Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

4.7. 2024 Přechodná úprava provozu

aktualizováno!
na silnici II/307 v k. ú. Velký Třebešov, v extravilánu obce a na účelové komunikaci –
nové komunikaci na poz. p. č. 313/3, 488/20, 608/8, 556/32 v k. ú. Svinišťany a Velký
foto
 
dle grafického znázornění
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín: od 08. 07. 2024 do 13. 09. 2024
 
Vyvěšeno: 4. 7. 2024
Datum sejmutí: 19. 7. 2024

27.6. 2024 Veřejná vyhláška

                                                       VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
                                                                OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
 
                                                                    oznamuje
 
                      konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Rychnovek,
 
které se uskuteční dne 03.09.2024 v 15:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Zvoli, Zvole č. p. 96, 552 25 Rychnovek.
 
Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
 
                                                                    doručuje
 
                             návrh Územního plánu Rychnovek veřejnou vyhláškou.
 
Návrh Územního plánu Rychnovek bude vystaven k nahlédnutí od 27.06.2024 do 03.09.2024 na Obecním úřadě Rychnovek a na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě s kontaktní osobou, kterou je Ondřej Hlušička, tel. 491 847 253) a dále také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
 
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-konaniverejneho-projednani-navrhu-uzemniho-planu-rychnovek-5108.html 

26.6. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

fotoOpatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu
 
na místních komunikacích a silnicích II/307, III/307 1, III/307 5 a III/307 6 v intravilánu a extravilánu na území obcí Dolany, Krabčice Chvalkovice, Velký Třebešov a Miskolezy, dle grafického znázornění v příloze
Termín: od 01. 07. 2024 – do 22. 07. 2024

18.6. 2024 Veřejná vyhláška

V e ř e j n á v y h l á š k a
 
Opatření obecné povahy
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona o PPK), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona o PPK, ust. § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Správa
silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, se sídlem Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, v zastoupení společností Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, se
sídlem č. p. 181, 549 12 Vysokov, ze dne 27.05.2024, o z n a m u j e, že
 
stanoví
 
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona
o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-
52863-2/Čj-2024-050506 ze dne 05.06.2024
 
přechodnou úpravu provozu

na silnici I/33 v úseku mezi obcemi Česká Skalice a Jaroměř, dle grafického znázornění
v příloze
 
za podmínek:
 
dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
provedení dopravního značení: retroreflexní (dle grafického znázornění v příloze)
platnost úpravy: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 10.06.2025
přesný termín částečné uzavírky bude sdělen telefonicky dopravnímu inspektorátu Náchod
tel. 601335762 a zdejšímu silničnímu správnímu úřadu e-mailem: jverner@khk.cz
důvod: havarijní stav tělesa silnice II/304, ulice Zelená v k. ú. Česká Skalice v intravilánu města
Česká Skalice a s tím spojená nutnost úpravy dopravního režimu v daném úseku a vyznačení  objízdné trasy pro nákladní automobily.

17.6. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2024,

které se koná dne 24. 6. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Účetní závěrka obce za rok 2023

 2. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ za rok 2023

 3. Závěrečný účet obce Dolany za rok 2023

 4. Různé

  • výběr Architekta pro náves Dolany

  • žádost Komitétu 1866

  • bezpečnost v obci

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 17. 6. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

12.6. 2024 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 55b za použití ustanovení § 52 stavebního zákona
 
oznamuje

konání veřejného projednání
návrhu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č.3 Územního plánu Velký Třebešov pořizovaného zkráceným postupem pořizování
 
které se uskuteční dne 25.07.2024 v 10:00 hodin na Městském úřadě v Jaroměři, nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř, ve velké zasedací místnosti, II. patro, dveře č. 218.
 
Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
 
doručuje
 
návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č. 3 Územního plánu Velký Třebešov veřejnou vyhláškou.
Návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změny č. 3 Územního plánu Velký Třebešov bude vystaven k nahlédnutí od 11.06.2024 do 25.07.2024 na Obecním úřadě Velký Třebešov a na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě s kontaktní osobou, kterou je Ondřej Hlušička, tel. 491 847 253) a dále také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese na adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-konani verejneho-projednani-zmena-c-3-uzemniho-planu-velky-trebesov-5082.html?kshow=22 

7.6. 2024 Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-55161-2/Čj-2024-0500DP ze dne 04.06.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14 v obci Nové Město nad Metují, část Vrchoviny, z důvodu rekonstrukce okružní křižovatky v místě křížení se silnicí III/28521 (úplná uzavírka pozemní komunikace I/14) a na silnicích I/11, I/14, I/31 a I/33 na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, z důvodu značení objízdných tras, dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném

fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

platnost úpravy:od 08.07.2024 do 31.08.2024–úplná uzavírka

důvod: rekonstrukce okružní křižovatky na pozemní komunikaci I/14, v místě křížení se silnicí III/28521, v obci Nové Město nad Metují, část Vrchoviny – úplná uzavírka pozemní komunikace I/14 a značení objízdných tras

osoba (organizace) odpovědnáza stavbu:

EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, Daniel Krsek, tel. 604295428

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, Ing. Tomáš Bydžovský, tel. 731602267

Více informací v přílohách

20.5. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2024,

 

které se koná dne 27. 5. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Schválení realizátora stavby venkovní učebny pro ZŠ Dolany

 2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč uzavřené dne 1. 2. 2022 a projednání rozpočtového opatření č. 3

 3. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

 4. Výběr realizátora na restaurátorské práce na „Sloup panny Marie“ ve Svinišťanech

 5. Žádost o finanční dotaci - Zdeněk Pavlista

 6. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 20. 5. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2024 v 16:30

Sejmuto z úřední desky dne: 27. 5. 2024 v 17:00

24.4. 2024 Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
 

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice (dále jen „stavebník“) ze dne 01.12.2023 o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. KUKHK-5737/DS/2023-3 (VA) ze dne 31.03.2023 a žádosti ze dne 07.02.2024 o povolení změny termínu k dokončení této stavby označené jako

„I/33Dolany, oprava silnice“

obsahující stavební objekty:

SO 101–Komunikace 0,000 – 0,603 00 km

SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby

rozhodl ve společném řízení v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), takto:

 1. podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje platnost

výše uvedeného stavebního povolení do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí,

 1. podle ustanovení § 118 stavebního zákona povoluje

změnu termínu

k dokončení výše uvedené stavby do 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Více informací v příloze

17.4. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje KR-1-21
 
stanovuje
ochranné pásmo I. stupně
 
pro vodní zdroj vrtanou studnu KR-1-21, souřadnice S-JTSK X: 1023349,66, Y: 629610,02 na p.p.č.
230/8 v k.ú. Krabčice.

Ochranné pásmo I. stupně je vymezeno na pozemkových parcelách č. 230/8 a 230/9 v k.ú.
Krabčice, hydrogeologický rajon 4221 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, podle
geometrického plánu č. 118-2/2024, ověřeného dne 25.01.2024 Ing. Jiřím Fiedlerem. Geometrický
plán je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
 
Vyvěšeno dne : 17.4.204
Sejmuto dne : 3.5.2024

9.4. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti doručené dne 03. dubna 2024, pod sp.zn.ODSH-3779/2024-1, společností Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, 552 03 Dolany 57
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-29056-2/ČJ-2024-050506 ze dne 28. března 2024, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace dle grafické přílohy
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 10. 04. 2024 – 31. 03. 2025
 
Důvod: označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností

8.4. 2024 Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

Dle § 16 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č. 1 - 3 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ve dnech 7. a 8. června 2024

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice: 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

 

Volební okrsek č. 1 DolanyObecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Pro voliče z Čáslavek, Dolan a Sebuče

Volební okrsek č.2 SvinišťanySviništany čp.9, 552 04 /chaloupka/

Pro voliče z Svinišťan

Volební okrsek č. 3 Krabčice - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

Pro voliče z Krabčic

 

V Dolanech 8. 4. 2024 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 4. 2024

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 6. 2024


 

13.3. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2024,

 

které se koná dne 25. 3. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení

 2. Vnitřní směrnice VS 1/2024-Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 3. Jednací řád zastupitelstva obce Dolany

 4. Dotace pro místní spolky na rok 2024

 5. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 13. 3. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

13.3. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tímto

zveřejňuje

opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

 

Více informací v přílohách

26.2. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
o stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
vodního zdroje KR-1-21
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje KR-1-21
stanovuje
ochranné pásmo I. stupně
pro vodní zdroj vrtanou studnu KR-1-21, souřadnice S-JTSK X: 1023349,66, Y: 629610,02 na p.p.č.
230/8 v k.ú. Krabčice.
Vyvěšeno dne : 26.2.2024 Sejmuto dne : 13.3.2024

9.2. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, podal dne 01.12.2023 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a dne 07.02.2024 žádost o změnu stavby před jejím dokončením ve věci stavby:

„I/33 Dolany, oprava silnice“

obsahující stavební objekty:

SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km

SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby

(dále jen "stavba").

Údaje o místu stavebního záměru:

Obec: Dolany, katastrální území: Dolany u Jaroměře

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. KUKHK-5737/DS/2023-3 (VA) ze dne 31.03.2023 s dobou platnosti 2 roky od nabytí právní moci. Toto povolení nabylo právní moci dne 18.04.2023. Lhůta k dokončení stavby byla stanovena podmínkou č. A4. předmětného stavebního povolení do 2 let od nabytí právní moci tohoto povolení, tzn. do 18.04.2025.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a zastavuje se běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o urychlení“).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění platném do 31.12.2023 a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

I. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

II. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

5.2. 2024 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
V e ř e j n á   v y h l á š k a
 
Opatření obecné povahy
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-5273-2/Čj-2024-050506 ze dne 17.01.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/33 v úseku mezi obcemi Dolany (křižovatka se silnicí III/3075) a Velký Třebešov (křižovatka se silnicí II/307), dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném

fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

platnost úpravy:od 01.03.2024 do 30.09.2024

důvod: vedení objízdné trasy pro nákladní vozidla nad 3,5 t z důvodu uzavírky silnic III/3071 a III/3075

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, Ing. Rostislav Nerad, tel. 724537192

Více informací v příloze:

5.2. 2024 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) na základě žádosti doručené dne 24. ledna 2024, pod sp.zn.ODSH-1135/2024-1,
společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha,
kterou zastupuje fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Jaroslav Michek, IČO
68461135, Polizy 4. 503 27 Osice
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
vydaném pod čj. KRPH-5273-2/ČJ-2024-050506 ze dne 17. ledna 2024, ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnicích II/307, III/307 1, III/307 5, účelové komunikaci – zpevněné plochy na poz. p.
č. 2109/1 (místní název U váhy) v k. ú. Dolany u Jaroměře, Velký Třebešov, Miskolezy,
Chvalkovice v Čechách, v intravilánu a extravilánu obcí dle grafické přílohy
 
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
 
Provedení dopravního značení: reflexní
 
Platnost úpravy:
1) v období od nabytí právní moci – 29. 02. 2024
2) v období od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2024
3) v období od 01. 07. 2024 – 30. 09. 2024
 
Důvod: stavební úpravy stávající průsečné křižovatky silnici III/307 1 x III/307 5 v k. ú.
Dolany u Jaroměře v rámci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat“
 
Odpovědná osoba: viz žadatel, pan Ing. Rostislav Nerad, tel. 724 537 192
 
Odpovědná osoba za dopravní značení: DIOZ – Jaroslav Michek, technické služby,
dopravní značení, IČO 68461135, Polizy 4, 503 26 Osice, tel. 777 814 646

29.1. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2024,

které se koná dne 5. 2. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:30 hod.

Program jednání

 

 1. Rozpočet na rok 2024

 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2025 až 2026

 3. Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2023

 4. Jednací řád ZO

 5. Nákup dopravního automobilu v provedení „MS“ (s motorovou stříkačkou) pro JPO.

 6. Žádost o dotace v rámci - 3. výzvy k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. - Hasiči“

 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro silnici I/33 Jaroměř obchvat

 8. Smlouva o bezúplatném převodu s ÚZSVM

 9. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 29. 1. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×