla, Praha 3-Žižkov, Praha, PSČ 130 00 -
organizační složka státu oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem České republikv - doz. 199/1 v k. ú. Čáslavky;
•               Město Jaroměř, sídlo nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 - vlastník poz. 4283/1, 4283/2 a 4283/3 v k. ú. Jaroměř;
•               Technické služby města Jaroměře, sídlo Náchodská 544, Jakubské Předměstí, Jaroměř, PSČ 551 01 -
-     oprávněný zmocněnec vlastníka místní komunikace v ulici Do Končin situované mimo jiné na poz. 4283/2 v k. ú. Jaroměř, kterým je Město Jaroměř;
•               Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, sídlo 5. května 148, Josefov, Jaroměř, PSČ 551 02 -
-     oprávněný provozovatel stavby veřejného vodovodu situovaného mimo jiné na poz. 4283/1 v k. ú. Jaroměř, jehož vlastníkem je Město Jaroměř;
•               Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, sídlo nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 -
-    vlastník veřejné kanalizace situované mimo jiné na poz. 4283/3 v k. ú. Jaroměř;
•               ČEZ Distribuce, a. s., sídlo Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, Děčín, PSČ 405 02 - vlastník staveb energetického zařízení distribuční soustavy - nadzemního vedení NN a podpěrného bodu situovaných mimo jiné na poz. 3505/16, 3505/9, 3501/9 a 3505/10 v k. ú. Jaroměř a podzemního kabelového vedení NN navrhovaného v rámci stavby IV-12-2013379, a oprávněná z věcného břemene k poz. 3501/9, 4283/2 a 4283/3 v k. ú. Jaroměř a poz. 199/1 v k. ú. Čáslavky;
•               RWE GasNet, s.r.o., sídlo Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 - vlastník stavby STL plynovodu PE 110 situovaného mimo jiné na poz. 199/1 vk. ú. Čáslavky a oprávněný z věcného břemene k tomuto pozemku;
•               Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, Praha, PSČ 130 00 - oprávněná z věcného břemene k poz. 4283/1 a 4283/2 v k. ú. Jaroměř (společnost je nástupnickou společností společnosti 02 Czech Republic a.s.);
•               KSK BONO s.r.o., sídlo Heřmanice 29, PSČ 552 12 - oprávněná z jiného věcného práva - věcného břemene k poz. 4283/1 a 4283/2 v k. ú. Jaroměř a poz. 199/1 v k. ú. Čáslavky,
 
Více v příloze:

19.8. 2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

kterým se ruší opatření obecné povahy
j. OŽP-3807-1/2015-H-L ze dne 06.08.2015
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”) podle ustanovení § 115a) vodního zákona
s účinností od 19.08.2015 ruší zákaz odběrů povrchových vod
z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných domů a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch.
Odběry povrchových vod realizované prostřednictvím čerpadel nebo jiných technických zařízení jsou možné jen na základě povolení vodoprávního úřadu.
Povolené odběry povrchových vod z vodních toků, které mají stanoven minimální zůstatkový průtok, nemohou být realizovány při poklesu průtoku pod tuto hodnotu.

18.8. 2015 UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Bc. Lubomír Franc Hejtman
ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2015 ze dne 18.08.2015
O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
vyhlašuji
pro celé území Královéhradeckého kraje
UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK,
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2015 ze dne 07. 08. 2015. 

7.8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ, odbor životního prostředí 
s účinností od 07.08.2015 do odvolání zakazuje odběry povrchových vod.
z vodních tok, náhon, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem zálivky zahrad u rodinných dom a rekreačních objektů, zálivky trávníků, mytí aut, napouštění bazénů a kropení zpevněných ploch. Zákaz se týká celého území obce s rozšířenou působností (ORP) Jaroměř, tj. území obcí Dolany, Hořenice, Heřmanice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Šestajovice, Vlkov, Velichovky, Velký Třebešov, Zaloňov.

7.8. 2015 ROZHODNUTÍ VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Bc. Lubomír Franc Hejtman
ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2015 ze dne 07.08.2015 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 1, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“) a na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBl MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.
Omezení a opatření
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2 nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se zejména:
1. kouření na lesních pozemcích, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesňích porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů:
a.       pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
b.      při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů a obcím se nařizuje zajistit podmínky uvedené v příloze č. 1 nařízení kraje.
Sankce
Při porušení podmínek stanovených rozhodnutím a nařízením kraje bude postupováno v souladu s článkem 3 § 6 nařízení kraje.
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a v plném rozsahu nahrazuje preventivní opatření hejtmana Královéhradeckého kraje ze dne 03. 08. 2015.
Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
 
 
Vyvěšeno dne 07. 08. 2015 v 9 hod. na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v Královéhradeckém kraji.
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
telefon: 495 817 111, e-mail: franc@krkralovehradeckv.czwww.kr-kralovehradecky.cz

4.8. 2015 Období mimořádných klimatických podmínek

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Bc. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje
V Hradci Králové dne 03. srpna 2015
Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souladu s ustanovením § 3, čl.2 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje jako požáry v přírodním prostředí vyhlašuji:
 
Období mimořádných klimatických podmínek
 
Období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuji z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických podmínek je nutné k zajištění požární bezpečnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č.l Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání.
 
Příloha č. 1
k nařízení kraje č. 3/2002 Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek
V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:
1.   kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2.    rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3.    táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4.    odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5.    spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6.   jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7.    vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a)   zakazuje se:
1.   pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2.   při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z výfukového potrubí;
b)   nařizuje se:
1.   prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářa­dí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2.   zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti:
1.   zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpe­čuje podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,
2.   zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na katastrálním území obce po celou dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
3.   způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení období mimořádných klimatic­kých podmínek.

 
 
Jiří Plšek

28.7. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
ZVEŘEJŇUJE
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce MŽP a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit.
V listinné podobě je možné do úplného znění návrhu opatření obecné povahy nahlédnout ve lhůtě do 18. srpna 2015 na MŽP, odboru ochrany ovzduší, oddělení kvality ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00.
Návrh opatření obecné povahy v elektronické podobě je též zveřejněn v souladu s § 26 správního řádu do 18. srpna 2015 v úplném znění na elektronické úřední desce MŽP: http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska a na úředních deskách obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká (tj. všech obcí na území Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje).
VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy se uplatňují u MŽP, odboru ochrany ovzduší, oddělení kvality ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stránka 2 z 2
Podle ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu se připomínky a námitky podávají v písemné podobě a musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního řádu.
Uplatnit připomínky k návrhu opatření obecné povahy může v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Námitky proti návrhu opatření obecné povahy, v souladu ustanovením § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší, může podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu. Podané námitky musí být podle § 172 odst. 5 správního řádu odůvodněny. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy.
 
Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
Přílohy:
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod - CZ05
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění na úředních deskách MŽP a obecních úřadů.
Ministerstvo životního prostředí

1.6. 2015 Prodej obecního pozemku

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 
Obec Dolany
 
oznamuje záměr, že prodá obecního pozemek: p.č. 18, a 19, o celkové výměře          
 
cca   561 m², v katastrálním území Krabčice . Bližší informace a nabídky podávejte na OÚ Dolany.

25.5. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. V/2015
které se koná dne 1. června 2015 /pondělí/
Místo zasedání : OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod
Program jednání
1. Kontrola usnesení ZO IV/2015 ze dne 4. 5. 2015
2. Koupě pozemků LV č.321v KÚ Dolany -schválení kupní smlouvy
3. Schválení zhotovitele „Kanalizační přípojky DOLANY – ČÁSLAVKY“
4. Schválení závěrečného účtu 2014
5. Rozpočtové opatření č.2
6. Různé
 
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 25. 5. 2015 Jiří Plšek, starosta obce 

22.5. 2015 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2014

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2014

V   Souladu se zákonem č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb. o obcích,oba v platném znění .zveřejňujeme závěrečný účet-hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2014.  

Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 8.6.2015

Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na emailové adrese kucerova@dsojaromersko.cz ,nebo při jeho projednávání na jednání valné hromady.

V  Jaroměři 21.5.2015

zpracovala:Kučerová Zdeňka,účetní DSO

15.5. 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme závěrečný účet-hospodaření obce Dolany. Závěrečný účet bude projednán na ZO dne 1. 6. 2015. Do materiálů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Dolany, 552 01 Dolany čp. 32. Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na e-mailové adrese podatelna@dolany-na.cz nebo při jeho projednávání na ZO.  

6.5. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „poizovatel“)
píslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
úředu (stavební zákon), ve znšní pozdějších peřdpisů (dále jen "stavební zákon"), jako správní
orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní úřád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní úřád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2
stavebního zákona
společné jednání o Návrhu územního plánu Chvalkovice.
Společné jednání se uskutenčí ve čtvrtek dne 28.5.2015 v 8,30 hodin
na Městském úřadu v Jaroměři, nám. československé armády 16,00 ve velké zasedací místnosti.

30.4. 2015 Veřejná vyhláška

Dolanech, dne 28. 4. 2015

Č.j.: 4/15

 

Vyřizuje: Mervartová

U s n e s e n í

Obecní úřad Dolany rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, se paní Magdaléně Rechtoríkové, nar. 30. 5. 1973, a Michalu Machovi, nar. 10. 8. 2005, ustanovuje opatrovníkem pan Jiří P l š e k.

Odůvodnění:

Obecnímu úřadu Dolany byla dne 28. 4. 2015 doručena žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pí. Magdaléně Rechtoríkové, nar. 30. 5. 1973, a Michalu Machovi, nar. 10. 8. 2005, na adrese Dolany čp. 34 . Dne 28. 4. 2015 bylo zahájeno v uvedené věci správní řízení. Protože se správnímu orgánu nedaří doručovat písemnosti účastníku řízení neznámého pobytu paní Magdaléně Rechtoríkové, nar. 30. 5. 1973, a Michalu Machovi, nar. 10. 8. 2005, ustanovuje mu správní orgán opatrovníkem pana Jiřího Plška., který ho bude v řízení zastupovat. Funkce opatrovníka zaniká jakmile pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Jiří P l š e k

Starosta

27.4. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2015

které se koná dne 4. května 2015 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO III/2015 ze dne 13. 4. 2015

 2. Schválení učetní závěrky PO ZŠ a MŠ Dolany

 3. Projekt koupě pozemků do vlastnictví obce Dolany, s následným zasíťováním a prodejem soukromým vlastníkům za účelem výstavby rodinných domů.

 4. Kanalizační přípojky DOLANY – ČÁSLAVKY

  • Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

  • Schválení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.

 5. Rozpočtové opatření č. 1

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 27. 4. 2015 Jiří Plšek, starosta obce

7.4. 2015 Pozvánka

Příloha
Na jednání valné hromaďy Honebního společenstva Vlčkovice v Podkrkonoší, která se bude konat 18.4.2015, v sále kulturního domu obce Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 12,
Od 10:00 hod.
Od 9:00 hodin bude pobihat prezentace členů (zástupců) vlastníků.
Více v příloze

7.4. 2015 Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního
plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí
Dunaje.
více v přílohách

3.4. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2015

které se koná dne 13. dubna 2015 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2015 ze dne 2.3 2015

 2. Prodej obecního pozemku 129/1 v KÚ Svinišťany

 3. Oprava podlahy sokolovna

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 3. 4. 2015 Jiří Plšek, starosta obce

1.4. 2015 Pozvánka

Příloha
 
Na jednání valné hromaďy Honebního společenstva Vlčkovice
v Podkrkonoší, která se bude konat 18.4.2015, v sále kulturního
domu obce Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 12,
Od 10'oo hod.
0d 9:oo hodin bude pobihat prezentace členů (zástupců) vlastníků
více v příloze

27.3. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

oznamuje záměr, že prodá část obecního pozemku: p.č. 29/1 o výměře cca 285 m², v katastrálním území Svinišťany (viz příloha). Bližší informace na OÚ Dolany.

Jiří Plšek starosta obce

V Dolanech 27. 3. 2015 

18.3. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

foto

Obec Dolany

oznamuje, že pronajme část obecního pozemk: p.č.  č.61/1 o výměře cca 200m², v katastrálním území Čáslavky (viz obrázek 1). Bližší informace na OÚ Dolany.

Jiří Plšek starosta obce

23.2. 2015 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2015

které se koná dne 2. března 2015 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO I/2015 ze dne 12.1 2015

 2. Schválení dotací obce pro veřejně prospěšné projekty na rok 2015

 3. Schválení rozpočtu na rok 2015

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 23. 2. 2015 Jiří Plšek, starosta obce

13.2. 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015

Zveřejnění návrhu rozpočtu ve smyslu §11 odst.3  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech  územních rozpočtů, v platném znění : 
Rekapitulace
Plán 2015
Druh v tisíci Kč
PŘÍJMY CELKEM 14 365
v tom: 1. Daňové příjmy 8 511
2. Nedaňové příjmy 665
3. Ostatní příjmy 5 189
   
VÝDAJE CELKEM 16 046
   
Saldo: (příjmy mínus výdaje) -1 681
schodek rozpočtu bude kryt z přebytků z minulích let
Podrobný návrh rozpočtu v příloze:
 
Připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 mohou občané uplatnit buď písemně od 13.2. do 27.2. 2015, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 
 
Projednávání rozpočtu proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ( 2.3.2015)

29.1. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 8/2015

 
Výroková část:
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov), podle ustanovení § 86 stavebního
zákona přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 21.11.2014 podal
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, náměstí Československé armády čp. 16, 551 01 Jaroměř IČ
75082233, zastoupený Ing. Jiřím Klepsou, předsedou DSO, který udělil plnou moc k zastupování panu
Janu Maksymovovi, nar. 23.11.1969, bytem Nábřeží 17. listopadu 801, 551 01 Jaroměř (dále též
„žadatel“), posoudil záměr s požadavky uvedenými v ustanoveních § 90 stavebního zákona a na základě
toho, ve vztahu k ustanovení § 76 odst. 1 stavebního zákona, podle § 79 a § 92 stavebního zákona a
ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby,
kterým povoluje umístění stavby – „Čisté Labe z Jaroměřska, Dolany - Čáslavky - Jaroměř,
splašková kanalizace – SO 05 Gravitační stoky Dolany, SO 08 změna trasy výtlaku V2B, SO 06
změna umístění ČS2 Dolany, SO 07 změna trasy přípojky NN pro ČS2 Dolany, SO 09 napojovací
body (pro čp. 4 a 5) na pozemcích p.p.č. 2284 (ostatní plocha), 2303 (ostatní plocha), 2304 (vodní
plocha), 2302 (ostatní plocha), 2316 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolany u Jaroměře a na
pozemcích p.p.č. 134/49 (orná půda), 134/39 (orná půda), 134/30 (orná půda), 134/28 (orná půda),
134/27 (orná půda), 134/26 (orná půda), 134/25 (orná půda), 48/6 (ostatní plocha), 48/7 (ostatní
plocha), 48/8 (ostatní plocha), 48/9 (ostatní plocha), 48/10 (ostatní plocha), 48/11 (ostatní plocha) v
katastrálním území Čáslavky“ (dále též „stavba či „záměr“), v níže uvedeném rozsahu.

16.1. 2015 Dotace obce pro veřejně prospěšné projekty na rok 2015

Dne 12. ledna 2015 schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dotační  program a podmínky na poskytnutí finančního příspěvku pro veřejně prospěšné projekty na rok 2015 místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany !!!
Nutno žádost odevzdat na předepsaném formuláři s rozpočtem do 2. 3.2015 do 17 hodin na OU Dolany. Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování.

9.1. 2015 zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce
Národní plán povodí Labe“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o  zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: Jan.Rican@mzp.cz.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce posledního kraje. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:

 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.

 1. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící
  se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádření uvedeno zejména následující:

 1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit
  nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).

 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
  resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě).

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA 
na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K.

Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím emailu.

Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností
a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.

Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje.

5.1. 2015 O Z N Á M E N Í

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2015

které se koná dne 12. ledna 2015 /pondělí/

Místo zasedání : chaloupka Svinišťany čp.9

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VIII/2014 ze dne 1.12. 2014

 2. Stanovení cen za svoz KO na rok 2015

 3. Stanovení cen stočného na rok 2015

 4. Rozpočtové opatření č.9

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×