Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

23.12. 2020 Omezení úředních hodin na OU Dolany.

Vláda České republiky usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020, č. 1379, publikovaným pod č. 599/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz
Opatření je účinné 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod
Středa: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod

Vyvěšeno na UD a el. UD 23. 12. 2020
Sejmuto z UD a el. UD 11. 1. 2021   

14.12. 2020 Záměr

Záměr vypůjčit část pozemku pro oddíl DUHA Modrá Střelka IČO: 62726684 z.s.

        Obec Dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2676 v k.ú. Dolany (lokalita Sebuč) o výměře 650 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.foto
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 14.12. 2020
Sejmuto dne: 29.12. 2020

10.12. 2020 otevřený dopis panu starostovi.

Vážený pane starosto,
předávám Vám otevřený dopis o události ze dne 9.12. 2020 v místní části Dolany a prosím Vás o vyjádření a odpovědi na uvedené otázky.
 
vyvěšeno na el. ÚD 10. 12. 2020
 
Dopis byl projednán na ZO 18.12.2020
 
sejmuto z el ÚD 20.12.2020

7.12. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. VII/2020,
které se koná dne 14. 12. 2020 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání

1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021
2. Inventury 2020
3. Prodej části pozemku 108/2 v KÚ Sviništany (před č.p. 21)
4. Rozpočtové opatření č.5
5. Stanovení cen za komunální odpad na rok 2021
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 7. 12. 2020 Jiří Plšek, starosta obce
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 12. 2020 v 16:00 hod
Sejmuto z úřední desky dne: 14. 12. 2020 v 17:00 hod

27.11. 2020 Návrh Rozpočtové provizorium na rok 2021

Návrh - Rozpočtové provizorium na rok 2021

Do schválení rozpočtu na rok 2021 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit tyto nejnutnější výdaje:

 • výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy

 • nejnutnější výdaje týkající se chodu obce a obecního úřadu

 • závazky, vyplývající z již uzavřených smluv

 • příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany 

Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1. ledna 2021 a bude platné do schválení rozpočtu Obce Dolany. Po schválení rozpočtu na rok 2021 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Vyvěšeno: 27. 11. 2020

Sejmuto: 14. 12.2020

11.11. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2020,

 

které se koná dne 18. 11. 2020 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Stanovení Výběrové komise na akci „Zpracování projektové dokumentace Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 2. Rozpočtové opatření č. 5

 3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 11. 11. 2020 Jiří Plšek, starosta obce


 

11.11. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2020,

které se koná dne 23. 11. 2020 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Vodovod

  • Rozhodnutí o reálizátorovi akce „Zpracování projektové dokumentace Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

  • Výběr dodavatele na akci "Hydrogeologický průzkum na pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Krabčice"

  • Výběr dodavatele na akci „Geodetické zaměření pro Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč

 1. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 12. 11. 2020 Jiří Plšek, starosta obce


 

20.10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 
vyvěšeno na ÚD 20. 10. 2020
sejmuto z ÚD 5. 11. 2020

1.10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice v Hradci Králové č.1-2020

Kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost). Je to omezení, které bude od 5.10. do 18.10. platit v celé ČR.
V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, bude v této chvíli platit omezení pouze těchto dvou epidemiologicky významných školních činností. V této chvíli nedochází tedy k dalšímu omezení provozu škol v žádném z okresů, a to bez ohledu na barvu okresu, který okres na "Semaforu" ponese

1.10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnici II/307 a III/307 6 - Velký Třebešov

30.9. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnici I/33 v obci Dolany, místní části Svinišťany, dle grafického znázornění v příloze (DIO)
osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy
- ŠPELDA s.r.o., IČO 28800125, Karel Špelda, 

21.9. 2020 O Z N Á M E N Í

 Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2020

které se koná dne 21.9. 2020 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení ZO

 2. Náves Dolany

 3. Darovací smlouva s Obcí Heřmanice

  • č.196/2 ostatní plocha – hřbitov v KÚ Heřmanice

  • č. 192/4 trvalý travní porost – cesta u hřbitova v KÚ Heřmanice

 4. Žádost o vyjádření k požadavku na zřízení věcného břemene - služebnosti průjezdu a průchodu pro vlastníky nemovitosti č. p. 31 Dolany u Jaroměře k tíži pozemků p. č. 158/1 a p. č. 158/ 2 v KÚ Dolany

 5. Rozpočtové opatření č.3 a 4.

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 14. 9. 2020 Jiří Plšek, starosta obce

16.9. 2020 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do zastupitelstva kraje

Starosta Obce Dolany dle zákona č. 130/2000 Sb. § 27, o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:


Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan, Čáslavek a Sebuče
Volební místnost - Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany Svinišťan
Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 / chaloupka /

Volební okrsek č.3 Krabčice – pro občany Krabčic
Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00hodin

V Dolanech 16. 9. 2020 Jiří Plšek, starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 9. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 10. 2020

 

14.9. 2020 otevřený dopis panu starostovi.

Vážený pane starosto,
dovolte mi vyjádřit několik mých názorů ohledně dolanské návsi.
Jsem člověk, s kladným vztahem k historii, předkům a tradicím. Rád bych tedy touto cestou poděkoval za péči o jeden ze symbolů dolanské návsi a to o kapličku. Zvláště potom o udržování tradice „nedělního poledního zvonění“, které se dnes už v každé obci a často i městě neslyší. Mnoho našich návštěv zná nanejvýš zvuk poplašných sirén, z každoměsíčních zkoušek, které se samozřejmě se zvukem naší vesnické kapličky nedají srovnat.
kvetoucí lekníny v r. 2013
Ze současného stavu druhého symbolu naší návsi již takovou radost nemám. Tímto symbolem je dolanský rybník, na kterém mne můj dědeček učil bruslit, v létě jsme u něj posedávali s kamarády a chytali ryby, a ještě vcelku nedávno jsem pravidelně obdivoval kvetoucí lekníny. Mimo občanské vyžití byl i útočištěm žab, některého hmyzu nebo pitný zdroj pro ptactvo.
rybník v r. 2014
Je zřejmě zbytečné hledět několik let nazpět a hodnotit kroky či příčiny, které vedly k poklesu hladiny a následný pokus o opravu v r. 2016, po kterém se voda ztratila úplně. Současný stav je ale naprosto alarmující.
rybník po úplném vypuštění a pokusu o opravu v r. 2014
Uznávám, že se jedná o problém nelehký, nicméně pokud nějaká obec či město řeší podobný projekt nebo problém, jako je likvidace historických objektů, kácení stromů, výstavba různých zásadních projektů, rušení či zakládání vodních ploch, bývá zvykem uspořádat schůzku pro občany, kterých se to týká nejvíce (v tomto případě „staré Dolany“). Na této schůzce mohly být představeny návrhy obce nebo vyslyšeny náměty občanů. Jedinou oficiální informací pro veřejnost z vaší strany, kterou jsem zaznamenal, byla zpráva v Časáčku, kde byl uveden plán na zavezení dna stavební sutí. Přiznávám, že v tu chvíli mi úplně nedošlo, co to bude znamenat, a z čeho všeho se bude stavební suť skládat. Myslím, že toto podloží rozhodně vláhu v krajině neudrží.
Ptám se tedy: Je skutečně nutná úplná a nevratná likvidace dolanského rybníku, kdy slyšíme ze všech stran, jak je nutné v krajině vodu udržovat a vypisují se naopak projekty na stavby nových rybníků a poldrů?!
Pokud nelze momentálně obnovit hladinu rybníka, nebylo by možné pouze zarovnat ostré břehy do svahů a dětské hřiště vybudovat na současném dně? Co víme, co bude za 10 let a zda se třeba voda alespoň částečně nevrátí. Nebo, nebylo by možné zavést pouze část rybníku a v místě okolí pramenů zachovat alespoň malý mokřad pro faunu a floru. Další občané by třeba přišli s dalšími návrhy.
srovnání stavu rybníku v r. 2014 a 2020
Nerad bych, aby novým symbolem dolanské návsi byly betonové skruže s trčícími ocelovými hydranty. Věřím, že většinu občanů Dolan nebo dokonce Čáslavek a Sebuče tento problém tak netíží, ale MY ZDE ŽIJEME!
Prosím, abyste se nad tímto problémem ještě jednou zamyslel a jedinou prioritou se nestala nutnost potřeby požární nádrže, ale i celkový ekosystém, kultura a vzhled krajiny.
Za některé občany z okolí dolanské návsi
Mgr. Přemysl Kejzlar
 
vyvěšeno dne 14.9. 2020
sejmuto dne 20.12.2020

3.8. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstev krajů

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

 

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č. 1-3 / pro Volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 6 členů / zapisovatel + 5 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstev krajů

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Dle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp. 9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp. 1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 3. 8. 2020      Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2020

Sejmuto dne: 3. 9. 2020 

28.7. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

21.7. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(záměr byl posuzován podle zákona EIA; řízení dle zákona č. 416/2009 Sb.)
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad (dále také správní orgán) podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 2. 12. 2019 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupený na základě plné moci:
Valbek spol. s r. o., IČO: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (dále také
stavebník), a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
S T A V E B N Í POVOL E N Í
 
n a s t a v b u :
 
„I/33 JAROMĚŘ-OBCHVAT“
obsahující stavební objekty:
SO 010 Příprava území
SO 101 Hlavní trasa I/33
SO 111 MÚK Dolany
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most přes Labe a inundační území v km 0,564 – 1,018
SO 202 Most přes vodoteč a údolí v km 5,705 – 5,830
SO 301 Odvodnění komunikace km 0,200 – 0,800
SO 302 DUN pro SO 301
SO 303 Odvodnění komunikace km 0,800 – 2,200
SO 304 DUN pro SO 303
SO 801 Vegetační úpravy                                               Vyvěšeno dne: 21.7.2020
                                                                                        Sejmuto dne: 6. 8. 2020

15.7. 2020 O Z N Á M E N Í

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, zveřejňuje

ZAMĚR č. 47/2020
darovat nemovitosti v k. ú. Dolany u Jaroměře a obci Dolany
Pozemky potřebné pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „J/33 Jaroměř - obchvat"
 p. p. č. 2112/2 ostatní plocha - silnice
 p. p. č. 2725/27 ostatní plocha - silnice v k. ú. Dolany u Jaroměře a obci Dolany

vyvěšeno dne:15.7.2020

sejmuto 17.8.2020

10.7. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Přechodnou úpravu provozu
 
na silnici I/33 při obci Velký Třebešov v místě křižovatky silnic I/33 a II/307; dále v navazujícím
úseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze.
 
Vyvěšeno 10.7.2020,
sejmuto 27.7.2020.

25.6. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Obec dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr o bezúplatnym převodu ¼ pozemků, na Obec Heřmanice. Jedná se pozemky:

p.č.p. 196/2 o výměře 2827m2 ostatní plocha – hřbitov v KÚ Heřmanice a p.č.p. 194/2 o výměře 201m2 trvalý travní porost – cesta u hřbitova v KÚ Heřmanice. Zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 340 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání dne 23. 6. 2020, usnesením č. 4.

Vyvěšeno dne: 25. 6. 2020

Sejmuto dne: 10. 7. 2020

 

23.6. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!

VV zahájení stav. řízení I/33 Jaroměř obchvat

 
Vyvěšeno: 23. 6. 2020
Datum sejmutí: 15. 7. 2020

19.6. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s věcnou a místní příslušností správního orgánu ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle § 115 stavebního zákona a §18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: „I/33 Jaroměř – obchvat“
SO 010 Příprava území
SO 121 Přeložka silnice III/307 5 
SO 122 Přeložka silnice III/307 1
SO 123 Přeložka silnice I/33 v km 4,300 (budoucí silnice II. tř.)
SO 124 Přeložka silnice I/33 v km 6,400 (budoucí silnice II. tř.)
SO 125 Přeložka polní cesty v km 5,160
SO 151 Polní cesta km 1,150 – 3,670
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 221 Nadjezd III/307 5 v km 3,670
SO 222 Nadjezd polní cesty v km 5,160
SO 801 Vegetační úpravy.
 
Vyvěšeno 19.6.2020
Sejmuto 8.7.2020

15.6. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2020,

které se koná dne 23.6. 2020 /úterý/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 16:00 hod.

Program jednání

 1. Schválení závěrečného účtu 2019 Obce Dolany

 2. Rozpočtové opatření č.2

 3. Záměr s pozemky

  • č.196/2 ostatní plocha – hřbitov v KÚ Heřmanice

  • č. 192/4 trvalý travní porost – cesta u hřbitova v KÚ Heřmanice

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 15. 6. 2020 Jiří Plšek, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 23 .6. 2020 

1.6. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

oznamuje záměr, že pronajme pozemky na stavbu Jaroměř – obchvat

 

vyvěšeno na ÚD dne : 1.6.2020

sejmuto z ÚD  dne 17.6.2020

11.5. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. II/2020,
které se koná dne 18. 5. 2020 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání

1. Schválení realizátora na akci „Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany a Čáslavky – obec Dolany“
2. Zařazení obce do území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.
3. Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 2031 v KÚ Dolany pro TJ Dolany z.s.
4. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ČR – UPZSVM - p. č. 27/4 v k. ú. Čáslavky a p. č. 84/7 v k. ú. Svinišťany.
5. Účetní závěrka obce za rok 2019
6. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ
7. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za splnění zvláště významných úkolů obce při realizaci projektů v roce 2019.
8. Žádosti o finanční příspěvky na rok 2020
9. Vyjádření k dopisu p. Hanuše
10. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 11. 5. 2020 Jiří Plšek, starosta obce 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11 5. 2020 v 16:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 18 5.. 2020 v 17:00 hod


 
                                     

29.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci: Valbek spol. s r. o., IČO: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, (dále jen "stavebník"), podal dne 2. 12. 2019 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„I/33 JAROMĚŘ-OBCHVAT“
 
obsahující stavební objekty:
SO 010 Příprava území
SO 101 Hlavní trasa I/33
SO 111 MÚK Dolany
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most přes Labe a inundační území v km 0,564 – 1,018
SO 202 Most přes vodoteč a údolí v km 5,705 – 5,830
SO 301 Odvodnění komunikace km 0,200 – 0,800
SO 302 DUN pro SO 301
SO 303 Odvodnění komunikace km 0,800 – 2,200
SO 304 DUN pro SO 303
SO 801 Vegetační úpravy
 

Vyvěšeno dne: 29.4. 2020

 

Sejmuto dne: 1. 6. 2020


29.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené správnímu úřadu dne 02.12.2019
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
uděluje povolení ke stavbě
„I/33 Jaroměř – obchvat, SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200, SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800, SO 307 Přeložka systematické drenáže“.
Umístění stavby na pozemcích:
SO 305 - p.p.č.č. 199/2, 199/3, 199/12, 229/2 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 4283/1, 4283/8 k.ú. Jaroměř
SO 306 – p.p.č. 235/5, 235/7, 235/17, 313/26 k.ú. Svinišťany
SO 307 – p.p.č. 138/3, 138/4, 139/27, 139/33, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/49, 139/51, 139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/74, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 229/23, 229/35, 229/36, 196/42, 229/14, 196/40, 196/41 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 2124, 2125, 2127, 2128, 2132, 2133, 2138, 2144, 2147, 2148, 2152, 2154, 2157, 2158, 2167, 2122/2, 2123/2, 2142/1, 2142/2, 2725/43, 2725/55, 2725/64, 2202/2, 2202/1, 2205/2, 2725/73, 2206/2, 2725/72, 2207/2, 2208/2, 2209/2 v k.ú. Dolany u Jaroměře, p.p.č. 3441/1, 3441/2, 3442/1, 3442/2, 3444, 3496/1, 4281/2, 4312, 4467/1, 3442/4, 3443/1, 3443/2, 4467/2, 3496/5, 4281/3 v k.ú. Jaroměř.
 

Vyvěšeno: 29. 4. 2020

Datum sejmutí: 15. 5. 2020

14.4. 2020 Záměr

fotovypůjčit část pozemku pro TJ Dolany z.s.

Obec Dolany zveřejňuje, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2032 v k.ú. Dolany o výměře 3 313 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Vyvěšeno dne: 14.4. 2020

Sejmuto dne: 30.4. 2020

8.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
oznamuje zahájení stavebního řízení
ve věci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat“
SO 010 Příprava území
SO 121 Přeložka silnice III/307 5
SO 122 Přeložka silnice III/307 1
SO 123 Přeložka silnice I/33 v km 4,300 (budoucí silnice II. tř.),,,,
SO 124 Přeložka silnice I/33 v km 6,400 (budoucí silnice II. tř.)
SO 125 Přeložka polní cesty v km 5,160 SO 151 Polní cesta km 1,150 – 3,670
SO 190 Dopravní značení
SO 191 Dopravně inženýrské opatření
SO 221 Nadjezd III/307 5 v km 3,670
SO 222 Nadjezd polní cesty v km 5,160
SO 801 Vegetační úpravy všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 zastoupené na základě plné moci spol. Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230 doručené dne 3.12.2019.

6.4. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
I.
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
1.1. se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
1.2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku; .............

18.3. 2020 NAŘÍZENÍ

hejtman Královéhradeckého kraje
nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty)

na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren,

 
a to na období od 18. 03. 2020 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.
 
vyvěšeno dne: 18. 3. 2020

17.3. 2020 UZAVŘENÍ POŠTY V DOLANECH

fotoNa základě nařízení od ČP-
 
Z důvodu vzniklé situace v České republice bude pobočka Pošty Dolany uzavřena od 18. 3. 2020 - do konce měsíce března.
 
Oznámené zásilky budou uloženy
na poště Česká Skalic
 
děkujeme za pochopení Česká pošta

14.3. 2020 Mimořádné opatření MV

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,

a to v období od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

14.3. 2020 Informace Ministerstva zemědělství

1. Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy;
2. Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
3. Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát, že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) – aby se zabránilo týrání zvířat, tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat. 

13.3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu

!!!! Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů. !!!
 

13.3. 2020 Informace pro cestující

fotoVážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím vlády, díky kterému došlo k uzavření základních a středních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od pondělí 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy.
Autobusové jízdní řády budou omezeny v rozsahu do 10%. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“. O dalších případných krocích Vás budeme dále informovat.

5.3. 2020 OOP-přechodná úprava, silnice II/307 Velký Třebešov

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy
východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, kterou zastupuje
společnost Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO: 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov,
o z n a m u j e, že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-19628/ČJ-2020-050506 ze dne
24. února 2020
přechodnou úpravu provozu
na silnici I/33 při obci Velký Třebešov v místě křižovatky silnic I/33 a II/307; dále v navazujícím
úseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze.
 
Vyvěšeno: 5. 3. 2020
Datum sejmutí: 23. 3. 2020

26.2. 2020 O Z N Á M E N Í

aktualizováno!
 fotoDoporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek
Více v příloze ..

26.2. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva a oznámení o shromáždění podkladů
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) oznamuje všem známým účastníkům řízení, že shromáždil podklady nutné pro vydání rozhodnutí ve věci stavby
„I/33 Jaroměř – obchvat,
SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200,
SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800,
SO 307 Přeložka systematické drenáže“,
všem známým účastníkům řízení. Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené dne 02.12.2019 správnímu úřadu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu u správního úřadu vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 800 do 1200 hod. a od 1300 do 1700 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že se před vydáním rozhodnutí mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Předpokládaný termín vydání rozhodnutí je 18.03.2020.
 
Vyvěšeno na ÚD 26.2.2020
Sejmuto z ÚD 13.3.2020

15.1. 2020 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2020

které se koná dne 22. 1. 2020 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Rozpočet na rok 2020 

 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023

 3. Rozpočtové opatření č. 9

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 15. 1. 2020 Jiří Plšek, starosta obce

14.1. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního- stavebního řízení
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále
jen „vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon”) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona, podle ustanovení § 47 správního řádu a podle ustanovení § 112 stavebního zákona
oznamuje
zahájení vodoprávního - stavebního řízení
ve věci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat, SO 305 Přeložka vodovodu v km 1,200, SO 306 Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800, SO 307 Přeložka systematické drenáže“, všem známým účastníkům řízení. Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti Ředitelství silnicba dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle zastoupeného společností Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, doručené dne 02.12.2019 správnímu úřadu.
Umístění stavby na pozemcích:
SO 305 - p.p.č.č. 199/2, 199/3 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 4283/1 k.ú. Jaroměř
SO 306 – p.p.č. 235/5, 235/7 k.ú. Svinišťany
SO 307 – p.p.č. 138/1, 138/2, 139/27, 139/33, 139/35, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/49, 139/51, 139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/74, 196/1, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 196/25, 196/34 v k.ú. Čáslavky, p.p.č. 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2132, 2133, 2138, 2142, 2144, 2147, 2148, 2152, 2154, 2157, 2158, 2167, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 v k.ú. Dolany u Jaroměře, p.p.č. 3441, 3442/1, 3442/2, 3443, 3444, 3496/1, 4281/2, 4281/2, 4312 v k.ú. Jaroměř.
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×