kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

4.5. 2021 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 24. 5. 2021 od 7:00 do 16:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Česká Skalice (okres Náchod)
třída T. G. Masaryka: č. p. 125
Dolany (okres Náchod)
část obce Krabčice
č. p. 3
část obce Sebuč
č. p. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13-17
část obce Svinišťany
č. p. 1-19, 21-31, 33-40, 42-60, 62, 63
č. ev. 1
kat. území Svinišťany (kód 628441): parcelní č. 24/4, 36, 129/1, 153, 208/12, 215/3, 227/1
kat. území Dolany u Jaroměře (kód 628417): parcelní č. 2651/2

30.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnici I/33 v obci Dolany, lokalita Čáslavky, dle grafického znázornění v příloze
provedení dopravního značení: retroreflexní
platnost úpravy: od 15.05.2021 do 31.08.2021 (po dobu 85 dní)
 
Vyvěšeno: 30. 4. 2021
Datum sejmutí: 17. 5. 2021

29.4. 2021 DSO Jaroměřsko

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Vyvěšeno: 29. 4. 2021
Datum sejmutí: 31. 5. 2021

21.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu dopravní značení viz doplněné (upravené) a schválené situace na místní komunikaci (chodníku) a na silnici III/307 5 v intravilánu obce Dolany, z důvodu provádění lokálních úprav chodníků po etapách a po 50-ti metrových úsecích. 
 
Vyvěšeno: 21. 4. 2021
Datum sejmutí: 7. 5. 2021

20.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

- místní úprava provozu na silnici I/33 v k.ú. Dolany
 
Vyvěšeno 20. 4. 2021
Sejmuto 6. 5. 2021

19.4. 2021 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2021

které se koná dne 26. 4. 2021 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Kontrola usnesení

  2. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2021.

  3. Žádost o odkup části pozemků 27/4 a 28/1 v KÚ Čáslavky

  4. Rozpočtové opatření č. 1

  5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

Na jednání zastupitelstva vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest, a to respirátorem či obdobným prostředkem s účinností alespoň 94 % příslušných norem ("respirátor FFP2/ KN95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+AC.

 

V Dolanech 19. 4. 2021 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 4. 2021 v 15:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 26. 4. 2021 v 17:00 hod

 


 

16.4. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecní povahy
přechodnou úpravu dopravní značení viz schválené situace na místní bezejmenné komunikaci a na místních komunikacích – chodnících v k. ú. Čáslavky v intravilánu a extravilánu obce z důvodu provedení stavebních úprav stávajících chodníků a nástupišť autobusových zastávek a výstavba nového chodníku v obci Čáslavky v rámci stavby „Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany“ – lokalita Čáslavky.
 
Vyvěšeno: 16. 4. 2021
Datum sejmutí: 3. 5. 2021

1.4. 2021 Záměr vypůjčit část pozemku

Obec Dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr bezúplatně vypůjčit níže znázorněnou část pozemku č. 23 o výměře 1,5m2 
foto
v k.ú. Dolany, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. a to za účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek.
K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a vznést námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Obce Dolany.
 
 
 
Vyvěšeno dne: 1. 4. 2021
Sejmuto dne: 16. 4. 2021

22.3. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích I/14, I/33 a I/37, k.ú. Rychnovek

přechodnou úpravu provozu
na silnicích I/14, I/33 a I/37 z důvodu vyznačení objízdné trasy při uzavírce silnice II/285, dle
grafického znázornění v příloze
za podmínek:
dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
KUKHK-8620/DS/2021-4 (Vj)

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném
 fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze) platnost úpravy (rozdělená do dvou etap): 29.03.2021 – 19.09.2021
jednotlivé etapy: 29.03.2021 – 13.06.2021 I. etapa
 uzavírka „1“ úseku silnice II/285 od křižovatky se silnicí I/33, ulice
Palackého v Jaroměři po křižovatku se silnicí III/285 12 v k. ú. Rychnovek
v extravilánu obce
 14.06.2021 – 19.09.2021 II. etapa
 uzavírka „2“ úseku silnice II/285 od křižovatky se silnicí III/285 12 v k. ú.
Rychnovek po křižovatku se silnicí III/285 13 v k. ú. Rychnovek
v intravilánu obce Rychnovek včetně pokračování „1“ úseku
 během celozávodní dovolené společnosti KARSIT Groupe SE v termínu
od 02.08.2021 do 15.08.2021 bude uzavřen kompletně úsek silnice
II/285 od křižovatky se silnicí I/33 v Jaroměři po křižovatku se silnicí
III/285 13 v obci Rychnovek

12.3. 2021 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Obec dolany zveřejňuje záměr převést pozemek p.č. 84/9, ostatní plocha, slnice o výměře 137 m2, katastrální území Svinišťany, obec Dolany. Účetní hodnota 1 242,00 Kč. Na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Správa Hradec Králové.
       
Vyvěšeno dne: 12. 3. 2021
Sejmuto dne: 26.3. 2021
foto

1.3. 2021 Nakládání s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 S., o vodách

Správní úřad Jaroměř odbor životního prostředí informuje zástupce obcí, že s ohledem na stávající situaci bude v roce 2021 provádět namátkové kontroly likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.
 
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony je v převážné většině účinný od 1. února 2021 (dále jen „vodní zákon“).
 
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jenvodoprávní úřad“) by rád zástupce obcí upozornil na jednu změnu, která se dotýká nejen investiční přípravy obcí, ale rovněž samotných obyvatel.
Vodní zákon ve svých úvodních ustanoveních konečně dává jasnou a konkrétní hierarchii nakládání s odpadními vodami a s vodami vzniklými dopadem atmosférických srážek, a to:
„Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.
Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby“.
 
V souvislosti s výše uvedeným však vodní zákon zakládá povinnost v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, tyto vypouštět pouze na základě vydaného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s ustanovením § 8 vodního zákona.

17.2. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství,  na
základě žádosti doručené dne 13. 02. 2021, Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, 552 03 Dolany 57
stanoví
přechodnou úpravu
dopravní značení viz schválené situace na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích
v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při
provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
 
vyvěšeno: 17. 2. 2021
sejmuto 5. 3. 2021

ikona přílohy příloha:

11.2. 2021 ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
 
Odvolání JUDr. Františka Kučery, nar. 15. 4. 1960, Beranových 779, 199 00 Praha 18, a JUDr. Marcely Kučerové, nar. 19. 9. 1960, Kopřivnická 118, 199 00 Praha 18, ze dne 17. 8. 2020, se zamítá a rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j. KUKHK-40553/DS/2019-8 (TI) ze dne 20. 7. 2020, kterým byla povolena stavba „I/33 Jaroměř – obchvat“, se potvrzuje.
více v příloze
 
vyvěšeno: 11. 2. 2021
sejmuto 27. 2. 2021

11.1. 2021 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2021,

které se koná dne 18. 1. 2020 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Rozpočet na rok 2021

  2. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2024

  3. Rozpočtové opatření č. 6

  4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 11. 1. 2021 Jiří Plšek, starosta obce


 

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net