Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

28.12. 2022 INFORMACE

o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

pro okres Náchod
budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod
GPS: 50.4280336N, 16.1947317E

 Hlasovat u volebního stanoviště lze ve středu 11. ledna 2023 (v případě II. kola volby prezidenta ve středu 25. ledna 2023) od 8:00 do 17:00 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví.

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který  má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz

Vyvěšeno 28.12.2022

Sejumuto 26.1.2023


 

12.12. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VIII/2022

které se koná dne 19. 12. 2021 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2023

 2. Inventury 2022

 3. Rozpočtové opatření č. 4

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 12. 12. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2022 v 10:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 19. 12. 2022 v 17:00 hod

9.12. 2022 AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 9. 12. 2022 v 10:00 hodin. Konec elektronické aukce se stanovuje naděn 31. 1. 2023 v 10.00 hodin.

Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ke: stavbě:

? bez čpi če, způsob využití jiná stavba, na pozemku parcela č. 58/2, LV č. 335, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

zapsaná na listu vlastnictví č. 631 pro katastrální území Svinišťany, obec Dolany, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Popis Předmětu aukce:

Jedná se o stavbu septiku na pozemku p. č. 58/2, která se nachází v obci Dolany, v části obce a k. ú. Svinišťany v oploceném areálu 4 rodinných domků (č. p. 53, č. p. 54, č. p. 55, č. p. 56), do kterého jsou svedeny odpady z č. p. 53, č. p. 54, č. p. 55 a č. p. 56. Dle informací při místním šetření je septik o velikosti 4x3 m. Stavba septiku je funkční.

K předmětné stavbě není k dispozici žádná dokumentace. Stavba septiku není přístupná z veřejné komunikace, je přístupná pouze přes pozemky jiných vlastníků.

Vyvěšeno dne 9.12.2022

Sejmuto dne 31.1. 2023

 

28.11. 2022 Volby prezidenta České republiky

Dle /§ 14 odst. 1 písm. d) zákona a § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci:
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků a o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby prezidenta České republiky

které proběhnou ve dnech 13. a 14. ledna 2023
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
 
Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče
Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01
 
Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan
Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /
 
Volební okrsek č. 3 Krabčice – pro občany z Krabčic
Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/
 
Volební místnosti budou otevřeny:
v pátek 13.1. 2023 od 14:00 do 22:00
v sobotu 14.1. 2023 od 8:00 do 14:00

V Dolanech 28. 11. 2022 Jiří Plšek, starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 11. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 1. 2023

28.11. 2022 Volby prezidenta České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby prezidenta České republiky

které proběhnou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění, zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích /č.1 - 3/

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění, zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Okrsek č.1 Dolany : Martina Hamzová

Okrsek č. 2 Svinišťany: Andrea Karbanová

Okrsek č. 3 Krabčice : Růžena Vrzáková

 

V Dolanech 28. 11. 2022 Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 11. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 23. 12. 2022

9.11. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu
na silnici III/307 5 na pozemcích p. č. 2725/27 a 2112/1 v k. ú. Dolany u Jaroměře, na
místní komunikaci na pozemcích p. č. 2121 a 2725/38 v k. ú. Dolany u Jaroměře
v extravilánu obce Dolany, z důvodu uzavření místní komunikace.
Platnost úpravy: od 15. 11. 2022 do 28. 07. 2023
 
vyvěšeno 9.11.2022
sejmuto 25.11.2022

8.11. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
viz Příloha
opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně
 
vyvěšeno na ÚD 14.9.2021
sejmuto z ÚD 31. 12. 2023

4.11. 2022 AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4. 11. 2022 v 10:00 hodin. Konec elektronické aukce se stanovuje naděn 30. 11. 2022 v 10.00 hodin.

 

Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod.

Kontaktní osobou je Renata Vlčková, tel.: 495 457 279, e-mail: renata.vlckova@uzsvm.cz

 

Předmět aukce

Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ke: stavbě:

? bez čpi če, způsob využití jiná stavba, na pozemku parcela č. 66/2, LV č. 684, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

zapsaná na listu vlastnictví č. 631 pro katastrální území Svinišťany, obec Dolany, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Popis Předmětu aukce:

Jedná se o stavbu studny, která se nachází v obci Dolany, v části obce a k. ú. Svinišťany v oploceném areálu 4 rodinných domků (č. p. 53, č. p. 54, č. p. 55, č. p. 56), stavba není přístupná z veřejné komunikace, je přístupná pouze přes pozemky jiných vlastníků. Stavba studny je funkční, slouží pro dům č. p. 53, č. p. 54 a č. p. 55 Jedná se o kopanou studnu, která je ze 4 betonových skruží. Hloubka studny je cca 5 m. K předmětné stavbě není k dispozici žádná dokumentace.

VYVĚŠENO DNE 4. 11. 2022

SEJMUTO DNE 31.11.2022

27.10. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/33 v obcích Jaroměř a Dolany, a to umístěním trvalého dopravního značení dle
grafického znázornění v příloze návrhu 
 
VYVĚŠENO 27.10.2022
SEJMUTO 14.11.2022

26.10. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

přechodnou úpravu provozu
na místní komunikaci, ulice Do Končin a na účelové komunikaci (cyklostezka HK –
Jaroměř – Kuks) v k. ú. Jaroměř, na silnici III/307 5 v k. ú. Dolany u Jaroměře a na
místní komunikaci v k. ú. Dolany u Jaroměře a Svinišťany v extravilánu města
Jaroměře a obce Dolany
 
VYVĚŠENO 26.10.2022
SEJMUTO 11.11.2022

24.10. 2022 AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamaietku.cz.
I.
Termín konání elektronické aukce
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz. Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 24. 10. 2022 v 10:00 hodin. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14. 11. 2022 v 10.00 hodin.

Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ke: stavbě:
? bez čpi če, způsob využití jiná stavba, na pozemku parcela č. 58/2, LV č. 335, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

21.10. 2022 O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VII/2022

které se koná dne 31. 10. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Volba členů finančního a kontrolního výboru

 2. Výběr dodavatele na „Modernizace veřejného osvětlení v obci Dolany“

 3. Rozpočtové opatření č.3

 4. Strategický plán obce na 2022 -2026

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21. 10. 2022     Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 10. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 31.10. 2022

 


 

19.10. 2022 Přechodná úpravu provozu

na silnici I/37 v k. ú. Hořenice v extravilánu mezi obcemi Hořenice a Heřmanice
a silnici I/33
v k. ú. Dolany, Svinišťany a Velký Třebešov v extravilánu obcí,
Více v příloze
 
Vyvěšeno 19. 10. 2022
Sejmuto 4. 11. 2022

17.10. 2022 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

17.10. 2022 Výzva: „Modernizace veřejného osvětlení v obci Dolany“
 
 
Vyvěšeno dne 17.10.2022
sejmuto dne 31. 10. 2022

10.10. 2022 O Z N Á M E N Í

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolany

Obecní úřad Dolany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Plškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

 

Obec Dolany – zasedací místnost obecního úřadu, Dolany č.p. 32

Doba konání:

 

úterý 18. října 2022 od 16:30

Navržený
program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty a místostarosty

  1. určení počtu místostarostů

  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty

  4. volba starosty

  5. volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

  2. volba předsedy finančního výboru

  3. volba předsedy kontrolního výboru

  4. volba členů finančního výboru

  5. volba členů kontrolního výboru

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 2. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V obci Dolany, dne 10. října 2022


 

3.10. 2022 O Z N Á M E N Í

s úplnou uzavírku silnice I/14 na správním území obcí Suchovršice a Úpice,
v úseku cca 95,455 – 97,707 km provozního staničení silnice, z důvodu dokončení stavby:
„I/14 Suchovršice – Úpice, oprava silnice“ – provedení pokládky vrchní obrusné vrstvy.
Úsek uzavírky:
Začátek úseku uzavírky je v obci Suchovršice v odbočce na most na místní komunikaci,
v blízkosti č.p. 53 a konec úseku je před mostem F. L. Riegra (ev.č. 14-081) v Úpici. Celková
délka úseku uzavírky silnice I/14 je cca 2252 m. Úsek uzavírky je zobrazen v přiložené situaci.
Termín úplné uzavírky: 15.10.2022 – 16.10.2022 (sobota – neděle)
 
vyvěšeno 3.10.2022
sejmuto 19.10.2022

30.9. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

oznamuje záměr, že od 1. 11. 2022 do 30. 04. 2024 pronajme

část pozemků pro zařízení staveniště na realizací stavby „I/33 Jaroměř - obchvat“. firmě Metrostav Infrastructure a.s.

parcelní číslo 169, 171, 172, a 175/1 , druh pozemku ostatní plocha (ostatní komunikace) a zahrada, nacházejícího se v katastrálním území Dolany u Jaroměře, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod, v celkové pronajímané výměře 1.000 m2 (dále jen též “předmět nájmu“). Prostorové vymezení částí pozemků, jež tvoří předmět nájmu, je zakresleno a označeno v situačním plánku.

foto

 

 

 

 

 

V Dolanech 30.09. 2022                    Jiří Plšek

starosta obce

 

Vyvěšeno: 30. 09. 2022

Sejmuto: 17. 10. 2022

26.9. 2022 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
 
Volební strana č. 1 - PRO OBEC - zástupci místních částí
Pořadí Jméno a příjmení, věk, celk. pořadí, počet hlasů
1. Jiří Plšek 52 1. 151
2. Jaroslav Karel 33 2. 145
3. Ladislav Karban 46 3. 144
4. Veronika Lemberková 46 4. 141
5. Radoslav Všetečka 49 5. 135
6. Ondřej Mundl 43 6. 133
7. Jan Hampl 39 7. 143
8. Karel Linhart 61 8. 139
9. Petr Záliš 51 9. 141

21.9. 2022 Aukční vyhláška

Zveřejňujeme aukční vyhlášku čj. UZSVM/HNA/3687/2022-HNAM na prodej nemovitého majetku v k. ú. Svinišťany
Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ke: stavbě:
bez čp. , způsob využití jiná stavba, na pozemku parcela č. 66/2, LV č. 684, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

5.9. 2022 Volby do Zastupitelstva obce

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce

proběhnou ve dnech ve dnech 23. – 24. 9. 2022

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

 

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00

v sobotu 24. 9 .2022 od 8:00 do 14:00

V Dolanech 5. 9. 2022 Jiří Plšek, starosta obce


 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 9. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 24. 9. 2022

 

16.8. 2022 O Z N Á M E N Í

o vyhlášení revize katastru nemovitostí
 
Obec Dolany podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j.
RO-2/2022-605, že v katastrálním území Svinišťany obce Dolany bude
zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 30.5.2022 přibližně do 31.3.2023.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního
úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu
potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit
do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna
na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí.
 
VYVĚŠENO DNE 16. 8. 2022 
SEJMUTO DNE 31.5.2023

25.7. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Dolany

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků:

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích /č.1 - 3/do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23 – 24. 9. 2022

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 6 členů / zapisovatel + 5 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Okrsek č.1 Dolany : Martina Hamzová

Okrsek č. 2 Svinišťany: Andrea Karbanová

Okrsek č. 3 Krabčice : Růžena Vrzáková

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

 

Starosta obce na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 25. 7. 2022 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 24. 9. 2022

11.7. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2022,

které se koná dne 20. 7. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. výběr dodavatele na činnost investičního dozoru a zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro projekt „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“.

 2. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 11. 7. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 19. 7. 2022

1.7. 2022 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

VYVĚŠENO 1.7.2022
SEJMUTO  19.7.2022

22.6. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2022,

 

které se koná dne 22. 6. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Úvěrová mlouva na „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 3. Rozpočtové opatření č.2

 4. Účetní závěrka obce za rok 2021

 5. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ za rok 2021

 6. Závěrečný účet obce Dolany za rok 2021

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 15. 6. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 6. 2022

 

 

1.6. 2022 O Z N Á M E N Í

INFORMACE  O  STANOVENÍ  POČTU  ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA  OBCE DOLANY,  KTERÉ  BUDE  VOLENO  VE  DNECH 23 – 24. 9. 2022

§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“)

že ve dnech 23 – 24. 9. 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno  celkem

9 členů zastupitelstva.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2022

30.5. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2022

které se koná dne 30. 5. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“ - financování a zahájení stavby

 2. Informace o akci Dolany v Dolanech 2022

 3. Žádost o odkup části pozemku p.č 23 v KÚ Dolany

 4. DSO - Nazpětvzetí žaloby proti společnostem Dabona s.r.o. a Star, a.s.

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 23. 5. 2022 - Jiří Plšek, starosta obce

16.5. 2022 O Z N Á M E N Í

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD,
RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD
 
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 01.02.2022 v k.ú. Dolany u Jaroměře,
Čáslavky a Svinišťany.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce (ideálně do další aktualizace).
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší
obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
 
Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto 17. 10. 2022

16.5. 2022 Konkurz

Starosta obce Dolany vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy, Dolany, okres Náchod

s nástupem od 1. 8. 2022 nebo dle dohody

 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 6. 6. 2022 do 17:00 na adresu:

Obec Dolany, Dolany 32, 552 01 DOLANY . Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

Více v příloze:

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2022

4.5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
VYVĚŠENO 4.5.2022
SEJMUTO 23.5.2022

28.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové tímto zveřejňuje
opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
VYVĚŠENO: 28.4.2022
SEJMUTO: 18.5.2022

27.4. 2022 DSO Jaroměřsko

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Vyvěšeno 27. 4. 2022
Datum sejmutí 27.5.2022

25.4. 2022 porovnání vodného a stočného za kanalizaci Svinišťany za rok 2021

Ve smyslu § 36, odst. 8 zákona o VAK (274/2001 Sb. v platném znění)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Datum vyvěšení 25.4.2022
Datum sejmutí 26.5.2022

20.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy, přechodná úprava dopravního značení na silnicích II., III. tříd a MK v ORP Jaroměř

dopravní značení viz schválené situace na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
 
Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Datum sejmutí: 6. 5. 2022

20.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

19.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

opatření obecné povahy, přech.úprava provozu v rámci stavební akce "Silnice II/285 Jaroměř-Nové Město nad Metují, úseky 2 a 3"

Vyvěšeno: 19.4.2022
Datum sejmutí: 05. 5. 2022
 
 

11.4. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany 
č. II/2022,
které se koná dne 11. 4. 2022 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání
 
1. Kontrola usnesení
2. Informa o projektu „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“
3. Akce 2022
4. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
5. Přípojka NN – věž vysílače Vodafone
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Zápis do kroniky 2020
8. Různé 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 4. 4. 2022 Jiří Plšek, starosta obce                                       

7.4. 2022 Záměr na propachtování pozemků

Na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje návrh záměr na propachtování pozemků a části pozemků ve vlastnictví obce. Pro Jiří Brázda se sídlem: Krabčice 31, 552 04 Chvalkovice v Čechách IČ: 48178284 dle přiloženého rozpisu.

  

k.ú. Krabčice (628425) - LV: 10001
Číslo parcely Výměra (m2) Zábor (m2) Nájemce druh využití
226/3 547 547 J.Brázda TTP TTP
226/4 1 061 1 061 J.Brázda TTP TTP
226/6 2 487 1 221 J.Brázda Orná Orná
246/5 887 877 J.Brázda Orná Orná
247/3 157 157 J.Brázda Orná Orná
 
vyvěšeno na ŮD 7.4.2022
sejmuto z ÚD  25.4.2022

18.3. 2022 Veřejná vyhláška,

opatření obecné povahy, přechodná úprava dopravního značení, místní a účelové komunikace v obci Dolany

přechodnou úpravu
na místní komunikaci ev. č. c4 a účelové komunikaci ev. č. UK2 v k. ú. Dolany u Jaroměře
v intravilánu a extravilánu obce, z důvodu pořádání akce „ZÁVODY KOLOBĚŽEK“
dne 01. 04. 2022 od 14:30 hod. do 17:30 hod.
 
Vyvěšeno: 18. 3. 2022
Datum sejmutí: 3. 4. 2022

5.3. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tímto

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem.

Více informací v odkazu

Vyvěšeno dne: 5. 3. 2022

Sejmuto dne: 23. 3. 2022

18.2. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!

KÚ Královéhradeckého kraje zveřejňuje návrh opatření obec. povahy, kterým se stanoví odchylný postup při usmrcování kormorána velkého

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tímto zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy

kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).

S ohledem na výše uvedené v y z ý v á krajský úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

výce na odkazu: 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/zivotni-prostredi/ver--vyhlaska---ku-kralovehradeckeho-kraje-zverejnuje-navrh-opatreni-obec--povahy--kterym-se-stanovi-odchylny-postup-pri-usmrcovani-kormorana-velkeho--336565/

vyvěšeno 18.2.2022
sejmuto 7.3.2022

15.2. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu, sil. III/3071, sil. III/29919, Heřmanice, Krabčice

Vyvěšeno: 15. 2. 2022
Datum sejmutí: 3. 3. 2022

31.1. 2022 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi).

Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, v oddělení vodohospodářské politiky.

Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to

 
vyvěšeno 31.1.2022
sejmuto    14.2.2022

31.1. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů:
 
I.
 
vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 19. ledna 2022 č. 30
 
vyvěšeno 31.1.2022
sejmuto    14.2.2022

18.1. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2022

které se koná dne 26. 1. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Rozpočet na rok 2022

 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 až 2025

 3. Rozpočtové opatření č. 6

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

3.1. 2022 O Z N Á M E N Í

aktualizováno!

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2022

které se koná dne 10. 1. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Schválení realizátora veřejné zakázky: „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 2. Schválení realizátora veřejné zakázky: Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 3. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

 
vyvěšeno
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×