kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Oznámení

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

11.5. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
 
přechodnou úpravu provozu
na silnici III/307 1 na poz. p. č. 2106 v k. ú. Dolany u Jaroměře a na poz. p. č. 253/4 v k.
ú. Krabčice v extravilánu obcí dle grafické přílohy
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od nabytí právní moci – do 15. 12. 2024

3.5. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2023,

které se koná dne 11. 5. 2023 /čtvrtek/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:00 hod.

Program jednání

 1. Výběr realizátora akce „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč - Vodovodní přípojky – veřejné části“

 2. Odkup části parcely č. 230/1 v KÚ Krabčice v celkové výměře 3669m2 a části parcely č. 231/6 v KÚ Krabčice v celkové výměře 10m2 od ZD Dolany. (stavba vodojemu a přijezdové komunikace)

 3. Rozpočtové opatření č. 1/23

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 3. 5. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

 


26.4. 2023 DSO Jaroměřsko -

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

24.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
 
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 713666/23/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 713667/23/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

20.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování,
oznamuje:
I. vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
II. zveřejněníAktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Více v odkazu

18.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

přechodnou úpravu provozu

 

na silnici I/33 v obci Dolany, dle grafického znázornění v příloze

od 24.04.2023 do 30.06.2023 – částečná uzavírka sil. I/33 – kyvadlový provoz

II. od 01.05.2023 do 30.10.2023 – práce na silnici III/3075 - omezení rychlosti na sil. I/33

III. od 01.05.2023 do 31.05.2024 – práce na MK – omezení rychlosti na sil. I/33


17.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/307 5 a MK v k. ú. Čáslavky a Dolany u Jaroměře


17.4. 2023 porovnání vodného a stočného za kanalizaci Svinišťany za rok 2022

Ve smyslu § 36, odst. 8 zákona o VAK (274/2001 Sb. v platném znění)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum vyvěšení 17.4.2023
Datum sejmutí 18.5.2023

31.3. 2023 Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 28.11.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
„I/33 Dolany, oprava silnice“
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km
SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby
 

13.3. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2023,

 

které se koná dne 13. 3. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Výběr dodavatele PD na „Zpracování projektové dokumentace soukromých částí přípojek pro vodovod v obcích Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

   

 2. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 6. 3. 2023 Jiří Plšek, starosta obce


1.3. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
 
přechodnou úpravu provozu
na místní komunikaci na poz. p. č. 214/3 a 214/5 v k. ú. Sviňišťany a na poz. p. č. 2234, 2226 a 2284 v k. ú. Dolany u Jaroměře v extravilánu obcí dle grafické přílohy
 
vyvěšeno dne 1.3.2023
sejmuto dne 15.3.2023

27.2. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 čj. UZSVM/HNA/682/2023-HNAM na prodej nemovitého majetku v k. ú. Svinišťany (septik)
 
Vyvěšeno dne 27. 3. 2023
Sejmuto dne 20. 3. 2023

23.2. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023. Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost
do vlastnictví státu. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1. ledna 2024.

6.2. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 
„I/33 Dolany, oprava silnice (úsek 22)“

obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km
SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby
Údaje o místu stavebního záměru:
Obec: Dolany, katastrální území: Dolany u Jaroměře

5.1. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2023,

které se koná dne 18. 1. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Kontrola usnesení

 2. Rozpočet na rok 2023

 3. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025

 4. Rozpočtové opatření č. 6

 5. Stratagický plán 23 - 26

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 5. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce


3.1. 2023 O Z N Á M E N Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č.
411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
zveřejňuje telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky:
Telefonní číslo: 702 231 763
 
více v příloze:
Vyvěšeno 3.1.2023
Sejmuto 28. 1. 2023

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net