Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

9.2. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, podal dne 01.12.2023 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a dne 07.02.2024 žádost o změnu stavby před jejím dokončením ve věci stavby:

„I/33 Dolany, oprava silnice“

obsahující stavební objekty:

SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km

SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby

(dále jen "stavba").

Údaje o místu stavebního záměru:

Obec: Dolany, katastrální území: Dolany u Jaroměře

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. KUKHK-5737/DS/2023-3 (VA) ze dne 31.03.2023 s dobou platnosti 2 roky od nabytí právní moci. Toto povolení nabylo právní moci dne 18.04.2023. Lhůta k dokončení stavby byla stanovena podmínkou č. A4. předmětného stavebního povolení do 2 let od nabytí právní moci tohoto povolení, tzn. do 18.04.2025.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a zastavuje se běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o urychlení“).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění platném do 31.12.2023 a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

I. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

II. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

5.2. 2024 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
V e ř e j n á   v y h l á š k a
 
Opatření obecné povahy
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-5273-2/Čj-2024-050506 ze dne 17.01.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/33 v úseku mezi obcemi Dolany (křižovatka se silnicí III/3075) a Velký Třebešov (křižovatka se silnicí II/307), dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném

fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

platnost úpravy:od 01.03.2024 do 30.09.2024

důvod: vedení objízdné trasy pro nákladní vozidla nad 3,5 t z důvodu uzavírky silnic III/3071 a III/3075

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, Ing. Rostislav Nerad, tel. 724537192

Více informací v příloze:

5.2. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) na základě žádosti doručené dne 24. ledna 2024, pod sp.zn.ODSH-1135/2024-1,
společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha,
kterou zastupuje fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Jaroslav Michek, IČO
68461135, Polizy 4. 503 27 Osice
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
vydaném pod čj. KRPH-5273-2/ČJ-2024-050506 ze dne 17. ledna 2024, ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnicích II/307, III/307 1, III/307 5, účelové komunikaci – zpevněné plochy na poz. p.
č. 2109/1 (místní název U váhy) v k. ú. Dolany u Jaroměře, Velký Třebešov, Miskolezy,
Chvalkovice v Čechách, v intravilánu a extravilánu obcí dle grafické přílohy
 
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
 
Provedení dopravního značení: reflexní
 
Platnost úpravy:
1) v období od nabytí právní moci – 29. 02. 2024
2) v období od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2024
3) v období od 01. 07. 2024 – 30. 09. 2024
 
Důvod: stavební úpravy stávající průsečné křižovatky silnici III/307 1 x III/307 5 v k. ú.
Dolany u Jaroměře v rámci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat“
 
Odpovědná osoba: viz žadatel, pan Ing. Rostislav Nerad, tel. 724 537 192
 
Odpovědná osoba za dopravní značení: DIOZ – Jaroslav Michek, technické služby,
dopravní značení, IČO 68461135, Polizy 4, 503 26 Osice, tel. 777 814 646

29.1. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2024,

které se koná dne 5. 2. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:30 hod.

Program jednání

 

  1. Rozpočet na rok 2024

  2. Střednědobý výhled rozpočtu 2025 až 2026

  3. Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2023

  4. Jednací řád ZO

  5. Nákup dopravního automobilu v provedení „MS“ (s motorovou stříkačkou) pro JPO.

  6. Žádost o dotace v rámci - 3. výzvy k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. - Hasiči“

  7. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro silnici I/33 Jaroměř obchvat

  8. Smlouva o bezúplatném převodu s ÚZSVM

  9. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 29. 1. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×