kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

7.9. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy - přechodná úprava dopravního značení, místní a účelové komunikace v k. ú. Svinišťany, Dolany u Jaroměře a Čáslavky
 
přechodnou úpravu dopravní značení (dle 1 x doplněné a schválené situace) na místních a účelových
komunikacích v k. ú. Svinišťany, Dolany u Jaroměře a Čáslavky v intravilánu a
extravilánu obcí, z důvodu provedení rekonstrukce vozovek místních komunikací v obci
Dolany u Jaroměře.
 
Vyvěšeno na ÚD: 7. 9. 2021
Sejmuto z ÚD: 23. 9. 2021

26.8. 2021 INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Starosta obce Dolany na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

INFORMUJE  O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021. 

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka/

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 26. 8. 2021 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 26. 8. 2021

Sejmuto z úřední a el. desky dne: 8. 9. 2021

 

 


23.6. 2021 Zveřejnění uzavřený veřejnoprávní smlouvy na výkon obecní policie pro území Obce Dolany

Dne 23.06.2021 obdržela Obec Dolany sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o nabytí právní moci rozhodnutí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-15452/OP/2021-3, ze dne 11.05.2021, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude Městská policie Jaroměř vykonávat úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnit další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona, v rozsahu vymezeného smlouvou pro území Obce: Dolany (souhlas nabyl právní moci dne 28.05.2021)
 
V souladu s ustanovením § 66c odst. 2 zákona o obcích je povinností obce zveřejnit veřejnoprávní smlouvu na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: 23. 06. 2021
Sejmuto dne:  30. 07. 2021

3.6. 2021 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany
č. III/2021,
které se koná dne 14. 6. 2021 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání

1. Účetní závěrka obce za rok 2019
2. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ
3. Závěrečný účet obce 2020
4. Schválení Zpracovatele žádostio podporu akce „ Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany , Krabčice a Sebuč:
5. Info o probíhajících realizacích.
6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 3. 6. 2021 Jiří Plšek, starosta obce                                       

31.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 za použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady
ZVEŘEJŇUJE
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká, a to po dobu nejméně 15 dnů. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne .... č. ..., a o zrušení opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí, spisová zn. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082, se zabývá všemi aspekty zvládání povodňových rizik a v koncepční rovině (stanovením cílů, zásad a opatření) se může dotýkat zájmů osob v obcích v dosahu rozlivu Q500 ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem.
 
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit:
Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn do 18. června 2021 v úplném znění na elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska
V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Ministerstvu životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi a suchem, Vršovická 65, Praha 10 a na všech městských a obecních úřadech, na jejichž úředních deskách byl návrh zveřejněn.
VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínky se uplatňují písemnou formou u Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi a suchem, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
 
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se připomínky podávají v písemné podobě a musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního řádu.
Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.
 
Vyvěšeno dne 31.5.2021
Sejmuto dne 15.6.2021

28.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrhy národních plánů povodí Labe/Odry/Dunaje
Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady.
 
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
 
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/
 
Zveřejněno: 28.5.2021 - 18.6.2021

13.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh stanovení místní úpravy, obec Dolany, MK ev. č. 21c, p.p.č. 108/2(do Říček)

Vyvěšeno: 13. 5. 2021
Datum sejmutí: 31. 5. 2021
 

11.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021)

Vyvěšeno na ÚD: 11.5.2021
Sejmuto z ÚD: 27.5.2021

6.5. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Společné jednání o Návrhu územního plánu Dolany

Společné jednání se uskuteční dne 31.05.2021 v 10,30 hodin na Městském úřadu v Jaroměři, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, v malé zasedací místnosti, dveře č. 212.
Společné jednání je neveřejné. Pořizovatel vyzývá dotčené orgány, aby svá stanoviska uplatnily nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání.
Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky u pořizovatele.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky u pořizovatele (Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
více na https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-verejnou-vyhlaskou-spolecne-jednani-o-navrhu-uzemniho-planu-dolany-3267.html
 
vyvěšeno na ÚD: 6.5.2021
sejmuto Z ÚD: 30. 6. 2021

5.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

 stanovení přechodné úpravy provozu: I/14, I/16, I/33, I/37 - rekonstrukce propustků I/37 - Výšinka

přechodnou úpravu provozu na silnici I/37, z důvodu částečné a úplné uzavírky při rekonstrukci 4 propustků (staničení km 11,224 – 11,481) a na silnicích I/14, I/16, I/33 a I/37 z důvodu značení objízdných tras, dle grafického znázornění v příloze
 
platnost úpravy:
I. částečná uzavírka – kyvadlový provoz:
A. 10.05.2021 – 31.05.2021 – 2 propustky v km 11,410 – 11,481
B. 01.06.2021 – 30.06.2021 – 2 propustky v km 11,224 – 11,319
II. úplná uzavírka – stanovení objízdných tras
A. 15.05.2021 až 16.05.2021 – 2 propustky v km 11,410 – 11,481
B. 05.06.2021 až 06.06.2021 – 2 propustky v km 11,224 – 11,319 
 
Vyvěšeno 5.5.2021
Sejmuto: 21.5.2021


4.5. 2021 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 24. 5. 2021 od 7:00 do 16:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Česká Skalice (okres Náchod)
třída T. G. Masaryka: č. p. 125
Dolany (okres Náchod)
část obce Krabčice
č. p. 3
část obce Sebuč
č. p. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13-17
část obce Svinišťany
č. p. 1-19, 21-31, 33-40, 42-60, 62, 63
č. ev. 1
kat. území Svinišťany (kód 628441): parcelní č. 24/4, 36, 129/1, 153, 208/12, 215/3, 227/1
kat. území Dolany u Jaroměře (kód 628417): parcelní č. 2651/2

4.5. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnicí I/33 v obci Dolany, dle: schválených schémat DZ v příloze stanovení
Platnost úpravy: 70 dní v termínu od 01.06.2021 – 30.08.2021 Důvod: úprava chodníků, zastávek BUS a přechodu pro chodce.
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/verejna-vyhlaska--opatreni-obecne-povahy-stanovi-prechodnou-upravu-provozu-v-obci-dolany-328017/
 
vyvěšeno 4.5. 2021
sejmuto 20. 5. 2021

30.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnici I/33 v obci Dolany, lokalita Čáslavky, dle grafického znázornění v příloze
provedení dopravního značení: retroreflexní
platnost úpravy: od 15.05.2021 do 31.08.2021 (po dobu 85 dní)
 
Vyvěšeno: 30. 4. 2021
Datum sejmutí: 17. 5. 2021

29.4. 2021 DSO Jaroměřsko

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Vyvěšeno: 29. 4. 2021
Datum sejmutí: 31. 5. 2021

21.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu dopravní značení viz doplněné (upravené) a schválené situace na místní komunikaci (chodníku) a na silnici III/307 5 v intravilánu obce Dolany, z důvodu provádění lokálních úprav chodníků po etapách a po 50-ti metrových úsecích. 
 
Vyvěšeno: 21. 4. 2021
Datum sejmutí: 7. 5. 2021

20.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

- místní úprava provozu na silnici I/33 v k.ú. Dolany
 
Vyvěšeno 20. 4. 2021
Sejmuto 6. 5. 2021

19.4. 2021 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2021

které se koná dne 26. 4. 2021 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Kontrola usnesení

  2. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2021.

  3. Žádost o odkup části pozemků 27/4 a 28/1 v KÚ Čáslavky

  4. Rozpočtové opatření č. 1

  5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

Na jednání zastupitelstva vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest, a to respirátorem či obdobným prostředkem s účinností alespoň 94 % příslušných norem ("respirátor FFP2/ KN95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+AC.

 

V Dolanech 19. 4. 2021 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 4. 2021 v 15:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 26. 4. 2021 v 17:00 hod

 


 

16.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecní povahy
přechodnou úpravu dopravní značení viz schválené situace na místní bezejmenné komunikaci a na místních komunikacích – chodnících v k. ú. Čáslavky v intravilánu a extravilánu obce z důvodu provedení stavebních úprav stávajících chodníků a nástupišť autobusových zastávek a výstavba nového chodníku v obci Čáslavky v rámci stavby „Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany“ – lokalita Čáslavky.
 
Vyvěšeno: 16. 4. 2021
Datum sejmutí: 3. 5. 2021

1.4. 2021 Záměr vypůjčit část pozemku

Obec Dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr bezúplatně vypůjčit níže znázorněnou část pozemku č. 23 o výměře 1,5m2 
foto
v k.ú. Dolany, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. a to za účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek.
K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a vznést námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Obce Dolany.
 
 
 
Vyvěšeno dne: 1. 4. 2021
Sejmuto dne: 16. 4. 2021

22.3. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích I/14, I/33 a I/37, k.ú. Rychnovek

přechodnou úpravu provozu
na silnicích I/14, I/33 a I/37 z důvodu vyznačení objízdné trasy při uzavírce silnice II/285, dle
grafického znázornění v příloze
za podmínek:
dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
KUKHK-8620/DS/2021-4 (Vj)

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném
 fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze) platnost úpravy (rozdělená do dvou etap): 29.03.2021 – 19.09.2021
jednotlivé etapy: 29.03.2021 – 13.06.2021 I. etapa
 uzavírka „1“ úseku silnice II/285 od křižovatky se silnicí I/33, ulice
Palackého v Jaroměři po křižovatku se silnicí III/285 12 v k. ú. Rychnovek
v extravilánu obce
 14.06.2021 – 19.09.2021 II. etapa
 uzavírka „2“ úseku silnice II/285 od křižovatky se silnicí III/285 12 v k. ú.
Rychnovek po křižovatku se silnicí III/285 13 v k. ú. Rychnovek
v intravilánu obce Rychnovek včetně pokračování „1“ úseku
 během celozávodní dovolené společnosti KARSIT Groupe SE v termínu
od 02.08.2021 do 15.08.2021 bude uzavřen kompletně úsek silnice
II/285 od křižovatky se silnicí I/33 v Jaroměři po křižovatku se silnicí
III/285 13 v obci Rychnovek

12.3. 2021 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Obec dolany zveřejňuje záměr převést pozemek p.č. 84/9, ostatní plocha, slnice o výměře 137 m2, katastrální území Svinišťany, obec Dolany. Účetní hodnota 1 242,00 Kč. Na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Správa Hradec Králové.
       
Vyvěšeno dne: 12. 3. 2021
Sejmuto dne: 26.3. 2021
foto

1.3. 2021 Nakládání s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 S., o vodách

Správní úřad Jaroměř odbor životního prostředí informuje zástupce obcí, že s ohledem na stávající situaci bude v roce 2021 provádět namátkové kontroly likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.
 
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony je v převážné většině účinný od 1. února 2021 (dále jen „vodní zákon“).
 
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jenvodoprávní úřad“) by rád zástupce obcí upozornil na jednu změnu, která se dotýká nejen investiční přípravy obcí, ale rovněž samotných obyvatel.
Vodní zákon ve svých úvodních ustanoveních konečně dává jasnou a konkrétní hierarchii nakládání s odpadními vodami a s vodami vzniklými dopadem atmosférických srážek, a to:
„Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.
Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby“.
 
V souvislosti s výše uvedeným však vodní zákon zakládá povinnost v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, tyto vypouštět pouze na základě vydaného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s ustanovením § 8 vodního zákona.

17.2. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství,  na
základě žádosti doručené dne 13. 02. 2021, Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, 552 03 Dolany 57
stanoví
přechodnou úpravu
dopravní značení viz schválené situace na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích
v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při
provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
 
vyvěšeno: 17. 2. 2021
sejmuto 5. 3. 2021

ikona přílohy příloha:

11.2. 2021 ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
 
Odvolání JUDr. Františka Kučery, nar. 15. 4. 1960, Beranových 779, 199 00 Praha 18, a JUDr. Marcely Kučerové, nar. 19. 9. 1960, Kopřivnická 118, 199 00 Praha 18, ze dne 17. 8. 2020, se zamítá a rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j. KUKHK-40553/DS/2019-8 (TI) ze dne 20. 7. 2020, kterým byla povolena stavba „I/33 Jaroměř – obchvat“, se potvrzuje.
více v příloze
 
vyvěšeno: 11. 2. 2021
sejmuto 27. 2. 2021

11.1. 2021 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2021,

které se koná dne 18. 1. 2020 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Rozpočet na rok 2021

  2. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2024

  3. Rozpočtové opatření č. 6

  4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 11. 1. 2021 Jiří Plšek, starosta obce


 

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net